Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

µg
Microgram of één miljoenste gram.
µm
Micrometer ofwel een miljoenste deel van een meter, of een duizendste deel van een millimeter ( 0,001 mm).
8-uurgemiddelde
Voor het hoogste 8-uurgemiddelde van een dag berekenen we voor elke 8 uur het gemiddelde en nemen dan de hoogste waarde.  Het eerste 8-urgemiddelde van een dag loopt van 17:00 uur op de dag daarvoor tot 1:00 uur op de dag zelf. Het laatste 8-uurgemiddelde van een dag wordt berekend van 16:00 uur tot 24:00 uur.
Aanslagpeilen
Het peil op grond waarvan het pompgemaal begint te werken.
Aansluitingsgraad
De verhouding van het aantal huidig op een RWZI aangesloten inwoners t.o.v. het maximaal op RWZI aan te sluiten inwoners.
Achtergrondconcentratie
De concentratie gemeten op een locatie die zich niet in de nabijheid van een belangrijke uitstootbron, zoals een drukke weg of industrie, bevindt.
Aerosoldeeltjes
Uiterst fijne vaste of vloeibare deeltjes in de atmosfeer of in een ander gas.
Afkoppelen
Ervoor zorgen dat er geen regenwater in de riool van het afvalwater terechtkomt.
Alarmdrempel
De concentratie waarboven een kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico voor de gehele bevolking inhoudt en waarbij maatregelen dienen genomen te worden om de risico’s te beperken.
ANB
Agentschap voor Natuur en Bos. Vlaamse overheidsinstelling die instaat voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur in Vlaanderen.
Antropogeen
Van menselijke oorsprong.
Asset Management Vlaanderen
Het Asset Management Vlaanderen is de coördinerende taak van Aquafin om te komen tot een optimale afstemming van het asset management van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten, en tot een goed zicht op de staat waarin de rioleringsnetten zich bevinden.
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (in voege sinds 25 mei 2018)
AWIS
AfvalWaterInformatieSysteem. Dit systeem bevat alle relevante informatie over rioleringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw ervan.
Base
Een base is de tegenhanger van een zuur en heeft in oplossing een pH-waarde hoger dan 7. Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water.
BBI
Belgische Biotische Index
BELAC
Belgische Accreditatie-instelling
BG
Bepaalbaarheidsgrens
Binneninstallatie
Het huishoudelijk leidingnet met de hieraan verbonden systemen en toestellen, dat gevoed wordt met water bestemd voor menselijke consumptie afkomstig van het openbare waternet.
Bio-accumuleerbaar
Bioaccumulatie is de ophoping van chemische stoffen aanwezig in het milieu, in levende wezens (planten of dieren).
Bovengemeentelijke saneringsbijdrage
De kost op je waterfactuur, voor de zuivering van het afvalwater in de zuiveringsstations.
Bronmaatregelen
Maatregelen m.b.t. regenwaterbeheer, waardoor problemen zoals wateroverlast en watertekort aan de bron worden aangepakt. Voorbeelden zijn hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer.
Bruine koolstof
Deel van organisch koolstof (OC) dat chemisch aanleunt bij BC maar niet zwart is. Het heeft een gele, bruine kleur (zie bv. de gekleurde rookpluimen bij bosbranden). Polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn een typisch voorbeeld van brown carbon.
Bulk
Verzamelnaam voor goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen. Ze worden los in het ruim van een schip, vrachtwagen of wagon gestort. Wanneer de producten niet vloeibaar zijn gaat het om droge bulk.
BZV
Biochemisch Zuurstofverbruik
captatieverbod
Een tijdelijk of permanent verbod om water uit een waterloop te onttrekken.
Chemkar
Chemische karakterisering van fijn stofdeeltjes.
Chlooracne
Huidaandoening. Een vorm van acne, uitgelokt door blootstelling aan koolwaterstoffen die halogenen (zoals fluor, chloor, broom of jood) bevatten. Bekende veroorzakers zijn dioxines.
Circulair afvalwater
Circulair afvalwater is afvalwater van een bedrijf dat hergebruikt kan worden door een ander bedrijf.
CIW
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.