Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Levend Water / Voorstelling projecten oproep 'Levend water' 2023

Voorstelling projecten oproep 'Levend water' 2023

In mei '23 lanceerde de VMM de projectoproep 'Levend water' om waterlopen gezonder te maken. De oproep kende een groot succes: er werden 34 projectvoorstellen ingediend. Na afloop van de beoordelingsfase ontvangen maar liefst 28 projecten steun om de natuurlijke structuur en kwaliteit van waterlopen te herstellen.

De waterkwaliteit van onze Vlaamse waterlopen laat nog al te vaak te wensen over. Om waterlopen gezonder te maken, hebben we een planmatige en structurele aanpak nodig. Concrete ingrepen aan waterlopen en valleigebieden zorgen voor meer biodiversiteit, minder wateroverlast en vormen een buffer tegen droogteproblemen. Bovendien verhoogt een natuurlijke structuur van waterlopen het zelfzuiverend vermogen en dus ook de waterkwaliteit.

We zien een rijke diversiteit aan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies, rioolbeheerders, regionale landschappen, natuurverenigingen en privé-initiatieven.

Op deze pagina vind je het overzicht van de geslaagde projecten en de knelpunten die ze aanpakken.

Antwerpen

Blauwe Steenbeek - Babbelkroonbeek | Kontich

Studie naar ingrepen om wateroverlast in het industriegebied te voorkomen, bijvoorbeeld door de bestemming van het gebied te veranderen en meer ruimte te geven aan waterlopen om zo het ecosysteem te herstellen. Het studieproject zal onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn en hoe ze optimaal te implementeren. 

Locatie: Kontich 
Aanvrager: gemeente Kontich
Rietloop | Vosselaar 

De bedoeling van dit deelproject is om meer water te laten infiltreren bij het sportcentrum Diepvenneke, door herprofilering van de Rietloop en meer ruimte te geven aan het water. Dit resulteert in een grotere buffercapaciteit en betere grondwatervoorraden. Het project voegt tegelijk meer belevingswaarde toe aan het sportcomplex.

Locatie: Vosselaar 
Aanvrager: gemeente Vosselaar
Molenbeekvallei | Boechout 

Verbetering van het kwelgebied met optimale sponswerking, om verdroging in de zomer te voorkomen en water in de winter langer vast te houden. Dat bevordert infiltratie in de bodem en voorkomt overstromingen stroomafwaarts.

Locatie: Boechout
Aanvrager: gemeente Boechout, Natuurpunt vzw
Herlegging Diepenbeek | Borsbeek

Met de verlegging van de ingebuisde Diepenbeek, wil men een nieuw natuurlijk tracé vormen: een blauw lint dat dorp, fort, buitengebied en de grootstedelijke rand met elkaar verweeft. 

Locatie: Borsbeek
Aanvrager: gemeente Borsbeek, Pipda, provincie Antwerpen
Koude Beek Verademt | Borsbeek

Studie naar het potentieel voor hydromorfologisch herstel van de Koude Beek binnen een groter herwaarderingsproject langs stedelijk gebied.

Locatie: Borsbeek
Aanvrager: gemeente Borsbeek
Overstromingsgebied Aa | Oud-Turnhout

Aanpak van de overstromings- en droogteproblematiek in het gebied met respect voor de natuurwaarden en ecologie. Het staat in verbinding met SBZ- en HabitatRL-gebieden.

Locatie: Turnhout – Oud Turnhout
Aanvrager: provincie Antwerpen
Keerbeek | Ranst

De ecologische mogelijkheden in de omgeving van de Keerbeek extra benutten door het traject van de ingebuisde beek open te leggen. 

Locatie: Ranst
Aanvrager: provincie Antwerpen
Merkske | Hoogstraten

Merkske is aangeduid als speerpuntgebied om een goede ecologische toestand te bereiken in 2027. Door een natuurlijk beekdallandschap te creëren en een bufferzone aan te leggen, verbetert de waterkwaliteit en kan de vispopulatie zich herstellen. Daarnaast worden ook maatregelen genomen om wateroverlast en droogteproblematiek aan te pakken.

Locatie: Hoogstraten (Hal)
Aanvrager: provincie Antwerpen
Beekpark Zuid | Nijlen

De gemeente Nijlen en haar partners willen het Beekpark-Zuid omvormen tot een grote dorpstuin. Die zal dienen als recreatieve noord-zuid as en biedt ruimte voor onderwijs, recreatie, kleinschalige landbouw en dorpstuintjes. Daarnaast zullen ze klimaatrobuuste maatregelen ontwikkelen bij de verbinding van de Kleine met de Grote Nete.

Locatie: Nijlen
Aanvrager: gemeente Nijlen

Klimaatbestendige inrichting Bovennetes | Mol - Dessel

Structuurherstel van de waterlopen met het oog op weerbaarheid tegen klimaatverandering en een betere biodiversiteit, gekoppeld aan waterbeleving voor wandelaars.

Locatie: Kleine Nete op gronden van Sibelco en vzw De Blunt
Aanvrager: provincie Antwerpen

Download het projectoverzicht voor de provincie Antwerpen »

 

 

Limburg

Vismigratieknelpunten op de Abeek | Oudsbergen - Bocholt - Bree

In het project worden vijf vismigratieknelpunten aangepakt. De ingrepen hebben een effect op de hydromorfologie van de Abeek met bijkomstige effecten op vlak van droogte, waterkwaliteit en wanterkwantiteit.

Locatie: Oudsbergen, Bocholt en Bree
Aanvrager: provincie Limburg
Structuurverbetering Itterbeek | Bree - Maaseik - Kinrooi

Het doel van het project omvat het verbeteren van de beekstructuur en -dynamiek van de Itterbeek, het vergroten van de sponswerking van de vallei en het verhogen van het zelfzuiverend vermogen van de beek binnen habitatrichtlijngebied.

Locatie: Itterbeek; grens tussen Bree, Maaseik en Kinrooi
Aanvrager: provincie Limburg
Beekstructuurverbetering Witbeek en Schaagterziep | Maaseik

Het project omvat verschillende maatregelen voor de herinrichting van de Witbeek en Schaagterziep. 

Locatie: Maaseik
Aanvrager: provincie Limburg
Hydrologisch herstel en opwaardering omgeving Benificievijverloop  | Ham

De gemeente wil het waterbergend vermogen van het gebied verhogen door afwateringsgrachten weg te halen. Hierdoor kan het gebied als een spons werken en kunnen de bossen en hooilanden daar beter worden. Ze werken hierbij samen met Natuurpunt en hun LIFE Multi Peat project, dat zich richt op het beschermen van veengebieden.

Locatie: Ham
Aanvrager: gemeente Ham
Molenbeek | Riemst - Hoeselt

Het project combineert het openleggen en verleggen van de Molenbeek (fase 1) en de ecologische herinrichting van de Molenbeekvallei tot aan de Demer (fase 2).

Locatie: Riemst, Bilzen, Hoeselt, Tongeren
Aanvrager: provincie Limburg
Asdonkbeek | Leopoldsburg

Het project omvat het multifunctioneel inrichten van de overstromingszone, oplossen van vismigratieknelpunten en het plaatsen van een nazuivering bij het bergbezinkingsbekken van Aquafin, wat van belang is voor de drinkwaterwinning van PIDPA.

Locatie: Leopoldsburg
Aanvrager: provincie Limburg

Download het projectoverzicht voor de provincie Limburg »

 

 

Oost-Vlaanderen

Essestraat | Maarkedal 

Het project lost een knelpunt op voor vismigratie bij de Essestraat. Er komt een nieuwe loop voor de Maarkebeek met beperkte hermeandering en natuurlijke oevers. De oude overwelfde loop bij de school wordt behouden en kan stroomafwaarts ook gebruikt worden als paaiplaats voor vissen en als extra waterafvoer bij hogere waterstanden.

Locatie: Maarkedal
Aanvrager: gemeente Maarkedal
Vispassage op de Traveinsbeek | Strijpen

Dankzij de aanleg van een natuurvriendelijke bypass wordt een vismigratieknelpunt op de Traveinsbeek opgelost.

Locatie: Strijpen
Aanvrager: provincie Oost-Vlaanderen
Cotton Island Franse Vaart | Gent

Dit project zal een ecologische oever aanleggen en een vrije zwemzone creëren voor waterbeleving. Zo krijg je aan de oude Schelde, in sterk verstedelijkte omgeving, een koele plek om te vertoeven tijdens hete zomerdagen.

Locatie: Gent
Aanvrager: stad Gent
Ecologisch herstel Vinderhoutse bossen | Gent

Dit project is gebaseerd op een ecohydrologische studie uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos in 2021. Het richt zich op het aanpakken van verdroging in het gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit van de Lieve. Maatregelen omvatten het verhogen van de grondwatervoeding en het afkoppelen van de riolering.

Locatie: Gent
Aanvrager: stad Gent en Farys
Vismigratie Nedermolen Mooie Molen | Aalst - Meldert

De Nedermolen - Mooie Molen vormt een vismigratieknelpunt op de Molenbeek-Graadbeek in Meldert (Aalst). Door dit knelpunt te verwijderen en er een natuurvriendelijke bypass aan te leggen, kunnen vissen vanuit de Dender weer naar de beek trekken. De beek vormt een veilige plek bij slechte waterkwaliteit op de Dender en kan zo lokale vissterfte verminderen.

Locatie: Aalst, Meldert
Aanvrager: provincie Oost-Vlaanderen

Download het projectoverzicht voor de provincie Oost-Vlaanderen »

 

 

Vlaams-Brabant

Wipweide | Sint-Pieters-Leeuw

Hydrologisch herstel: Een waterloop van 3de categorie wordt opengelegd in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, terug zichtbaar gemaakt en gehermeanderd. 

Locatie: Sint-Pieters-Leeuw 
Aanvrager: gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
We Menen Het | Tienen

Het gebied hoort bij het stadsrandbos van Tienen en heeft als doel een grotere belevingspool te creëren. Het bos en graslanden zorgen voor waterberging, verkoeling, waterbeleving, vergroening en biodiversiteit. Het project is een belangrijk sluitstuk van eerdere herinrichtingsprojecten van de Gete.

Locatie: Tienen
Aanvrager: stad Tienen
GOG en ecologische inrichting Molenbeek en vallei | Dilbeek 

Inrichting van een overstromingsgebied in structuurherstel van de Molenbeek en haar vallei bij de Hunderenveldlaan. Er worden oeverwallen en kronkelende waterwegen aangelegd om watervertraging en infiltratie mogelijk te maken. Dit helpt bij droogte en vermindert wateroverlast bij hevige regenval. 

Locatie: Dilbeek
Aanvrager: provincie Vlaams-Brabant
Inrichting GOG Grote Weide Groebengracht | Halle 

Het project heeft als doel overstromingen vanuit de Groebengracht te voorkomen en de kwaliteit van de beek te verbeteren. De aanleg van amfibieënpoelen gaat droogteproblemen in de zomer tegen. Daarnaast stimuleert het ook de ontwikkeling van groene ruimtes in de buurt van de stad.

Locatie: Halle
Aanvrager: provincie Vlaams-Brabant
Vaalbeek | Oud-Heverlee

Binnen het project Walden wordt de Vaalbeek gescheiden van de Zoete Vijvers en hermeanderd, wat zorgt voor vertraagde waterafvoer en een hogere buffercapaciteit. Daarnaast wordt de vallei van de Vaalbeek hersteld, neemt men maatregelen voor kwetsbare vissoorten en er komt een wandelpad tussen de beek en de vijvers.

Locatie: Oud-Heverlee
Aanvrager: gemeente Oud-Heverlee
Tieltse Motten | Tielt-Winge

Dit project vermindert wateroverlast, benut het vrije valleigebied voor water en voorkomt overstromingen door water meer lokaal vast te houden. Hierdoor vult het ook het grondwater aan. Tevens wordt er een wandel/fietspad aangelegd om de waterbeleving te vergroten.

Locatie: Tielt-Winge
Aanvrager: provincie Vlaams-Brabant

Download het projectoverzicht voor de provincie Vlaams-Brabant »

 

 

West-Vlaanderen


Franse Beek | Westouter 

De Franse Beek te Westouter watert af naar de Grote Kemmelbeek. In de regio zien we een grote erosieproblematiek, net als vismigratieknelpunten en overstromingen. Daarom zijn maatregelen nodig om de afstroming van hemelwater te regelen en de doorstroming van oppervlaktewater te vertragen.

Locatie: Westouter 
Aanvrager: provincie West-Vlaanderen

Download het projectoverzicht voor de provincie West-Vlaanderen »

 

 

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.