Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

µg
Microgram of één miljoenste gram.
8-uurgemiddelde
Voor het hoogste 8-uurgemiddelde van een dag berekenen we voor elke 8 uur het gemiddelde en nemen dan de hoogste waarde.  Het eerste 8-urgemiddelde van een dag loopt van 17:00 uur op de dag daarvoor tot 1:00 uur op de dag zelf. Het laatste 8-uurgemiddelde van een dag wordt berekend van 16:00 uur tot 24:00 uur.
Aanslagpeilen
Het peil op grond waarvan het pompgemaal begint te werken.
Aansluitingsgraad
De verhouding van het aantal huidig op een RWZI aangesloten inwoners t.o.v. het maximaal op RWZI aan te sluiten inwoners.
Aerosoldeeltjes
Uiterst fijne vaste of vloeibare deeltjes in de atmosfeer of in een ander gas.
Afkoppelen
Ervoor zorgen dat er geen regenwater in de riool van het afvalwater terechtkomt.
Base
Een base is de tegenhanger van een zuur en heeft in oplossing een pH-waarde hoger dan 7. Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water.
BBI
Belgische Biotische Index
BELAC
Belgische Accreditatie-instelling
BG
Bepaalbaarheidsgrens
Bio-accumuleerbaar
Bioaccumulatie is de ophoping van chemische stoffen aanwezig in het milieu, in levende wezens (planten of dieren).
Bovengemeentelijke saneringsbijdrage
De kost op je waterfactuur, voor de zuivering van het afvalwater in de zuiveringsstations.
Bronmaatregelen
Maatregelen m.b.t. regenwaterbeheer, waardoor problemen zoals wateroverlast en watertekort aan de bron worden aangepakt. Voorbeelden zijn hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer.
Bulk
Verzamelnaam voor goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen. Ze worden los in het ruim van een schip, vrachtwagen of wagon gestort. Wanneer de producten niet vloeibaar zijn gaat het om droge bulk.
BZV
Biochemisch Zuurstofverbruik
Cd
Cadmium
Chemkar
Chemische karakterisering van fijn stofdeeltjes.
Chlooracne
Huidaandoening. Een vorm van acne, uitgelokt door blootstelling aan koolwaterstoffen die halogenen (zoals fluor, chloor, broom of jood) bevatten. Bekende veroorzakers zijn dioxines.
CIW
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Condensatiekern
Een condensatiekern is een zeer fijn, in de lucht zwevend stofdeeltje waarop in vochtige koude lucht water zal condenseren, wat tot de vorming van wolken, nevel of mist leidt.
Constant head
De infiltratiesnelheid wordt gemeten door te registreren hoeveel water er moet bijgevoegd worden om het waterpeil in de boorput constant te houden.
Cr
Chroom
Cu
Koper
Cyanobacteriën
Bacteriën die zich gedragen als algen en in sommige omstandigheden giftige toxines produceren.
CZV
Chemisch Zuurstofverbruik
Dampterugwinning
Dampterugwinningssystemen zijn uitrustingen voor het terugwinnen van benzinedampen, met inbegrip van de eventuele systemen met buffertanks.
Depositie
Stoffen vreemd aan de lucht die zich onder invloed van hun eigen gewicht neerzetten of die door atmosferische neerslag meegevoerd worden.
EKC
Ecologische kwaliteitscoëfficiënt
EOX
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
ESCO
Energy Service Company. Een publieke of private organisatie die integrale energieoplossingen levert aan zijn klanten. Esco’s concentreren zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie of energiebesparingen in bestaande gebouwen. Typisch voor esco’s is het aanbieden van prestatiecontracten, waarbij een contractuele garantie wordt gegeven aan de klant op de geraamde energiebesparing, maar ook comfort of energielevering kunnen gegarandeerd worden via een prestatiecontract.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid