Vlaanderen.be www.vmm.be

Geef je mening en maak kans op prijzen

Het onderzoeksbureau IPSOS voert momenteel een klantenbevraging uit in opdracht van de VMM. We willen een beter beeld krijgen over hoe we jou kunnen informeren, hoe je ons volgt en welke info je zoekt. Die informatie gaan we gebruiken om onze communicatiekanalen en website verder te verbeteren.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

Verhang
Het verhang is het relatieve hoogteverschil over een traject binnen de waterloop. Dit wordt uitgedrukt in m/km. Bv. op een afstand van 1km is er een hoogteverschil van 4,5m.
Verkeersgericht
Typegebied gelegen nabij een locatie die gericht is op verkeer.
VITO
Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek
Vlaamse Veerkracht
De Vlaamse Veerkracht is een ambitieus investeringsplan van de Vlaamse Regering om het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen te herstellen en te versterken. Het plan zet onder meer in op het efficiënter maken van de overheid, digitale transformatie, verduurzamen en overheidsinvesteringen.
VLAGG
Vlaamse afstromingsgevoelige gebieden
VLAREL
Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
VLAREM
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning
VLM
Vlaamse Landmaatschappij
www.vlm.be
Voorzorgswaarde
Een veilig referentiewaarde, die aangeeft - op basis van de structuurkenmerken van de stof - vanaf wanneer een stof een gezondheidskundige impact zou kunnen hebben.
VOS
vluchtige organische stoffen
Vulkaniseren
Het behandelen van rubber door het te verhitten samen met zwavel om het vormvaster en elastischer te maken.
wadi
Een ondiepe kuil of greppel in een tuin of in het openbaar domein waarin regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Wadi wordt ook als letterwoord gebruikt voor 'waterafvoer door infiltratie'.
Warmte-krachtkoppeling (WKK)
gelijktijdige omzetting van een energiestroom in kracht (mechanische energie) en warmte (thermische energie) met nuttige bestemming. Afhankelijk van het proces en de bestemming wordt de warmte op verschillende temperatuur geleverd. De kracht drijft doorgaans een generator aan om elektriciteit op te wekken of soms rechtstreeks een machine (pomp, compressor ...). De gelijktijdige omzetting van een primaire energiebron (vaak aardgas) in een WKK naar kracht en warmte gebeurt aan een hogere energie-efficiëntie dan wanneer kracht en warmte in afzonderlijke installaties worden geproduceerd.
Watertoets
De watertoets is een onderzoek naar schadelijke effecten op het watersysteem. Die kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld de bouw van een woning, een bedrijfsgebouw of een infrastructuurproject. Ook plannen die een impact kunnen hebben op het watersysteem zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen worden onderworpen aan de watertoets.
Wateruitvoeringsprogramma
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren. Net zoals de stroomgebiedbeheerplannen, bestaat het WUP uit verschillende delen: een deel op stroomgebiedniveau, 11 bekkenspecifieke delen, een deel op grondwatersysteemniveau en een deel over de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
WEISS
Water Emissions Inventory Support System. Een model om significante bronnen en hun bijdrage aan de waterverontreiniging in kaart te brengen.
wetlands
Een gebied dat zich bevindt op de grens tussen land en water. Vaak zijn het gebieden die af en toe onder water staan en dan weer droogvallen of drassig worden.
WGO
Wereldgezondheidsorganisatie
Winterbed
Een winterbed is een verbreding van de waterloop zodat bij hoge waterstand deze winterbedding zal overstromen en als tijdelijke buffer functioneren.
Woelkom
Een woelkelder (ook wel woelbak, woelkom) is een betonnen kelder met schotten, in het bovenhoofd van een schutsluis die voorkomt dat het water dat tijdens het schutten aan de hoge zijde wordt ingelaten met grote kracht naar binnen stroomt, waardoor de schepen in de kolk in de richting van de lage zijde van de schutsluis worden geduwd. De bedoeling is dat het water in de woelkelder zijn snelheid verliest, om gelijkmatig in de sluis te stromen.
XRF
X-stralenfluorescentiespectrometrie is een analysetechniek waarbij men gebruik maakt van X-stralen om atomen in aangeslagen toestand te brengen. Hierdoor gaan de aangeslagen atomen een karakteristieke fluorescentiestraling met een bepaalde golflengte en energie uitzenden.
Zn
Zink
Zoneringsplan
Aansluiten op de riolering of zelf zuiveren? Die keuze is vastgelegd op het zoneringsplan van je gemeente. Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en gemeente moeten treffen.
Zuiveringsgebied
Het gebied waarbinnen alle riolen naar één zelfde rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoeren.
Zuiveringsgraad
De verhouding van het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aangesloten inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van de gemeente.
Zuurequivalent
Een maat voor de hoeveelheid zuur die kan ontstaan in bodem of water. 1 mol H+ is 1 zuurequivalent. Zeq wordt gebruikt als eenheid om de verzuringsgraad van verontreinigende stoffen te meten. Eén zuurequivalent komt overeen met 32 gram zwaveldioxide, 46 gram stikstofoxiden of 17 gram ammoniak.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.