Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

ecotoxicologisch
betreffende de toxische effecten op organismen of ecosystemen.
EFSA
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid - onafhankelijk wetenschappelijk advies over voedselgerelateerde risico's.
EKC
Ecologische kwaliteitscoëfficiënt
Elementair koolstof
Is een maat voor de roetconcentratie in de omgevingslucht. Deze deeltjes ontstaan bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof.
EOX
Extraheerbare organohalogeenverbindingen
ESCO
Energy Service Company. Een publieke of private organisatie die integrale energieoplossingen levert aan zijn klanten. Esco’s concentreren zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie of energiebesparingen in bestaande gebouwen. Typisch voor esco’s is het aanbieden van prestatiecontracten, waarbij een contractuele garantie wordt gegeven aan de klant op de geraamde energiebesparing, maar ook comfort of energielevering kunnen gegarandeerd worden via een prestatiecontract.
ESR
Effort Sharing Regulation, omvat de uitstoot van broeikasgassen die niet onder ETS vallen: huishoudens, transport, handel & diensten en landbouw.
ETS
Europees emissiehandelssysteem, omvat het gros van de emissies van broeikasgassen uit de sectoren energie en industrie, en ook luchtvaart.
EU-grenswaarde
De Europese grenswaarde zijn het resultaat van een afweging tussen gezondheidseffecten en economische en technische haalbaarheid. De grenswaarden zijn wettelijk bindend.
Euronorm
De euronorm is een Europese milieustandaard die de uitstootklasse van de auto weergeeft. Hoe hoger de euronorm van het voertuig (1 tot 6), hoe milieuvriendelijker.
Eutrofiëring
Het overmatig aanwezig zijn van nutriënten zoals stikstof- en fosforverbindingen in een waterloop zodat het plantaardig leven in een waterloop (bv. waterplanten en voornamelijk microscopische wieren) zich explosief kan ontwikkelen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.