Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

conformiteitspercentage
Het totale aantal analyses die conform zijn (voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen) ten opzichte van het totaal aantal uitgevoerde analyses voor alle parameters samen.
Constant head
De infiltratiesnelheid wordt gemeten door te registreren hoeveel water er moet bijgevoegd worden om het waterpeil in de boorput constant te houden.
Cr
Chroom
Cu
Koper
Cyanobacteriën
Bacteriën die zich gedragen als algen en in sommige omstandigheden gifstoffen produceren, waardoor ze gevaarlijk zijn voor mens en dier.
CZV
Chemisch Zuurstofverbruik
Dampterugwinning
Dampterugwinningssystemen zijn uitrustingen voor het terugwinnen van benzinedampen, met inbegrip van de eventuele systemen met buffertanks.
Depositie
De aanvoer van gassen en deeltjes uit de atmosfeer naar oppervlakken zoals bodem, water, vegetatie, ... Dit gebeurt rechtstreeks vanuit de lucht (droge depositie) en via regen, sneeuw en hagel (natte depositie).
DPO
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming
Dwarsdijken
Constructie die haaks op de waterloop wordt aangelegd. Dit zorgt voor een geleidelijke afvloeiing van water.
ecotoxicologisch
betreffende de toxische effecten op organismen of ecosystemen.
EFSA
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid - onafhankelijk wetenschappelijk advies over voedselgerelateerde risico's.
EKC
Ecologische kwaliteitscoëfficiënt
Elementair koolstof
Is een maat voor de roetconcentratie in de omgevingslucht. Deze deeltjes ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof.
EOX
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
ESCO
Energy Service Company. Een publieke of private organisatie die integrale energieoplossingen levert aan zijn klanten. Esco’s concentreren zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie of energiebesparingen in bestaande gebouwen. Typisch voor esco’s is het aanbieden van prestatiecontracten, waarbij een contractuele garantie wordt gegeven aan de klant op de geraamde energiebesparing, maar ook comfort of energielevering kunnen gegarandeerd worden via een prestatiecontract.
ESR
Effort Sharing Regulation, omvat de uitstoot van broeikasgassen die niet onder ETS vallen: huishoudens, transport, handel & diensten en landbouw.
ETS
Europees emissiehandelssysteem, omvat het gros van de emissies van broeikasgassen uit de sectoren energie en industrie, en ook luchtvaart.
EU-grenswaarde
De Europese grenswaarde zijn het resultaat van een afweging tussen gezondheidseffecten en economische en technische haalbaarheid. De grenswaarden zijn wettelijk bindend.
Eutrofiëring
Het overmatig aanwezig zijn van nutriënten zoals stikstof- en fosforverbindingen in een waterloop zodat het plantaardig leven in een waterloop (bv. waterplanten en voornamelijk microscopische wieren) zich explosief kan ontwikkelen.
Falling head
De infiltratiesnelheid wordt gemeten door middel van de daling van het waterpeil in de boorput.
Ferrometalen
Tot de ferrometalen behoren de metalen ijzer, kobalt en nikkel. Ferrometalen zijn vaak magnetisch. Op die manier kunnen ze gescheiden worden van de andere metalen voor afvalverwerking.
Ferrosector
Ijzerverwerkende industrie
Freatisch grondwater
Freatisch grondwater is grondwater dat bovenaan wordt begrensd door de atmosfeer, dus de bovenste laag grondwater. Onderaan kan het freatische grondwater begrensd zijn door een ondoorlatende laag.
GBI
gemiddelde blootstellingsindex = 3-jaarsgemiddelde PM₂,₅-concentratie op stedelijke achtergrondplaatsen over heel België
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan
Deze plannen lijsten alle rioleringsprojecten op die nog op stapel staan in jouw gemeente en kennen er een prioriteit voor de uitvoering aan toe.
Bekijk de plannen op het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen.
geleide emissie
Een emissie afkomstig van een schoorsteen waarvoor bepaalde fysische kenmerken bestaan (ligging, afmetingen) en waarvan het debiet kan worden bepaald. Een niet-geleide emissie voldoet niet aan één van deze kenmerken.
Gemeentelijke saneringsbijdrage
De kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de riolering, aangerekend door je waterbedrijf.
GEP
Goed Ecologisch Potentieel
Gescheiden stelsel
Een riolering met één buis waar je enkel je afvalwater in mag lozen, en geen regenwater. Soms is ook een aparte buis voor de afvoer van regenwater voorzien.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.