Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Privacyverklaring Vlaamse Milieumaatschappij

Privacyverklaring Vlaamse Milieumaatschappij

Versie 13/06/2018

Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en welke maatregelen wij voorzien om deze persoonsgegevens grondig te beveiligen. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over jouw rechten als betrokkene en over de manier waarop jouw persoonsgegevens verwerkt worden door de Vlaamse Milieumaatschappij (hierna de VMM).

De VMM wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Europese Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) genoemd. De VMM tracht dan ook te allen tijde de principes en vereisten onder de AVG met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens na te leven. Dit wilt zeggen dat:

 • De VMM de persoonsgegevens van betrokkenen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt;
 • De VMM de persoonsgegevens van betrokkenen enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt;
 • De VMM enkel die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om deze doeleinden te realiseren. De VMM zal bijgevolg geen overbodige persoonsgegevens van de betrokkenen verzamelen en verder gebruiken;
 • De VMM enkel juiste en actuele persoonsgegevens verwerkt. Als de persoonsgegevens niet correct blijken te zijn, kan je deze laten aanpassen. Hoe je dit kan doen, kun je verder lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.

Artikel 1 – Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op de Vlaamse Milieumaatschappij (hierna de VMM) met maatschappelijke zetel te Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.
 • “Jij”, “Je”, “Jou”, “Jouw” heeft betrekking op: een bezoeker van één van onze websites, alsook jij als individu van wie de VMM persoonsgegevens verwerkt bij de uitoefening van haar activiteiten (ook wel betrokkene genoemd).
 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die je als persoon kan identificeren (direct of indirect).
 • “Website” heeft betrekking op https://www.vmm.behttps://www.zonderisgezonder.be, https://www.integraalwaterbeleid.be, https://www.waterinfo.be, alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar deze Privacyverklaring, zijn onderworpen aan deze Privacyverklaring.

Artikel 2 – Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (verantwoordelijke voor de verwerking)?

De VMM met maatschappelijke zetel te Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. De VMM heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (hierna DPO) aangesteld die de VMM adviseert bij het naleven van de AVG. Je kan de DPO contacteren via

Artikel 3 - Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou en waarom?

 • Persoonsgegevens die jij aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonsgegevens die jij op een of andere manier aan ons verstrekt hebt. Je kunt dergelijke informatie meedelen tijdens de volgende acties:
  • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen we jouw naam, voornaam en e-mailadres om onze nieuwsbrief op een persoonlijke manier naar het juiste e-mailadres te kunnen verzenden.
  • Wanneer je je inschrijft voor één van onze evenementen en/ of studiedagen, verzamelen we naam, voornaam en e-mailadres zodat we je op onze gastenlijst kunnen zetten en je op de hoogte kunnen houden omtrent de details van het evenement/ de studiedag.
  • Wanneer je een vraag of klacht hebt in verband met één van onze diensten of in verband met jouw drinkwatermaatschappij of rioolbeheerder, verzamelen we jouw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres om jouw vraag of klacht te kunnen beantwoorden.
  • Wanneer je wenst deel te nemen aan onze wervings-en selectieprocedures, dien je een vragenlijst in te vullen op basis waarvan wij de meest geschikte kandidaat kunnen selecteren volgens de richtlijnen binnen de Vlaamse Overheid en om met jou kunnen communiceren over de procedure. Hierbij vragen we volgende persoonsgegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, nationaliteit, gegevens over talenkennis, opleiding en werkervaring.
 • Automatische informatie: wanneer je onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij je door naar onze cookie policy.
 • Informatie die we aanvragen bij authentieke bronnen: Om de bij wet en/of decreet opgelegde taken naar behoren uit te kunnen voeren, verwerkt de VMM persoonsgegevens. De VMM vraagt deze persoonsgegevens enkel op bij de authentieke bron van deze persoonsgegevens, zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij andere Vlaamse overheidsinstanties. Voorafgaand aan het ontvangen van deze persoonsgegevens, dient de VMM op formele wijze de toegang en het gebruik van deze persoonsgegevens aan te vragen bij de authentieke bron zelf of bij de Vlaamse Toezichtscommissie (voor persoonsgegevens opgevraagd bij andere Vlaamse overheidsinstanties). Deze aanvragen worden grondig en streng beoordeeld opdat de VMM geen overbodige persoonsgegevens vraagt, geen onrechtmatige verwerkingsdoeleinden voor ogen heeft en opdat de VMM kan garanderen dat het de persoonsgegevens grond zal beveiligen. Meer informatie over de taken van de VMM, kan je hier terugvinden.

Artikel 4 – Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens (doel en rechtsgrond van de verwerking)?

Als je ons jouw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
 • Je te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bevoegdheidsdomein;
 • Je te informeren over evenementen en studiedagen die we organiseren;

Bovenvermelde verwerkingsdoeleinden zijn gerechtvaardigd vanwege de toestemming die de VMM vraagt alvorens de persoonsgegevens te verwerken.

 • Te voldoen aan onze wettelijk en/of decretaal opgelegde taken en bevoegdheden.

Bovenvermelde verwerkingsdoeleinde is in dit geval gerechtvaardigd vanwege een wettelijke verplichting die op de VMM rust om de persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 5 – De VMM en het gebruik van verwerkers

De VMM maakt voor het verwerken van de persoonsgegevens soms gebruik van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van de VMM, zullen optreden. Deze verwerkers mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen (commerciële) doeleinden. De VMM selecteert deze partners zorgvuldig en verwacht dat zij even plichtsbewust met jouw persoonsgegevens omgaan als de VMM zelf. Met deze verwerker(s) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af waarin de verwerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze Privacyverklaring, alsook de op hem van toepassing zijnde bepalingen uit de AVG, na te leven.

Artikel 6 – Welke informatie deelt onze organisatie?

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door het zenden van een e-mail naar .

Artikel 7 - Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De VMM heeft een beleid uitgewerkt rond het bewaren van persoonsgegevens. We zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat we ze niet langer bijhouden dan nodig om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijn van de gegevens hangt dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als je wilt dat de VMM jouw persoonsgegevens niet langer bijhoudt of je wilt graag meer informatie over de bewaartermijnen die we hanteren, kan je hiervoor contact opnemen met ons. Hoe je dit precies moet doen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.

Wanneer je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief, bewaren wij je persoonsgegevens zolang je je niet afmeldt.

Wanneer de VMM jouw persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de haar wettelijk opgelegde taken en bevoegdheden, worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk om deze taken en bevoegdheden te realiseren. Afhankelijk van de taak, kan deze bewaartermijn meerdere jaren bedragen. Deze termijn is nodig omdat de VMM voor bepaalde van haar taken evoluties doorheen de tijd moet vaststellen.

Artikel 8 – De beveiliging van jouw persoonsgegevens

De VMM erkent haar verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die ze verwerkt, een gepast beveiligingsniveau te voorzien. De VMM heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging, rekening houdend met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien.

Op regelmatige tijdstippen wordt de doeltreffendheid van de geïmplementeerde maatregelen getest, beoordeeld, geëvalueerd en indien nodig aangepast.

De VMM past de AVG-principes voor het verwerken van persoonsgegevens toe van bij de aanvang van nieuwe projecten en verwerkingsactiviteiten (data protection by design) en zal, indien nodig, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) overeenkomstig artikel 35 AVG, uitvoeren om de impact van een verwerkingsactiviteit op de rechten en vrijheden van betrokkenen te beoordelen. Afhankelijk van de uitkomst van deze DPIA, zal de VMM de gepaste maatregelen nemen om de nieuwe verwerkingsactiviteit zo goed mogelijk in overeenstemming met de AVG te ontwikkelen.

Artikel 9 – Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

De VMM wilt zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de activiteiten waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Bijgevolg heeft de VMM een beleid uitgewerkt opdat je jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die jij ons toevertrouwd hebt, zou kunnen uitoefenen. In overeenstemming met de geldende privacywetgeving heb je verschillende rechten.

Recht op informatie en toegang;

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken en je kunt hiervan een kopie vragen. Je kunt op deze manier ook vragen hoelang wij jouw gegevens bewaren, op basis van welke rechtsgrond wij jouw gegevens verwerken enz. Door de uitoefening van dit recht kan je ook nagaan of de gegevens die wij van jou hebben wel correct zijn. Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

Recht om jouw gegevens te laten verbeteren

Als je merkt dat de persoonsgegevens die wij van je hebben onjuist of onvolledig zijn, kan je ze laten corrigeren of aanvullen. Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

Recht om je gegevens te laten wissen

Je hebt het recht om te vragen dat de VMM de persoonsgegevens die het van jou heeft, verwijdert. Merk wel op, dit recht geldt niet absoluut. De AVG bepaalt onder welke voorwaarden dit recht uitgeoefend kan worden. De DPO zal beoordelen of aan één van de voorwaarden voldaan wordt. Als er wordt geoordeeld dat één van deze voorwaarden van toepassing is, wordt er overgegaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens. Indien jouw gegevens voor bepaalde doeleinden aan onze verwerkers werden doorgegeven, zal de VMM al deze verwerkers informeren dat de gegevens ook bij hen verwijderd moeten worden. Je erkent dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet langer leverbaar zijn.

Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.

Recht om de beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen

Door om de beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, blijft het voor de VMM mogelijk om de gegevens bij te houden, maar wordt het gebruik van de gegevens beperkt. De uitoefening van dit recht is slechts in beperkte gevallen van toepassing. Als de VMM toch nog andere zaken met jouw gegevens wilt doen dan het louter bewaren van de gegevens, zal dit slechts in beperkte gevallen mogelijk zijn (bijvoorbeeld door opnieuw je toestemming te vragen voor de verwerking van jouw gegevens). Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

Recht van bezwaar tegen de verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens wanneer deze verwerking berust op een algemeen belang van de VMM. Als je dit recht inroept, zal de DPO van de VMM onderzoeken of het door de VMM ingeroepen algemeen belang voor die verwerking zwaarder weegt dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Als dit niet het geval is, zal de VMM jouw gegevens niet langer verwerken voor dat doeleinde.

Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens

Dit recht houdt in dat je de gegevens die je aan de VMM hebt gegeven, terugkrijgt. Een bijkomend aspect van dit recht is dat jij met de gegevens die je terugkrijgt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan gaan zonder dat de VMM zich daartegen kan verzeten. Merk wel op, het gaat enkel over de gegevens die jij rechtstreeks aan de VMM hebt bezorgd. Hoe je dit recht kan uitoefenen, kan je lezen onder ‘Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?’ van deze Privacyverklaring.’

Recht om je toestemming in te trekken

Voor alle verwerkingen waarvoor de VMM jouw toestemming vraagt, kan je op elk ogenblik deze toestemming opnieuw intrekken. Merk wel op, het intrekken van jouw toestemming heeft geen impact op en doet geen afbreuk aan de verwerkingen die de VMM deed toen je toestemming nog niet ingetrokken was. Je kunt je toestemming op verschillende manieren intrekken:

 • Je kan je uitschrijven voor nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en studiedagen en enquêtes via de uitschrijflink die telkens onderaan de verstuurde communicatie vermeld staat.
 • Je kan contact opnemen met onze DPO en verzoeken om voor een bepaalde activiteit jouw toestemming in te trekken. Je kan je verzoek richten naar .

Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om je verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat je de communicatie nog ontvangt. Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt.

Artikel 10 – Waar kan je terecht met je verzoek om je rechten uit te oefenen?

Indien je jouw rechten onder de AVG wilt uitoefenen of je hebt een vraag omtrent deze Privacyverklaring, kan je ons contacteren:

 • per e-mail: ;
 • per post: naar Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, t.a.v. de DPO;

Wij zullen alles in het werk stellen om je vragen en klachten zo goed mogelijk te beantwoorden of op te lossen. Mocht je daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit meer informatie vinden over de stappen die je kan nemen.

Artikel 11 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

De VMM garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 12 – Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

De VMM behoudt zich het recht om op elk gewenst moment deze Privacyverklaring aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op onze websites. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. De VMM werkt voor verschillende diensten samen met andere partners. De VMM is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze partners en staat niet in voor de inhoud van hun privacyverklaring. Wij raden je bijgevolg aan de privacy verklaring van deze partners dan ook te raadplegen voor meer informatie.

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.