Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Levend water

Levend water - Subsidie voor investeringen in gezondere waterlopen

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt lokale waterbeheerders en lokale actoren om de hydromorfologie van waterlopen te herstellen. Ingrepen aan waterlopen en valleigebieden die zorgen voor meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit en het herstel van waterbergend vermogen komen in aanmerking voor een subsidie van 50%. Een projectidee kan je indienen tot vrijdag 16 juni 2023.

Waarom een oproep levend water?

De waterkwaliteit van onze Vlaamse waterlopen laat nog al te vaak te wensen over. Om waterlopen gezonder te maken zijn concrete ingrepen nodig die het waterleven een boost geven. Zo geven we waterlopen opnieuw hun natuurlijk karakter en werken we knelpunten weg die een goede waterkwaliteit in de weg staan.

Voor wie?

De oproep richt zich tot beheerders van kleinere waterlopen, maar ook lokale besturen, private eigenaars of organisaties, regionale landschappen… kunnen mits akkoord van de betrokken waterloopbeheerder een project indienen. We kiezen voor een planmatige en structurele aanpak waarbij volgende maatregelen worden uitgerold:

  • Hydrologisch herstel van waterlopen door hermeandering, oeverherstel en verontdieping.
  • Verwijderen van dijken en ontwateringsgrachten waar mogelijk. Waar volledig herstel niet mogelijk is, kan via het plaatsen van knijpen, drempels, aantakken van oude meanders… het bergend vermogen van de vallei deels worden hersteld.
  • Het natuurlijk inrichten van oevers en de waterloop beschermen tegen verontreiniging via oeverzones.
  • Ontwikkeling van speelplekken in en langs schone waterlopen, zodat mensen er ook van kunnen genieten.

In eerste instantie gaat steun naar investeringsprojecten met meerdere actoren die meerdere doelstellingen tegelijk aanpakken, zoals de strijd tegen droogte én wateroverlast, het herstel van waterkwaliteit en biodiversiteit in waterloop en vallei, klimaatadaptatie, waterbeleving…. De projecten liggen bij voorkeur in prioritaire zones in het kader van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 of in Europees vastgelegd Natura2000-gebied.

Indien er resterende subsidiemiddelen overblijven komen ook voortrajecten in aanmerking. Dat zijn kleinere opdrachten die concreter duidelijk moeten maken hoe het hydromorfologisch herstel op een specifiek traject invulling kan krijgen.

Digitale infosessie

Op donderdag 11 mei organiseerden we een digitale infosessie om meer info te geven over de projectoproep en het selectiereglement. De opname van de sessie kan je hier vinden. De presentatie kan je onderaan deze pagina downloaden. Heb je nog vragen, geef ons een seintje via levendwater@vmm.be.

Procedure

In het reglement levend water vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen.

Een eerste projectidee moet via een vooraanmelding afgetoetst worden. Maak hiervoor gebruik van het sjabloon ‘projectidee’. Dat dien je in ten laatste op 16 juni 2023. Indien gewenst gaan we hierover met jou in gesprek.

Projecten die een waterlichaamspecifieke actie uit het stroomgebiedbeheerplan realiseren, kunnen de actiefiche bij het maatregelenprogramma gebruiken voor de situering van hun project. Andere projectvoorstellen (investeringen en voortrajecten) dienen het volledige sjabloon ‘projectidee’ in.

Een aanvraag definitief indienen doe je via het aanvraagformulier. Een volledig uitgewerkt projectvoorstel moet uiterlijk op vrijdag 15 september 2023 om 12 uur ingediend zijn. Lees goed de ontvankelijkheidsvoorwaarden en beoordelingscriteria (deel 9 van het reglement).

Download

Indicatieve timing

11 mei 2023, 14u

Digitale infosessie over de oproep. 

De opname van de sessie kan je hier vinden.

t.e.m. 16 juni 2023 Indienen van een projectidee
23 juni 2023 Toelichtingsmomenten waarop we in gesprek gaan over jouw project. Per project wordt een half uur voorzien.
t.e.m. 15 september 2023 (12u00) Indienen aanvraagformulier project levend water.
Oktober-december 2023 De jury evalueert de ingediende projectvoorstellen o.b.v. de beoordelingscriteria en maakt een voorstel van rangorde. Als de jury het nodig vindt kan ze bepaalde initiatiefnemers vragen hun project voor te stellen. De definitieve beslissing ligt bij de minister of Vlaamse Regering.
t.e.m. juli 2029 voor investeringsprojecten en juli 2026 voor voortrajecten Realisatie van het project, meewerken aan kennisverspreiding en ambassadeurschap.

De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

De oproep kadert in het stroomgebiedbeheerplan 2022 - 2027 en de conceptnota Grote STROOMversnelling.

Meer dan 1000 acties voor een beter watersysteem

De projectoproep wordt gecoördineerd door de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos.  

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.