Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Disclaimer

Disclaimer

Hieronder vind je de disclaimer voor e-mails en de websites van de VMM. Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via info@vmm.be.

Disclaimer e-mails

Dit e-mailbericht en alle bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk, kunnen informatie bevatten die beschermd zijn door auteursrechten, zijn gecontroleerd op computervirussen (wat niet garandeert dat deze bestanden er volledig vrij van zijn) en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Elk gebruik van deze informatie (waaronder de geheel of gedeeltelijke reproductie of verspreiding onder elke vorm) door andere personen dan de geadresseerde(n) is verboden. Indien deze e-mail verkeerdelijk bij u terechtkomt, gelieve de afzender te verwittigen en deze bestanden van uw computer te verwijderen.

De inhoud van deze e-mail en zijn bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de VMM tenzij dit bevestigd wordt door middel van een geldig ondertekend document van de VMM. Gelieve de afzender er zonder uitstel te verwittigen indien u een bevestiging van dit bericht wenst te ontvangen.

Disclaimer website

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Vlaamse Milieumaatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de Vlaamse Milieumaatschappij is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

De Vlaamse Milieumaatschappij is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Water, lucht en milieu. Dat zijn de drie domeinen waarbinnen de Vlaamse Milieumaatschappij actief is. We nemen daarbinnen een heel breed takenpakket voor onze rekening.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid