Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Ledebeek

Integraal beekherstel Ledebeek

Het profiel van de Ledebeek wordt van Destelbergen tot in Lokeren aangepast. Met de geplande herprofileringswerken mikken we op een extra waterbuffering van circa 50.000m³ over een lengte van 6,5 km.

Vanaf de Veldenkensstraat in Destelbergen, over het volledige grondgebied van Lochristi en tot aan de Nieuwe Stationsstraat in Lokeren krijgt de Ledebeek een nieuw profiel dat maximaal voldoet aan de ambities van de VMM. Die zijn vormgegeven door de Europese kaderrichtlijn Water (KRW) en werden op Vlaams niveau vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid.

Beeld van de Ledebeek in de winterDe beek ligt in een zandig gebied met een microreliëf van evenwijdige zandruggen en ondiepe beekdalletjes. De Ledebeek is een van deze kleine beekdalletjes binnen het stroomgebied van de Schelde. Het is een van oorsprong natuurlijke waterloop die in de 13de en 14de eeuw werd rechtgetrokken.

De huidige Ledebeek watert af naar twee kanten: naar de Durme in Lokeren en naar de Schelde in Destelbergen. Het omslagpunt of de waterscheiding ligt in de Stationsstraat in Destelbergen.

Vandaag stellen zich heel wat uitdagingen rond de beek waardoor een totale herinrichting zich opdringt:

Foto van de Ledebeek bij hoogwater

  • Te nat of te droog weer?
    Bij noodweer treedt de Ledebeek op verschillende plaatsen buiten haar oevers. Het hoog-impactscenario toont dat de kans op overstromingen in Vlaanderen tegen 2100 kan stijgen met een factor 5 tot 10. 

    De voorbije zomers confronteerden ons met een groeiende droogteproblematiek. Klimaatwetenschappers geven aan dat het aantal droge zomers alleen maar zal toenemen (Meer info op https://klimaat.vmm.be/).
    De beek loopt ’s zomers leeg en de grondwatertafel zakt, met alle gevolgen voor landbouw.

  • De ecologische waarde van de doorgaans kaarsrechte beek is erg beperkt. Zo verliest de beek haar hele waaier aan ecologische diensten waar gezonde beeklopen ons van kunnen voorzien. Foto van de Ledebeek in de zomer Beekdalen zijn de aderen van het landschap. Ze huisvesten waardevolle ecosystemen, vormen transportbanen van vitale stoffen en levende soorten en reguleren de afvoer van water naar benedenstroomse gebieden. Ze hebben een grote invloed op het grondwater, een koelend effect tijdens hittegolven, een waterzuiverend vermogen, bieden een rustplaats voor mens en dier.
  • De oevers van de beek kalven af door de hoge piekdebieten bij hoogwater.

 

Waterafvoer en ecologisch beekherstel bevorderen

Het doel van de werken is het geomorfologisch beekherstel: het profiel van de bedding wordt Profielen schets van de Ledebeekaangepast aan de uitdagingen van zowel waterafvoer als de natuurlijke terreingesteldheid. Zo willen we een duurzaam dynamisch evenwicht installeren en dit onderhouden met natuurlijke processen die op hun beurt het herstel van het ecosysteem bevorderen. Dit groen-blauwe lint moet bovendien de nog aanwezige natuurelementen langs de beek verbinden.

Lees meer over de Ledebeek en de uitdagingen

Schets grondplan Ledebeek

Blue Deal, de strijd tegen droogte en waterschaarste

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.