Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Ferrosector
Ijzerverwerkende industrie
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan
Deze plannen lijsten alle rioleringsprojecten op die nog op stapel staan in jouw gemeente en kennen er een prioriteit voor de uitvoering aan toe.
Bekijk de plannen op het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen.
Gemeentelijke saneringsbijdrage
De kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de riolering, aangerekend door je watermaatschappij.
GEP
Goed Ecologisch Potentieel
Gescheiden stelsel
Een riolering met één buis waar je enkel je afvalwater in mag lozen, en geen regenwater. Soms is ook een aparte buis voor de afvoer van regenwater voorzien.
GOG
Gecontroleerd overstromingsgebied
Grootverbruiker
Als je minstens 500 m³ leidingwater per jaar verbruikt, en/of beschikt over een eigen waterwinning met een pompcapaciteit van minstens 5 m³ per uur. Je bent daardoor verplicht om jaarlijks vóór 15 maart een aangifte in te dienen bij de VMM.
GWP
Global warming potential
HBCD
Hexabromocyclododecaan is een chemische verbinding, behorende tot de gebromeerde vlamvertragers.
HCBz
Hexachloorbenzeen is een aromatische chemische verbinding.
Hg
Kwik
Hotspot
Een gebied waar de VMM verhoogde concentraties van verontreinigde stoffen in de omgevingslucht meet.
Hydromorfologie
Structuurkwaliteit waterloop.
IBA
Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
ICP-MS
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer. Een ICP-MS is een koppeling van een inductief gekoppeld plasma met een massaspectrometer. Met deze techniek is het mogelijk om metalen en sommige niet-metalen met een grote gevoeligheid te bepalen.
IFDM - EMIAD
Computermodel dat concentratiekaarten zware metalen berekent rond industriële vestigingen met gridcellen van 25x25m. Hierbij worden enerzijds de gekende emissies doorgerekend en anderzijds worden extra emissies bepaald omgekeerde modellering  uit gemeten concentraties.
IMJV
Integraal milieujaarverslag
INBO
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Interpolatie
Voor de punten waarover men geen meetgegevens beschikt wordt op grond van de beschikbare meetgegevens een inschatting gemaakt.
Ion
Een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. Een voorbeeld van een enkelvoudig ion is het chloride-ion (Cl-). Voorbeelden van samengestelde ionen zijn het ammonium-ion (NH4+) en het sulfaation (SO42–).
IRCEL
Intergewestelijke cel voor het leefmilieu
Kleinverbruiker
Als je minder dan 500 m³ leidingwater per jaar verbruikt, en/of beschikt over een eigen waterwinning met pompcapaciteit kleiner dan 5 m³ per uur.
Kritische last
Maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er (volgens huidige kennis) verandering in de biodiversiteit optreedt op lange termijn.
KRLW
Europese kaderrichtlijn Water
KWS ap
Apolaire koolwaterstoffen (cfr. oliën)
KWZI
Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
LAC-decreet
Dit decreet legt de rol van de lokale adviescommissie vast, in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
LNE
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Lokaal Pact
Een jaarlijkse bedrag van 130 miljoen euro aan gemeentelijke investeringen in saneringsinfrastructuur die door het Vlaamse Gewest ten laste worden genomen.
MAC
Maximum Allowable Concentration
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid