Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

STEG
Stoom- en gascentrale, een elektriciteitscentrale waarbij twee turbines worden aangedreven. De eerste turbine is een gasturbine en wordt aangedreven door het verbranden van aardgas of door vergassing van steenkool en/of biomassa. De tweede turbine, de stoomturbine, wordt aangedreven door stoom die wordt verhit door de warmte van de gassen van de gasturbine.
street canyon
Smalle straten met hoge bebouwing. In deze straten worden de uitlaatgassen slechter verdund en kan de luchtvervuiling opstapelen.
Stroomdeflectoren
Kleine aanpassingen in de waterloop (bv. kleine eilandjes, boomstronken…) die zorgen voor meer variatie in stroomsnelheid. Hierdoor krijgt het waterleven (vissen, planten, insecten) meer kansen.
Stroomgebiedbeheerplan
Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen.
Telemetrisch
Meetapparatuur die beheersbaar en bestuurbaar is van op afstand.
Temperatuursinversie
Weersomstandigheid met weinig wind waarbij een warme luchtlaag boven koudere lucht dichter bij de grond ligt. Dat zorgt ervoor dat luchtverontreiniging niet weg kan en de concentraties verontreinigende stoffen oplopen.
Toxisch
giftig
Toxische equivalenten
Eenheid waarin de giftigheid van dioxineachtige verbindingen wordt uitgedrukt. Hiertoe wordt de giftigheid van elke dioxine vergeleken met de giftigste dioxine (2,3,7,8-TCDD) met behulp van toxicologische equivalentiefactoren (TEF). De concentratie van elke dioxine wordt dan vermenigvuldigd met deze relatieve giftigheid om ze bij elkaar te kunnen optellen.
Toxische equivalentie
Totale toxiciteit van een mengsel van dioxines en PCB’s.
Toxische equivalentiefactor
Eenheid waarmee verschillende dioxines en PCB's qua giftigheid met elkaar kunnen vergeleken worden.
Troposfeer
Atmosfeerlaag gelegen tussen het grondniveau en ongeveer 6 tot 16 km hoogte (afhankelijk van de meteorologische omstandigheden).
TSP
Totaal stof. Een mengsel van deeltjes van uiteenlopende samenstelling en afmetingen in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van hun grootte, namelijk PM10, PM2,5, PM1 en PM0,1.
Typegebied
Naargelang hun ligging worden de meetplaatsen ingedeeld in 5 typegebieden: landelijk, voorstedelijk, stedelijk, verkeersgericht of industrieel. Per typegebied wordt er een gemiddelde berekend.
Uitvoeringsgraad
De verhouding van het totaal aantal huidige gerioleerde inwoners t.o.v. het aantal maximaal gerioleerde inwoners (als uitdrukking van de vordering van de uitbouw van het rioleringsstelsel binnen de gemeente).
vastrecht
Een vast bedrag op je waterfactuur, dat losstaat van je verbruik. Het wordt aangerekend per wooneenheid of per watermeter. In totaal betaal je daarvoor 100 euro per jaar excl. btw.
Verhang
Het verhang is het relatieve hoogteverschil over een traject binnen de waterloop. Dit wordt uitgedrukt in m/km. Bv. op een afstand van 1km is er een hoogteverschil van 4,5m.
Verkeersgericht
Typegebied gelegen nabij een locatie die gericht is op verkeer.
VITO
Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek
Vlaamse Veerkracht
De Vlaamse Veerkracht is een ambitieus investeringsplan van de Vlaamse Regering om het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen te herstellen en te versterken. Het plan zet onder meer in op het efficiënter maken van de overheid, digitale transformatie, verduurzamen en overheidsinvesteringen.
VLAGG
Vlaamse afstromingsgevoelige gebieden
VLAREL
Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
VLAREM
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning
VLM
Vlaamse Landmaatschappij
www.vlm.be
Voorzorgswaarde
Een veilig referentiewaarde, die aangeeft - op basis van de structuurkenmerken van de stof - vanaf wanneer een stof een gezondheidskundige impact zou kunnen hebben.
VOS
vluchtige organische stoffen
Vulkaniseren
Het behandelen van rubber door het te verhitten samen met zwavel om het vormvaster en elastischer te maken.
wadi
Een ondiepe kuil of greppel in een tuin of in het openbaar domein waarin regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Wadi wordt ook als letterwoord gebruikt voor 'waterafvoer door infiltratie'.
Warmte-krachtkoppeling (WKK)
gelijktijdige omzetting van een energiestroom in kracht (mechanische energie) en warmte (thermische energie) met nuttige bestemming. Afhankelijk van het proces en de bestemming wordt de warmte op verschillende temperatuur geleverd. De kracht drijft doorgaans een generator aan om elektriciteit op te wekken of soms rechtstreeks een machine (pomp, compressor ...). De gelijktijdige omzetting van een primaire energiebron (vaak aardgas) in een WKK naar kracht en warmte gebeurt aan een hogere energie-efficiëntie dan wanneer kracht en warmte in afzonderlijke installaties worden geproduceerd.
Watertoets
De watertoets is een onderzoek naar schadelijke effecten op het watersysteem. Die kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning, een bedrijfsgebouw of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan de watertoets.
Wateruitvoeringsprogramma
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren. Net zoals de stroomgebiedbeheerplannen, bestaat het WUP uit verschillende delen: een deel op stroomgebiedniveau, 11 bekkenspecifieke delen, een deel op grondwatersysteemniveau en een deel over de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.