Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

P
Fosfor
P t
Totaal fosfor
PAK's
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PAK6
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Somparameter van de zes PAK’s van Borneff: benzo(a)pyreen, benzo(b) fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, benzo(k)fluoranteen, fluoranteen en indeno(1,2,3-cd)pyreen
PBDE
Polygebromineerde difenylethers zijn een groep van chemische verbindingen, behorende tot de gebromeerde vlamvertragers.
PCB
Polychloorbifenylen
PCB t
Som van de gemeten polychloorbifenylen
Percentiel
De waarde waarbij P % van het totaal aantal meetwaarden lager zijn en (100- P %) van de waarden hoger zijn. Het 98ste percentiel bijvoorbeeld is die waarde waarbij 98% van de meetwaarden lager zijn en 2 % van de waarden hoger zijn. Percentielen worden meestal berekend over relatief langere perioden.
Persistent
Een niet-afbreekbare stof.
Pesticiden
gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante metabolieten, degradatie- en afbraakproducten.
PFAS
Poly- en perfluoralkylstoffen zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Ze worden in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt. Denk aan de teflon anti-aanbaklaag in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen of smeermiddelen. PFAS kunnen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen.
PFOS
Perfluoroctaansulfonaat is een chemische verbinding die deel uitmaakt van de persistente organische verontreinigende stoffen (POP's).
PFOS
PFOS is een perfluoroctaansulfonzuur of een perfluorverbinding, een chemische stof om producten water-, vet- en vuilafstotend te maken. Bovendien is PFOS bestand tegen hoge temperaturen. Deze synthetische chemische stof behoort tot de PFAS-familie: het komt niet van nature voor in het milieu en is niet afbreekbaar.
Picogram
Een miljoenste van een miljoenste gram, ofwel 10-12 gram.
PIO
Prati-index voor zuurstofverzadiging
PISIAD
Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms
PM₁₀
Stofdeeltjes kleiner dan 10 µm (micrometer). PM is de afkorting van Particulate Matter ofwel de Engelstalige term voor fijn stof.
PM₂,₅
Stofdeeltjes kleiner dan 2,5 µm (micrometer). PM is de afkorting van Particulate Matter ofwel de Engelstalige term voor fijn stof.
PNEC
Predicted No Effect Concentration
Polluent
Vervuilende stof
Polymeer
Lange ketting die bestaat uit identieke molecule (monomeren). Vooral in de kunststoffabrieken worden polymeren gemaakt.
Pompboezem
Een waterbuffer juist opwaarts van een pompgemaal. Door de buffer is de stabiele werking van het pompgemaal verzekerd.
POP’s
Persistente organische polluenten. Organische stoffen met een hoge resistentie tegen biologische afbraak. Ze zijn bijzonder schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu.
ppb
Parts per billion. Delen per miljard.
Prati-index
Deze index geeft de kwaliteitsklasse van de zuurstofhuishouding in oppervlaktewater weer. Prati is een Italiaanse onderzoeker die in 1971 een methode publiceerde om meerdere waterkwaliteitsparameters om te rekenen naar een eenvoudige, onderling vergelijkbare kwaliteitsindex en -klasse.
Precursor
Voorloperstof. Stof die door chemische reacties andere stoffen kan vormen, bv. ammoniak, zwaveldioxide of stikstofoxiden kunnen reageren tot fijn stof.
Predatie
Een prooi actief bejagen om die te doden en als voedsel te gebruiken.
Primair fijn stof
Stofdeeltjes die rechtstreeks als fijn stof uitgestoten worden in de atmosfeer, bv. roet.
Primaire stofemissie
Primaire stofdeeltjes worden direct in de atmosfeer uitgestoten.
Prioritaire stof
Prioritaire stoffen vormen een groot risico voor het watermilieu. De meest risicovolle stoffen uit Bijlage X bij de Europese kaderrichtlijn Water zijn aangemerkt als prioritair gevaarlijk. De lidstaten moeten beheersmaatregelen treffen, gericht op het verminderen van het vrijkomen van prioritaire stoffen en het stoppen van het vrijkomen van de prioritair gevaarlijke stoffen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.