Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

µg
Microgram of één miljoenste gram.
8-uurgemiddelde
Voor het hoogste 8-uurgemiddelde van een dag berekenen we voor elke 8 uur het gemiddelde en nemen dan de hoogste waarde.  Het eerste 8-urgemiddelde van een dag loopt van 17:00 uur op de dag daarvoor tot 1:00 uur op de dag zelf. Het laatste 8-uurgemiddelde van een dag wordt berekend van 16:00 uur tot 24:00 uur.
Aanslagpeilen
Het peil op grond waarvan het pompgemaal begint te werken.
Aansluitingsgraad
De verhouding van het aantal huidig op een RWZI aangesloten inwoners t.o.v. het maximaal op RWZI aan te sluiten inwoners.
Aerosoldeeltjes
Uiterst fijne vaste of vloeibare deeltjes in de atmosfeer of in een ander gas.
Afkoppelen
Ervoor zorgen dat er geen regenwater in de riool van het afvalwater terechtkomt.
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (in voege sinds 25 mei 2018)
Base
Een base is de tegenhanger van een zuur en heeft in oplossing een pH-waarde hoger dan 7. Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water.
BBI
Belgische Biotische Index
BELAC
Belgische Accreditatie-instelling
BG
Bepaalbaarheidsgrens
Binneninstallatie
Het huishoudelijk leidingnet met de hieraan verbonden systemen en toestellen, dat gevoed wordt met water bestemd voor menselijke consumptie afkomstig van het openbare waternet.
Bio-accumuleerbaar
Bioaccumulatie is de ophoping van chemische stoffen aanwezig in het milieu, in levende wezens (planten of dieren).
Bovengemeentelijke saneringsbijdrage
De kost op je waterfactuur, voor de zuivering van het afvalwater in de zuiveringsstations.
Bronmaatregelen
Maatregelen m.b.t. regenwaterbeheer, waardoor problemen zoals wateroverlast en watertekort aan de bron worden aangepakt. Voorbeelden zijn hergebruik, infiltratie en buffering met vertraagde afvoer.
Bulk
Verzamelnaam voor goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen. Ze worden los in het ruim van een schip, vrachtwagen of wagon gestort. Wanneer de producten niet vloeibaar zijn gaat het om droge bulk.
BZV
Biochemisch Zuurstofverbruik
Cd
Cadmium
Chemkar
Chemische karakterisering van fijn stofdeeltjes.
Chlooracne
Huidaandoening. Een vorm van acne, uitgelokt door blootstelling aan koolwaterstoffen die halogenen (zoals fluor, chloor, broom of jood) bevatten. Bekende veroorzakers zijn dioxines.
CIW
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Condensatiekern
Een condensatiekern is een zeer fijn, in de lucht zwevend stofdeeltje waarop in vochtige koude lucht water zal condenseren, wat tot de vorming van wolken, nevel of mist leidt.
Constant head
De infiltratiesnelheid wordt gemeten door te registreren hoeveel water er moet bijgevoegd worden om het waterpeil in de boorput constant te houden.
Cr
Chroom
Cu
Koper
Cyanobacteriën
Bacteriën die zich gedragen als algen en in sommige omstandigheden giftige toxines produceren.
CZV
Chemisch Zuurstofverbruik
Dampterugwinning
Dampterugwinningssystemen zijn uitrustingen voor het terugwinnen van benzinedampen, met inbegrip van de eventuele systemen met buffertanks.
Depositie
De aanvoer van gassen en deeltjes uit de atmosfeer naar oppervlakken zoals bodem, water, vegetatie, ... Dit gebeurt rechtstreeks vanuit de lucht (droge depositie) en via regen, sneeuw en hagel (natte depositie).
DPO
Data Protection Officer / Functionaris Gegevensbescherming

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.