Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Woordenboek

Woordenboek

NET60ppb-max8u
Number of Exceedances above Threshold of 60 ppb (parts per billion): aantal overschrijdingsdagen van de hoogste 8-uurgemiddelde ozonconcentratie boven de drempel van 120 µg/m³.
Non-ferrometalen
Metaal of legering waarvan het hoofdbestanddeel niet ijzer is.  (bijvoorbeeld koper, lood, aluminium, zink, brons en messing).
OCP
Organochloorpesticiden
OCP t
Som van de gemeten organochloorpesticiden
Organische massa
De massa van alle organische verbindingen in fijn stof, die bestaat naast de massa van koolstof ook uit die van waterstof en eventueel andere atomen.
organotin
Organotinverbindingen zijn stoffen die milieuschade en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Ze worden voornamelijk gebruikt in pvc-producten, bestrijdingsmiddelen in de landbouw en als bescherming van hout.
OSPM
Operational Street Pollution Model
Overnamepunten
De plaats waar de gemeentelijke taak van afvalwaterinzameling overgaat in de gewestelijke taak van afvalwatertransport.
Oxidatie
Het vormen van een verbinding met zuurstof.
ozondosis
Inschatting van de hoeveelheid ozon die effectief door planten via de huidmondjes wordt opgenomen tijdens het groeiseizoen.
Maat voor de ozonschade aan planten
P
Fosfor
P t
Totaal fosfor
PAK6
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Somparameter van de zes PAK’s van Borneff: benzo(a)pyreen, benzo(b) fluoranteen, benzo(ghi)peryleen, benzo(k)fluoranteen, fluoranteen en indeno(1,2,3-cd)pyreen
PBDE
Polygebromineerde difenylethers zijn een groep van chemische verbindingen, behorende tot de gebromeerde vlamvertragers.
PCB
Polychloorbifenylen
PCB t
Som van de gemeten polychloorbifenylen
PCB t
Som van de gemeten polychloorbifenylen
Percentiel
De waarde waarbij P % van het totaal aantal meetwaarden lager zijn en (100- P %) van de waarden hoger zijn. Het 98ste percentiel bijvoorbeeld is die waarde waarbij 98% van de meetwaarden lager zijn en 2 % van de waarden hoger zijn. Percentielen worden meestal berekend over relatief langere perioden.
Persistent
Een niet-afbreekbare stof.
Pesticiden
gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante metabolieten, degradatie- en afbraakproducten.
PFAS
Poly- en perfluoralkylstoffen zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Ze worden in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt. Denk aan de teflon anti-aanbaklaag in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen of smeermiddelen. PFAS kunnen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen.
PFOS
Perfluoroctaansulfonaat is een chemische verbinding die deel uitmaakt van de persistente organische verontreinigende stoffen (POP's).
PFOS
PFOS is een perfluoroctaansulfonzuur of een perfluorverbinding, een chemische stof om producten water-, vet- en vuilafstotend te maken. Bovendien is PFOS bestand tegen hoge temperaturen. Deze synthetische chemische stof behoort tot de PFAS-familie: het komt niet van nature voor in het milieu en is niet afbreekbaar.
Picogram
Een miljoenste van een miljoenste gram, ofwel 10-12 gram.
PIO
Prati-index voor zuurstofverzadiging
PISIAD
Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms
PM₁₀
Stofdeeltjes kleiner dan 10 µm (micrometer). PM is de afkorting van Particulate Matter ofwel de Engelstalige term voor fijn stof.
PM₂,₅
Stofdeeltjes kleiner dan 2,5 µm (micrometer). PM is de afkorting van Particulate Matter ofwel de Engelstalige term voor fijn stof.
PNEC
Predicted No Effect Concentration
Polymeer
Lange ketting die bestaat uit identieke molecule (monomeren). Vooral in de kunststoffabrieken worden polymeren gemaakt.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.