Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Levend Water / Levend water - Subsidie voor investeringen in gezondere waterlopen (2024)

Levend water - Subsidie voor investeringen in gezondere waterlopen (2024)

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt lokale waterbeheerders en lokale actoren om de hydromorfologie van waterlopen te herstellen. Ingrepen aan waterlopen en valleigebieden die zorgen voor meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit en het herstel van waterbergend vermogen komen in aanmerking voor een subsidie van 50%. Een projectidee kan je indienen tot vrijdag 3 mei 2024.

Waarom een oproep Levend Water? 

De waterkwaliteit van onze Vlaamse waterlopen laat nog al te vaak te wensen over. Om waterlopen gezonder te maken zijn concrete ingrepen nodig die het waterleven een boost geven. Zo geven we waterlopen opnieuw hun natuurlijk karakter en werken we knelpunten weg die een goede waterkwaliteit in de weg staan. 

Voor wie?

De oproep richt zich tot beheerders van kleinere waterlopen, maar ook lokale besturen, private eigenaars of organisaties, regionale landschappen… kunnen mits akkoord van de betrokken waterloopbeheerder een project indienen. We kiezen voor een planmatige en structurele aanpak waarbij volgende maatregelen worden uitgerold:

  • Hydrologisch herstel van waterlopen door hermeandering, oeverherstel en verontdieping.
  • Verwijderen van dijken en ontwateringsgrachten waar mogelijk. Waar volledig herstel niet mogelijk is, kan via het plaatsen van knijpen, drempels, aantakken van oude meanders… het bergend vermogen van de vallei deels worden hersteld.
  • Het natuurlijk inrichten van oevers en de waterloop beschermen tegen verontreiniging via oeverzones.
  • Ontwikkeling van speelplekken in en langs schone waterlopen, zodat mensen er ook van kunnen genieten.

In eerste instantie gaat steun naar investeringsprojecten met meerdere actoren die meerdere doelstellingen tegelijk aanpakken, zoals de strijd tegen droogte én wateroverlast, het herstel van waterkwaliteit en biodiversiteit in waterloop en vallei, klimaatadaptatie, waterbeleving…. De projecten liggen bij voorkeur in prioritaire zones in het kader van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 of in Europees vastgelegd Natura2000-gebied.

Indien er resterende subsidiemiddelen overblijven komen ook voortrajecten in aanmerking. Dat zijn kleinere opdrachten die concreter duidelijk moeten maken hoe het hydromorfologisch herstel op een specifiek traject invulling kan krijgen.

Inspiratie nodig? Hier is het overzicht met de geslaagde projecten 2023 »

Digitale infosessiebeeld Levend Water 2024 - Bollaak 450x180

Op vrijdag 29 maart organiseerden we een digitale infosessie om meer info te geven over de projectoproep en het selectiereglement. De opgenomen sessie kan je nu (her)bekijken. Onderaan deze pagina bij 'download' vind je ook de presentatie terug. Heb je nog vragen, geef ons een seintje via levendwater@vmm.be.

Procedure

In het subsidiereglement Levend Water vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen.

Een eerste projectidee moet via een vooraanmelding afgetoetst worden. Maak hiervoor gebruik van het sjabloon ‘projectidee’. Dat dien je in ten laatste op 3 mei 2024. Indien gewenst gaan we hierover met jou in gesprek. Het is niet nodig om het eerste projectidee al gedetailleerd uit te werken bij de vooraanmelding. Projecten die een waterlichaamspecifieke actie uit het stroomgebiedbeheerplan realiseren, kunnen de actiefiche bij het maatregelenprogramma gebruiken voor de situering van hun project. Andere projectvoorstellen (investeringen en voortrajecten) dienen het volledige sjabloon ‘vooraanmelding’ in.

Na de indiening van het projectidee geeft de jury een eerste advies. De jury zal daarin aangeven wat de goede punten zijn en waar er verbeterpunten liggen om kans te maken op de subsidie. De jury plant om dit advies te geven ten laatste eind mei. Hiermee kan men dan aan de slag om het project verder uit te werken.
Een aanvraag definitief indienen doe je via het aanvraagformulier. Een volledig uitgewerkt projectvoorstel moet uiterlijk op vrijdag 13 september 2024 om 12 uur ingediend zijn. Lees goed de ontvankelijkheidsvoorwaarden en beoordelingscriteria (deel 9 van het reglement).

Download

Indicatieve timing

29 maart 2024, 14u

Digitale infosessie over de oproep: herbekijk de opname »

t.e.m. 3 mei 2024 Indienen van een projectidee
17 mei 2024 Toelichtingsmomenten waarop we in gesprek gaan over jouw project (niet verplicht).
31 mei 2024 Advies jury over projectidee
t.e.m. 13 september 2024 (12u00) Indienen aanvraagformulier project Levend Water.
Oktober - december 2024

De jury evalueert de ingediende projectvoorstellen o.b.v. de beoordelingscriteria en maakt een voorstel van rangorde. Als de jury het nodig vindt kan ze bepaalde initiatiefnemers vragen hun project voor te stellen. De definitieve beslissing ligt bij de minister of Vlaamse Regering.

t.e.m. juli 2030 voor investeringsprojecten en december 2027 voor voortrajecten Realisatie van het project, meewerken aan kennisverspreiding en ambassadeurschap.

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

De oproep kadert in het stroomgebiedbeheerplan 2022 - 2027 en de conceptnota Grote STROOMversnelling.

Meer dan 1000 acties voor een beter watersysteem

De projectoproep wordt gecoördineerd door de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos.  

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.