Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

MAC
Maximum Allowable Concentration
Macro-invertebraten
Met het blote oog waarneembare ongewervelden zoals insectenlarven, weekdieren, kreeftachtigen, wormen, enz.
Metalloïde
Scheikundig element zonder metaalglans en met een zwak geleidingsvermogen.
meteorologisch
De weersomstandigheden nu, in het verleden en het voorspelde weer. De meteorologie of weerkunde is de studie van het weer.
mg
Milligram of één duizendste gram.
microgram
Een microgram is gelijk aan 10-6 g, ofwel 0,000 001 gram. Het is één miljoenste gram.
Milieu-impacttoetskaart
Om de impact van lozingen op basis van ecologische criteria te kunnen rangschikken, werden zogenaamde milieu-impacttoetskaarten opgesteld. Deze kaarten brengen verschillende milieuaspecten samen tot 1 globale score. De score houdt rekening met volgende aspecten:

- overstromingsgebieden;
- prioritair te onderzoeken waterbodems;
- ecologisch waardevolle gebieden en waterlopen;
- drinkwater & zwemwater;
- aanpak bovenlopen;
- advies van de bekkenbesturen.
Milieukwaliteitsnorm
De concentratie van een bepaalde verontreinigende stof of groep van verontreinigende stoffen in water, in sediment of in levende organismen, die ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet mag worden overschreden. Een waterkwaliteitsparameter moet voldoen aan de milieukwaliteitsnorm om de goede toestand te behalen.
Minafonds
Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur, gedeeltelijk gespijsd volgens het principe 'de vervuiler betaalt' met ontvangsten van milieuheffingen en -boetes.
MMIF
Multimetrische Macro-invertebratenindex Vlaanderen
Mn
Mangaan
Modelberekening
Een computerprogramma waarmee je een wetenschappelijk of technisch verantwoord beeld van de werkelijkheid krijgt. De VMM gebruikt computermodellen onder meer om de actuele en toekomstige luchtkwaliteit in te schatten en om de kans op overstromingen in te schatten.
Modelberekeningen of modelkaarten benaderen de realiteit, maar zijn niet perfect. Daarom worden ze ook periodiek afgetoetst aan meetresultaten of waarnemingen op het terrein.
Monster
Kleine te onderzoeken hoeveelheid.
MPS
Multiparametersondes zijn toestellen die gebruikt worden om 24/24 verschillende waterkwaliteitsparameters op te volgen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.