Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte

Proeftuinen Droogte

Om beter voorbereid te zijn op een volgende periode van droogte en waterschaarste, is er een eenmalige subsidie voor samenwerkingsverbanden van minstens 3 bedrijven. De aanvraag voor deze subsidieoproep moet ten laatste op 12 april 2019 ingediend zijn via proeftuinendroogte@vmm.be.

Wat zijn Proeftuinen Droogte?

In de begroting 2019 is 4 miljoen euro extra opgenomen om ons beter voor te bereiden op droogte.

Bedrijven die op een duurzame manier bedrijfsoverschrijdend (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen en in droogteperiodes waterschaarste voorkomen of milderen, kunnen een aanvraag voor een projectsubsidie indienen. Uiterste indiendatum is 12 april 2019.

Met deze eenmalige projectoproep willen we vooral de gevolgen van droogteperiodes inperken door het stimuleren van de aanleg van strategische watervoorraden, het beschikbare water optimaal te (her)gebruiken, …

 • Deze oproep is eenmalig en beperkt zich tot bedrijven. Werk een gezamenlijke oplossing uit, met minimaal 3 bedrijven, om in de toekomst beter voorbereid te zijn op lange periodes van droogte en zo waterschaarste in de toekomst te beperken.
 • Projecten komen in aanmerking vanaf een budget van 100.000 euro
 • Maximaal subsidiepercentage is 75 % van de aanvraag.

De projectoproep ‘proeftuinen droogte’ sluit aan bij het programma Water-Land-Schap.

Voor wie?

De subsidie is gericht op bedrijven, zowel industrie als landbouw. 

Voorbeeldprojecten
 • Drie lokale bedrijven investeren in een gezamenlijk bekken waar het regenwater opgevangen wordt. Naast de opvang voorzien ze ook het nodige netwerk zodat dit water verdeeld kan worden op de momenten van waterschaarste.
 • Op momenten van waterschaarste kan er verzilting optreden. Verschillende partners dringen verzilting terug door de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten.
 • Binnen een cluster van bedrijven worden de afvalwaterstromen en waterbehoeften van de verschillende bedrijven integraal bekeken. Zo worden er mogelijke interessante combinaties gemaakt.
 • Bedrijven beslissen gezamenlijk om de nodige voorzieningen te treffen om in periodes met wateroverschot meer water te laten infiltreren. Dat dan kan opgepompt worden op het moment van droogte.

Procedure

De toekenning van de subsidie gebeurt in twee stappen.

Stap 1: selectie van de voorstellen

Indienen ten laatste op 12 april 2019

Dit voorstel omvat:

 • een korte beschrijving van de problematiek in het gebied,
 • welke maatregelen genomen zullen worden om een oplossing te geven aan de problematiek,
 • de vorm van samenwerking die er al is of die beoogd wordt.

Uit de ingezonden voorstellen selecteert het programmateam de meest beloftevolle.

Deze beloftevolle projecten krijgen de kans om hun voorstel toe te lichten aan een jury tijdens een pitch op 25 of 26 april.

De jury bestaat uit een afvaardiging van het programmateam, eventueel aangevuld met door hen gekozen experten.

De jury selecteert hieruit projectenvoorstellen passend binnen het beschikbare budget.

Download hier het aanvraagformulier (stap 1)

 

Download hier het financieringsplan

 

 

 

Stap 2: uitwerken van de geselecteerde voorstellen

Indienen definitief voorstel ten laatste op 6 september 2019

De initiatiefnemer werkt het geselecteerde voorstel verder uit tot een definitief voorstel. Ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid is voorzien zoals uitzoeken vergunningen, contacten leggen met de juiste administraties, …

Dit definitieve voorstel omvat:

 • een geactualiseerd voorstel en financieringsplan met aandacht voor de kostenefficiëntie en -effectiviteit
 • Formele engagementverklaringen van de betrokken actoren

Het programmateam maakt een lijst van definitieve voorstellen over aan de minister. De minister bekrachtigt de definitieve voorstellen.

Realisatie van het project – maximale periode van 5 jaar

De initiatiefnemer wordt een ambassadeur 'Proeftuinen Droogte' en engageert zich om actief deel te nemen aan het communicatie- en participatietraject.

Uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring moet het project afgerond zijn. Het samenwerkingsverband en het behaalde resultaat moet voor een periode van minimum 10 jaar behouden blijven.

Het uitbetalen van de subsidie gebeurt in 2 schijven:

 • 30% na de goedkeuring van het projectvoorstel
 • Het resterende bedrag na goedkeuring van de eindrapportage en eindafrekening

Modelbrief engagementsverklaring projecttermijn

 

Modelbrief engagementsverklaring behoud resultaat

 

Lees hier het volledige reglement

 

Download hier het aanvraagformulier (stap 2)

 

 

 

 

 

Indicatieve timing

Tot en met 12 april 2019 Indienen van aanvraagformulier - oproep proeftuinen droogte – stap 1
25 of 26 april 2019 Uitnodiging op de pitch
Mei 2019 Selectie van de initiatieven
Tot en met 6 september 2019 Indienen van definitief voorstel - stap 2
Oktober-november 2019 Beoordeling en beslissing
December 2019 -januari 2020 Vastlegging en daaraan gekoppeld betaling van schijf 1
Januari 2020 – december 2024 Realisatie van het project, meewerken aan de kennisverspreiding en het ambassadeurschap
Ten laatste december 2024 Indienen van de betalingsaanvraag en afronding van het project

Veelgestelde vragen

Een belangrijk criterium is dat het project een positief resultaat moet hebben op de waterhuishouding van bedrijven in een gebied/regio die onder druk staat geformuleerd als: ’Het initiatief is gelegen in een gebied/regio waar er zich effectief problemen met waterschaarste voordoen’. Hoe kunnen we dit aantonen?

Je kan dit op verschillende manieren aantonen, bijvoorbeeld aantoonbare schade die je bedrijf geleden heeft, …

Het gebied kan ook vrij ruim bekeken worden. Bedrijven die een grote impact kunnen hebben door maatregelen op hun terrein uit te voeren vb. bedrijven die stroomopwaarts een grote hoeveelheid kunnen bufferen en gecontroleerd kunnen laten afstromen zodat stroomafwaarts gelegen bedrijven een continue toevoer hebben.

Welke kosten komen in aanmerking? Enkel investeringskosten - geen grondaankopen - kan je inbrengen in het sjabloon. Daarnaast is voorzien dat je tot 20 % te verantwoorden kosten voor omkaderende activiteiten kunt inbrengen.

3 bedrijven moesten samenwerken. Kan één van die bedrijven een technologieleverancier zijn? 

Er moeten drie bedrijven zijn die water leveren of afnemen. Een technologiecomponent kan daarbij niet worden meegeteld.

Een technologiebedrijf kan natuurlijk wel deelnemen als partner.

Kunnen studiebureaus ook een subsidieaanvraag indienen?

Studiebureaus en andere organisaties kunnen geen subsidieaanvraag indienen. Zij kunnen wel deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Je kunt tot 20 % van het bedrag extra inbrengen voor omkaderende activiteiten. Die kunnen uitgevoerd worden door een studiebureau, een vzw of andere instantie.

Wat zijn omkaderende activiteiten? Dit zijn kosten gemaakt voor een voorbereidende studie, projectcoördinatie bv, het inhuren van een facilitator voor het oprichten van het samenwerkingsverband, ondersteunende activiteiten zoals het organiseren van een evenement om partners te zoeken, … 
Bij het indienen van de aanvraag mag het project nog niet gestart zijn op het terrein. Wat betekent dit? De grondwerken mogen nog niet gestart zijn. Voorbereidende studies, overlegmomenten om tot een samenwerkingsverband te komen, … mogen allemaal al vooraf gebeuren.
Hoeveel subsidie is ter beschikking voor deze projectoproep? Hoeveel projecten kunnen subsidie ontvangen? Er is 4 miljoen euro ter beschikking. Het minimumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro. Dit betekent dat maximaal 40 projecten gesubsidieerd kunnen worden.
Het projectvoorstel dat we in gedachten hebben is kleinschalig. We komen niet aan een bedrag van 100.000 euro subsidie. Mogen we gelijkaardige projecten clusteren? Gelijkaardige projecten mogen geclusterd worden. De voorwaarde is natuurlijk wel dat ook deze projecten gelegen zijn in een probleemgebied en dat er een oplossing voor het probleem gegeven wordt.
Wat is de timing van de goedkeuring? Zie timing hierboven
Hoelang mag de pitch duren?

Tijdens de pitch stel je jouw project beknopt voor aan de jury. Hoelang deze pitch mag duren hangt af van het aantal ingediende voorstellen. We brengen je op de hoogte van zodra de selectie gebeurd is van de initiatieven. Hou alvast 25 en 26 april vrij.

Moeten we al in deze fase engagementsverklaringen toevoegen van bedrijven of partners?

Neen, dat is niet verplicht. Je somt wel in punt 3 van het aanvraagformulier de bedrijven en de andere partners op. Je kan wel engagementsverklaringen toevoegen, die hoeven nog niet formeel ondertekend zijn.

Mogen we ons eigen aanvraagformulier opmaken en indienen?

Neen, de aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier dat je hierboven vindt. Dit aanvraagformulier overloopt alle aspecten die je moet invullen en zorgt er zo voor dat het indienen van een volledig dossier gemakkelijker wordt.

Je kan wel foto’s, situering en andere toevoegen als bijlage.

Waar vind ik meer informatie over de staatssteunregeling?

Landbouwbedrijven kunnen terecht bij Departement Landbouw en Visserij

Meer algemene info over staatssteun lees je via Vlaio.

 

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid