Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten

Projecten water

Alle Vlaamse en internationale waterprojecten waaraan VMM deelneemt
Titel Beschrijving
RuralRoadwaterRescue In het project Rural Roadwater Rescue werken we samen met wegen- en waterautoriteiten, kennisinstituten, milieu- en bewonersorganisaties uit Frankrijk, Duitsland en Nederland om kennis en ervaring uit te wisselen over het omgaan met overvloedig water op wegen.
Validatie grachtenkaart Grachten zijn een belangrijk onderdeel van ons watersysteem. Maar vaak zijn ze nog niet voldoende in kaart gebracht. Daardoor missen we ook kansen om ze efficiënt in te zetten voor het lokale waterbeleid. Om die leemte in te vullen, heeft de VMM een ontwerp grachtenkaart opgemaakt.
Wetlands als natuurlijke klimaatbuffer Wetlands of draslanden leveren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering in Vlaanderen. Wetlands beschermen tegen overstromingen en waterschaarste. Daarnaast functioneren ze ook als koolstofopslag en groene airco in oververhitte stedelijke gebieden. De voorbije 50 à 60 jaar verloor Vlaanderen 75% van zijn natte natuur. In het LIFE-project Wetlands4Cities werkt de Vlaamse Milieumaatschappij daarom samen met 6 projectpartners aan het herstel en de versterking van wetlands als natuurlijke klimaatbuffers.
Aquatuur: het creëren van een robuust watersysteem Het doel van het project Aquatuur is om de zoetwaterbeschikbaarheid te verhogen door enerzijds in te zetten op wateropslag en anderzijds door de kwaliteit van verschillende waterstromen te verbeteren. Daardoor verhoogt ook de toegang tot meer duurzame waterbronnen.
Proeftuinen Droogte Overal in Vlaanderen onderzoeken de Proeftuinen Droogte hoe ze op een andere manier met water kunnen omgaan. Daarbij werken ze steeds samen met verschillende partners aan innovatieve projecten.
Levend water - Subsidie voor investeringen in gezondere waterlopen (2024) De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt lokale waterbeheerders en lokale actoren om de hydromorfologie van waterlopen te herstellen. Ingrepen aan waterlopen en valleigebieden die zorgen voor meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit en het herstel van waterbergend vermogen komen in aanmerking voor een subsidie van 50%. Een projectidee kan je indienen tot vrijdag 3 mei 2024.
Lokale projecten Overzicht van de lopende en gerealiseerde werken aan waterlopen zoals hermeandering, vistrappen, openleggen van waterlopen,...
Project preventie overstromingsschade Hoe je overstromingsschade aan je woning kan voorkomen? Daarvoor worden nu woningen onderzocht in Diest en Voeren. Eerder gebeurde dat ook al in Beersel, Sint-Genesius-Rode, Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw. Woningen die getroffen werden door wateroverlast of een hoog risico lopen worden daarbij onderzocht door experts. Nadien krijgen ze gratis advies welke oplossingen een betere bescherming bieden tegen waterschade.
Onthardingsinitiatief ‘De Grote Opkuis’ voor valleiherstel Kleine Nete ‘De Grote Opkuis’ is een initiatief van de gebiedscoalitie Kleine Nete waarbij overbodige of slecht gelegen bebouwing en verharding in gemeentes langs de Kleine Nete worden gesloopt. Zo kan regenwater beter infiltreren in de bebouwde ruimte en herstelt het aaneengesloten karakter van waardevolle natuurgebieden zich. De ontharde oppervlakte maakt vernatting mogelijk en maakt het afstroomgebied van de Kleine Nete weerbaarder tegen droogte en wateroverlast.
BEPROACT: slimme technologie voor proactief waterinfrastructuurbeheer Beeld je in dat een sonde, sluis of brug ons – automatisch – zou kunnen ‘vertellen’ waar en wanneer er een probleem is. Met een ‘sprekend onderdeel’ kunnen we de gezondheidsstatus van de waterinfrastructuur monitoren. Dankzij een slimme datagedreven aanpak wordt het beheer efficiënter, voordeliger en veiliger.
CLANCY: beheer van uitheemse invasieve Chinese wolhandkrabben De Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) is een invasieve exoot uit Azië die in de Noordzeeregio een bedreiging vormt voor de aquatische biodiversiteit en die de structuur van onze kust en binnenwateren aantast. Het Europese CLANCY-project vergroot de grensoverschrijdende capaciteit om klimaatadaptieve, biodiverse ecosystemen in stand te houden door middel van het beheer van de Chinese wolhandkrab.
Beter water- en bodembeheer aan de kust dankzij Blue Transition Het kustduingebied in België is sterk verstedelijkt, met een afname van de natuurlijke grondwateraanvulling tot gevolg. Binnen het Europese project Blue Transition werken we daarom samen met diverse partners om de Noordzeeregio in de toekomst beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Biodiverse Cities verbetert biodiversiteit in steden Biodiverse Cities wilt de actie voor biodiversiteit in steden versnellen, ecosysteemdiensten ondersteunen, het samenleven tussen mens en natuur in evenwicht brengen en natuurinclusieve samenlevingen creëren. Een 16-tal partners, verspreid over heel Europa en met elk hun eigen expertise (in ecologie, beleid of co-creatie), slaan de handen in elkaar om de biodiversiteit in steden te verbeteren.
EO4GEO/Space4GEO - Netwerk voor gebruikers van ruimtegegevens De VMM is aangesloten bij de EO4GEO Alliance, waarbinnen nieuwe initiatieven en projecten opgestart worden voor de ontwikkeling van sectorvaardigheden in de ruimte- en geospatiale sector. Daaruit vloeit het Space4GEO Large Scale Partnership voort, een partnerschap dat focust op een optimaal gebruik van ruimtegegevens en -diensten.
LIFE RIPARIAS neemt geïntegreerde en snelle maatregelen tegen invasieve uitheemse soorten In het LIFE-project RIPARIAS (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species) neemt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met 11 projectpartners geïntegreerde en snelle maatregelen tegen invasieve uitheemse soorten, over de gewestgrenzen heen. De VMM leidt de coördinatie van bestrijdingscampagnes.
Een nieuwe bypass voor de Heulebeek dankzij Lyse Het gebied van de Leie en de IJzer is sterk verstedelijkt en de gemeenten hebben met een groot overstromingsrisico te maken. Het project LYSE wil naar een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico met een aantal grensoverschrijdende acties. De VMM voorziet binnen dit project een bypass van de Heulebeek rond het centrum van Heule.
New Harmonica onderzoekt verspreiding stikstof en fosfor Samen met drie internationale projectpartners onderzoekt de VMM in het Horizon-project NEW-HARMONICA de verspreiding van stikstof en fosfor in drie grensoverschrijdende rivierbekkens.
Water4All: meer waterveiligheid via onderzoek en innovatie De VMM werkt binnen het Horizon Europe-partnerschap Water4All samen met 91 partners uit 35 landen aan waterveiligheid voor de planeet. Hiervoor versterken we het netwerk tussen de Vlaamse partners om deze beter aansluiting te laten vinden bij Europese partners/projecten op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken De bedding verbreden, bruggen waar het water niet onderdoor kan wegnemen en een nieuwe koker onder de N8 plaatsen. Deze maatregelen zijn een onderdeel van een grotere puzzel om het overstromingsrisico in Oudenaarde en Maarkedal te verminderen.
Connected River zorgt voor toegankelijkere waterlopen Binnen het project Connected River onderzoekt de VMM samen met haar partners de leefbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid van waterlopen en de waterkanten. De VMM wil binnen het pilootproject Kleine Nete nieuwe en betere digitale oplossingen ontwikkelen binnen het stakeholdermanagement en deze oplossingen uitbreiden naar andere gebieden.
LIVES-project bestrijdt plasticafval in waterlopen De Vlaamse Milieumaatschappij werkt samen met partners uit Nederland en Duitsland om zwerfvuil te bestrijden in het stroomgebied van de Maas. Samen stappen we in het project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) om het plasticafval tegen juli 2021 met de helft terug te dringen. Daarbij spelen de zogenaamde ‘littertraps’ een belangrijke rol.
Sullied sediments onderzoekt chemische deeltjes in waterlichamen De VMM participeert in het Europese project Sullied sediments. Via nieuwe tools trachten we chemische verontreiniging in de sedimenten van onze waterwegen beter te behandelen en te voorkomen.
C5a - beheersen overstromingsrisico's Het C5a-project combineert de resultaten van zeven lopende Interreg-projecten in de Noordzeeregio om te komen tot een 'cloud-to-coast'-aanpak voor het beheersen van overstromingsrisico's. Binnen het C5a-project werkt de VMM mee aan een geïntegreerd aanpak voor het Zwingebied met aandacht voor een optimale balans tussen natuur, landbouw en huisvesting.
Topsoil brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart De VMM onderzocht in de zomer van 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurde per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project en leverde nieuwe verziltingskaarten op.
CATCH maakt Herentals weerbaarder tegen klimaatverandering CATCH (water sensitive Cities, the Answer To CHallenges of extreme weather events) richt zich op de specifieke behoeften van de middelgrote steden om zich aan te passen aan klimaatverandering. De VMM werkt binnen CATCH aan een pilootproject aan de Kleine Nete in Herentals
SCAPE verbetert veerkracht van 't Zwin Kustlandschappen zijn heel gevoelig aan de watergerelateerde gevolgen van klimaatsverandering. Een goed waterbeheer kan de veerkracht van landschappen kan verbeteren. Het project SCAPE (Shaping Climate change Adaptive PlacEs) zoekt hiervoor oplossingen. VMM staat mee in voor een innovatieve heraanleg van het Zwingebied.
LIFE MICA wil muskus- en beverratten terugbrengen tot een beheersbare populatie In het LIFE-project MICA (Management of Invasive Coypu and muskrAt in Europe) zoekt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met haar projectpartners naar oplossingen om muskusratten en beverratten beter en sneller op te sporen.
Klimaatadaptatie centraal binnen LIFE Flandica-project De VMM werkt aan een voorstel voor een Strategic Implementation Plan (SIP) rond klimaatadaptatie. Binnen dit LIFE-project Flandica staat de ondersteuning van de adaptatiedoelen in de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 centraal.
Strategische planning waterbevoorrading In de waterbeleidsnota wordt expliciet verwezen naar de opmaak van een strategisch plan waterbevoorrading. Met deze Strategische Planning voor Waterbevoorrading (SPW) willen we de vraag naar water op duurzame wijze invullen, nu en in de toekomst. De wateractoren geven mee invulling aan dit SPW.
Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkte de Vlaamse Overheid met de maatschappelijk betrokken actoren aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens een waterschaarste.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.