Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

HBCD
Hexabromocyclododecaan is een chemische verbinding, behorende tot de gebromeerde vlamvertragers.
HCBz
Hexachloorbenzeen is een aromatische chemische verbinding.
Hoogwatergeul
Een hoogwatergeul is een door mensen gemaakte aftakking van een rivier die in geval van een extreem hoge waterstand een deel van het water op een gecontroleerde manier afvoert.
Hotspot
Een gebied waar de VMM verhoogde concentraties van verontreinigde stoffen in de omgevingslucht meet.
hydrologie
De studie van water. Hydrologie onderzoekt de eigenschappen en het gedrag van water op en onder het aardoppervlak en in de atmosfeer.
Hydromorfologie
Structuurkwaliteit waterloop.
hydronautstudies
Studies die de bestaande rioleringsinfrastructuur in kaart brengen en die inzicht geven in de hydraulische werking of het fysische gedrag van de infrastructuur.
IBA
Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater
ICP-MS
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer. Een ICP-MS is een koppeling van een inductief gekoppeld plasma met een massaspectrometer. Met deze techniek is het mogelijk om metalen en sommige niet-metalen met een grote gevoeligheid te bepalen.
Ijsvogelwanden
Een aarden wand aan de waterloop waar de ijsvogel zich in kan nestelen.
IMEC
Interuniversitair Micro-electronicacentrum
IMJV
Integraal milieujaarverslag
INBO
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Informatiedrempel
De concentratie waarboven een kortstondige blootstelling een gezondheidsrisico voor bijzonder gevoelige bevolkingsgroepen inhoudt en waarbij actuele informatie over de concentraties aan de bevolking dient gegeven te worden.
Interpolatie
Voor de punten waarover men geen meetgegevens beschikt wordt op grond van de beschikbare meetgegevens een inschatting gemaakt.
Invasieve exoot
Planten, dieren of organismen die van nature niet voorkomen in onze regio en schadelijk zijn voor de natuur
Ion
Een elektrisch geladen atoom, molecuul of andere groep gebonden atomen. Een ion kan positief of negatief geladen zijn door respectievelijk een gebrek of een overschot aan een of meer elektronen. Een voorbeeld van een enkelvoudig ion is het chloride-ion (Cl-). Voorbeelden van samengestelde ionen zijn het ammonium-ion (NH4+) en het sulfaation (SO42–).
IRCEL
Intergewestelijke cel voor het leefmilieu
Kleinverbruiker
Als je minder dan 500 m³ water per jaar verbruikt.
Knijpconstructie
Constructie die de waterafvoer in een waterloop vertraagt en het water ophoudt.
Kraanwagen
Elk motorvoertuig van de categorie N gebouwd als of definitief omgebouwd tot kraan en uitsluitend als dusdanig aangewend. Onder definitief omgebouwd, verstaat men het plaatsen, op een chassiscabine, van een kraan met dergelijke afmetingen, dat er geen laadplatform meer beschikbaar is.
Kraanwater
Drinkbaar water dat geleverd wordt door een waterbedrijf in Vlaanderen.
Kritische last
Maximaal toelaatbare depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er (volgens huidige kennis) verandering in de biodiversiteit optreedt op lange termijn.
KRLW
Europese kaderrichtlijn Water
KUL
Katholieke Universiteit Leuven
KWS ap
Apolaire koolwaterstoffen (cfr. oliën)
kWth
Thermische kilowatt
KWZI
Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
LAC-decreet
Dit decreet legt de rol van de lokale adviescommissie vast, in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
LEZ
Een lage emissiezone is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen die te veel schadelijke stoffen uitstoten niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden. In Vlaanderen is er een LEZ in Gent en in Antwerpen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.