Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten

Projecten water

Alle Vlaamse en internationale waterprojecten waaraan VMM deelneemt
Titel Beschrijving
Proeftuinen Droogte Om beter voorbereid te zijn op een volgende periode van droogte en waterschaarste, is er een eenmalige subsidie voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven. De aanvraag voor deze subsidieoproep moet ten laatste op 12 april 2019 ingediend zijn via proeftuinendroogte@vmm.be.
Project preventie overstromingsschade Hoe je overstromingsschade aan je woning kan voorkomen? Daarvoor worden nu woningen onderzocht in Diest en Voeren. Eerder gebeurde dat ook al in Beersel, Sint-Genesius-Rode, Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw. Woningen die getroffen werden door wateroverlast of een hoog risico lopen worden daarbij onderzocht door experts. Nadien krijgen ze gratis advies welke oplossingen een betere bescherming bieden tegen waterschade.
c5a - beheersen overstromingsrisico's Het C5a-project combineert de resultaten van zeven lopende Interreg-projecten in de Noordzeeregio om te komen tot een 'cloud-to-coast'-aanpak voor het beheersen van overstromingsrisico's. Binnen het C5a-project werkt de VMM mee aan een geïntegreerd aanpak voor het Zwingebied met aandacht voor een optimale balans tussen natuur, landbouw en huisvesting.
LIFE RIPARIAS neemt geïntegreerde en snelle maatregelen tegen invasieve uitheemse soorten In het LIFE-project RIPARIAS (Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species) neemt de Vlaamse Milieumaatschappij samen met 11 projectpartners geïntegreerde en snelle maatregelen tegen invasieve uitheemse soorten, over de gewestgrenzen heen. De VMM leidt de coördinatie van bestrijdingscampagnes.
Topsoil brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart De VMM onderzocht in de zomer van 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurde per helikopter en kadert in het Europese Topsoil-project en leverde nieuwe verziltingskaarten op.
SCAPE verbetert veerkracht van 't Zwin Kustlandschappen zijn heel gevoelig aan de watergerelateerde gevolgen van klimaatsverandering. Een goed waterbeheer kan de veerkracht van landschappen kan verbeteren. Het project SCAPE (Shaping Climate change Adaptive PlacEs) zoekt hiervoor oplossingen. VMM staat mee in voor een innovatieve heraanleg van het Zwingebied.
Betere watermilieus in Vlaanderen en Noord-Frankrijk met ECOSYSTEM Binnen het Europese project ECOSYSTEM streven de partners ernaar om watermilieus te verbeteren in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De VMM ontwikkelt innovatieve digitale tools voor de strijd tegen invasieve soorten zoals bijvoorbeeld muskusratten.
Maarkebeek onder handen genomen om overstromingsrisico te beperken De bedding verbreden, bruggen waar het water niet onderdoor kan wegnemen en een nieuwe koker onder de N8 plaatsen. Met deze maatregelen voor de Maarkebeek gaat de VMM in het voorjaar 2021 van start. Ze vormen onderdeel van een grotere puzzel om het overstromingsrisico in Oudenaarde en Maarkedal in de toekomst te verminderen.
Strategische planning waterbevoorrading In de waterbeleidsnota wordt expliciet verwezen naar de opmaak van een strategisch plan waterbevoorrading. Met deze Strategische Planning voor Waterbevoorrading (SPW) willen we de vraag naar water op duurzame wijze invullen, nu en in de toekomst. De wateractoren geven mee invulling aan dit SPW.
LIVES-project bestrijdt plasticafval in waterlopen De Vlaamse Milieumaatschappij werkt samen met partners uit Nederland en Duitsland om zwerfvuil te bestrijden in het stroomgebied van de Maas. Samen stappen we in het project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) om het plasticafval tegen juli 2021 met de helft terug te dringen. Daarbij spelen de zogenaamde ‘littertraps’ een belangrijke rol.
Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkte de Vlaamse Overheid met de maatschappelijk betrokken actoren aan een instrument dat voorzorgsmaatregelen en prioritair watergebruik kan bepalen in aanloop naar of tijdens een waterschaarste.
Een positieve IMPAKT! op de waterkwaliteit van de Dommel en Warmbeek/Tongelreep. IMPAKT! (Integraal MaatregelenPakket AfvalwaterKeten voor goede ecologische Toestand) zet in op drastische verbetering van de waterkwaliteit. De VMM staat onder andere in voor de monitoring van de overstorten en ontwikkelt een waterkwaliteitsmodel.
AWIS: afvalwater informatie systeem Rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. Daarom ontwikkelt de VMM een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens in de toekomst centraal te beheren en uit te wisselen.
Life Delta De Demerdelta is een samenvloeiingsgebied van verschillende beken die een uniek overstromingslandschap vormen. Daarom besteedt het project bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van een multifunctioneel waterbeheer en een sterkere natuur.
BE-GOOD: baanbrekend in innovatieve dienstontwikkeling Digitale data zijn een belangrijke bron voor innovatie en economische groei. Het project BE-GOOD (Building an Ecosystem to Generate Opportunities in Open Data) wil de innovatieve prestaties van kmo’s in Noordwest-Europa verbeteren. De VMM werkt binnen dit project aan de communicatie naar de doelgroepen en de ontwikkeling van datagedreven diensten op het gebied van milieu en infrastructuur.
Sullied sediments onderzoekt chemische deeltjes in waterlichamen De VMM participeert in het Europese project Sullied sediments. Via nieuwe tools trachten we chemische verontreiniging in de sedimenten van onze waterwegen beter te behandelen en te voorkomen.
LIFE Narmena creëert wetlands aan de Laak en Winterbeek In het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity) zoekt de VMM samen met 6 projectpartners naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging.
GeoSmartCity zet Aalst op weg naar duurzame ‘slimme stad’ Binnen het Europese project GeoSmartCity werden de noden van het raadplegen en gebruiken van rioleringsdata op het terrein onderzocht. Hiervoor werkte de VMM samen met verschillende interne doelgroepen en de stad Aalst.
eENVplus: naar e-Milieudiensten In Europa is er een schat aan milieudata bij regionale en nationale overheden. Maar hoe kunnen we die online ontsluiten? Dat onderzocht de VMM in het Europees project eENVplus.
Copernicus: Europa’s revolutionaire aardobservatie Kennis over het milieu is vandaag van fundamenteel belang. Het Europese Copernicus-programma voorziet informatie over hoe onze planeet in verandering is. De VMM werkt samen met het Europees Milieuagentschap om de in-situ componenten (zoals grondstations) van Copernicus te beheren.
Een betere (drink)waterkwaliteit dankzij WATERPROTECT Een gegarandeerde drinkwaterkwaliteit is van essentieel belang in het dagelijks leven. De VMM werkt daarom mee aan het project Waterprotect om vervuiling van drinkwaterbronnen te verminderen.
Building with Nature wapent kustregio tegen klimaatverandering Klimaatverandering in de Noordzeeregio zorgt voor overstromingsgevaar, kusterosie en hevige regenval. Het project Building with Nature helpt ons te wapenen tegen deze veranderingen.
Triple-C voorkomt wateroverlast door klimaatsverandering Het klimaat is in verandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, overvloedige neerslag en overstromingen komen steeds vaker voor. Het Triple-C project implementeert een aantal innovatieve en kosteneffectieve maatregelen die het aantal overstromingen moeten verminderen. VMM staat in voor de uitvoering van maatregelen om erosie in te beperken.
STAR2C's Door de klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe en wordt de impact groter. Toch blijft de implementatie van klimaatadaptatieplannen nog vaak achterwege. STAR2Cs wil de kloof tussen de klimaatmaatregelen en lokale initiatieven overbruggen. De VMM werkt binnen dit project aan een riviercontract voor de Zwalm en lokale beschermingsmaatregelen.
CATCH maakt Herentals weerbaarder tegen klimaatverandering CATCH (water sensitive Cities, the Answer To CHallenges of extreme weather events) richt zich op de specifieke behoeften van de middelgrote steden om zich aan te passen aan klimaatverandering. De VMM werkt binnen CATCH aan een pilootproject aan de Kleine Nete in Herentals
Een nieuwe bypass voor de Heulebeek dankzij Lyse Het gebied van de Leie en de IJzer is sterk verstedelijkt en de gemeenten hebben met een groot overstromingsrisico te maken. Het project LYSE wil naar een geïntegreerd beheer van het overstromingsrisico met een aantal grensoverschrijdende acties. De VMM voorziet binnen dit project een bypass van de Heulebeek rond het centrum van Heule.
Geo-Era streeft naar een optimaal gebruik en beheer van de ondergrond De ontwikkeling van ondergrondse hulpbronnen heeft een grote invloed op de manier waarop we ons leven leiden. Tal van Europese geologische diensten en instellingen verenigden zich in het project GeoERA om bij te dragen tot een optimaal gebruik en beheer van de ondergrond. De VMM richt zich met drie deelprojecten naar het thema grondwater.
Water-Land-Schap In heel Vlaanderen zoeken mensen nu al manieren om met watervraagstukken om te gaan. Om hen te ondersteunen is het programma Water-Land-Schap in oktober 2017 gelanceerd. Water-Land-Schap doet een oproep met subsidiemogelijkheden voor watergebonden initiatieven.
Proper water voor Dijle en Zenne dankzij Belini De laatste jaren is de waterkwaliteit van onze waterlopen al sterk verbeterd. Toch blijven verdere inspanningen nog steeds nodig. De VMM stapte daarom in het Europese LIFE Belini-project om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.