Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Gemeentelijke saneringsbijdrage
De kost voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de riolering, aangerekend door je waterbedrijf.
GEP
Goed Ecologisch Potentieel
Gescheiden stelsel
Een riolering met één buis waar je enkel je afvalwater in mag lozen, en geen regenwater. Soms is ook een aparte buis voor de afvoer van regenwater voorzien.
GGBI
gewestelijke gemiddelde blootstellingsindex = 3-jaarsgemiddelde PM₂,₅-concentratie op stedelijke achtergrondplaatsen over heel Vlaanderen
GOG
Gecontroleerd overstromingsgebied
Grootverbruiker
Als je minstens 500 m³ water per jaar verbruikt. Je bent daardoor verplicht om jaarlijks vóór 15 maart een aangifte in te dienen bij de VMM.
GWP
Global warming potential. Hierbij wordt de toename van het broeikaseffect ten gevolge van een eenheidsemissie van een broeikasgas becijferd en gerelateerd aan dit van een eenheidsemissie CO2.
GWW
gebiedsgerichte werking voor water
HBCD
Hexabromocyclododecaan is een chemische verbinding, behorende tot de gebromeerde vlamvertragers.
HCBz
Hexachloorbenzeen is een aromatische chemische verbinding.
Hoogwatergeul
Een hoogwatergeul is een door mensen gemaakte aftakking van een rivier die in geval van een extreem hoge waterstand een deel van het water op een gecontroleerde manier afvoert.
Hotspot
Een gebied waar de VMM verhoogde concentraties van verontreinigde stoffen in de omgevingslucht meet.
hydrologie
De studie van water. Hydrologie onderzoekt de eigenschappen en het gedrag van water op en onder het aardoppervlak en in de atmosfeer.
Hydromorfologie
Structuurkwaliteit waterloop.
hydronautstudies
Studies die de bestaande rioleringsinfrastructuur in kaart brengen en die inzicht geven in de hydraulische werking of het fysische gedrag van de infrastructuur.
IBA
Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
ICP-MS
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer. Een ICP-MS is een koppeling van een inductief gekoppeld plasma met een massaspectrometer. Met deze techniek is het mogelijk om metalen en sommige niet-metalen met een grote gevoeligheid te bepalen.
Ijsvogelwanden
Een aarden wand aan de waterloop waar de ijsvogel zich in kan nestelen.
IMEC
Interuniversitair Micro-electronicacentrum
IMJV
Integraal milieujaarverslag
INBO
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Informatiedrempel
De concentratie waarboven een kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico voor bijzonder gevoelige bevolkingsgroepen inhoudt en waarbij actuele informatie over de concentraties aan de bevolking dient gegeven te worden.
Interpolatie
Voor de punten waarover men geen meetgegevens beschikt wordt op grond van de beschikbare meetgegevens een inschatting gemaakt.
Invasieve exoot
Planten, dieren of organismen die van nature niet voorkomen in onze regio en schadelijk zijn voor de natuur
Ion
Een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. Een voorbeeld van een enkelvoudig ion is het chloride-ion (Cl-). Voorbeelden van samengestelde ionen zijn het ammonium-ion (NH4+) en het sulfaation (SO42–).
IRCEL
Intergewestelijke cel voor het leefmilieu
Kleinverbruiker
Als je minder dan 500 m³ water per jaar verbruikt.
Knijpconstructie
Constructie die de waterafvoer in een waterloop vertraagt en het water ophoudt.
Kraanwagen
Elk motorvoertuig van de categorie N gebouwd als of definitief omgebouwd tot kraan en uitsluitend als dusdanig aangewend. Onder definitief omgebouwd, verstaat men het plaatsen, op een chassiscabine, van een kraan met dergelijke afmetingen, dat er geen laadplatform meer beschikbaar is.
Kraanwater
Drinkbaar water dat geleverd wordt door een waterbedrijf in Vlaanderen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.