Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Verbetering waterdoorvoer Berwijn in Moelingen (Voeren)

Verbetering waterdoorvoer Berwijn in Moelingen (Voeren)

De Berwijn zorgde in het verleden al voor heel wat wateroverlast in de dorpskern van Moelingen. Daarom voerde de VMM werken uit aan de Berwijn. Door de waterdoorvoer in de dorpskern te verbeteren, realiseert de VMM lagere waterpeilen en daalt de kans op overstromingen.

De Berwijn, afkomstig uit Wallonië, stroomt door Moelingen vooraleer hij enkele kilometers verderop in de Maas uitmondt. Het debiet van de waterloop varieert sterk: van rustig kabbelende waterloop met slechts enkele honderden liters per seconde tot een kolkende rivier met een debiet tot 100.000 liter per seconde (100 m³/s).

Meer ruimte voor de Berwijn

Over een traject van ongeveer 1 km werd de Berwijn verbreed en lokaal verdiept.  De oevers werden afgegraven en omgevormd tot een winterbed en grindafzetting in de bedding werd verwijderd. De hoogwaterbedding van de Berwijn werd met ongeveer 8.000 m³ vergroot. De werken situeerden zich in en net afwaarts van de dorpskern en gebeurden in samenwerking met de gemeente Voeren.

Berwijn over 1 km verbreed en verdiept

Bij laagwaterafvoeren blijft de Berwijn in zijn huidige bedding stromen. Bij hogere waterpeilen zal het winterbed overstromen, wat bijdraagt aan de waterafvoer. Deze ingrepen verlagen (op basis van modelberekeningen) het hoogwaterpeil in de dorpskern met 15-20 cm. Deze peildaling komt overeen met het effect van een gecontroleerd overstromingsgebied met een capaciteit van 350 miljoen liter water.

Voor dit winterbed werd de bestaande voetgangersbrug aan Elzen weggehaald. De Berwijn stuwde daar bij hoogwater sterk op door de nauwe doorgang. De debietmeter op de brug aan Elzen werd verplaatst naar de brug aan de Viséweg.

Nieuw winterbed langs de Berwijn in Moelingen

Groen en beleving

Om het winterbed te realiseren moesten jammer genoeg bomen gerooid worden op de oevers van de Berwijn. Ter compensatie worden minstens 56 bomen (lindes en elzen) langs de Berwijn aangeplant. Voor de werken werden in enkele grote bomen aan de waterloop vleermuiskasten opgehangen, het winterbed in de dorpskern werd ingezaaid met een gras- en bloemrijk kruidenmengsel. Opwaarts van de Viséweg kreeg de helling van het winterbed aan de kant van de Berwijnstraat zitelementen.

Zitelementen langs de Berwijn in de dorpskern van Moelingen

Individuele bescherming van woningen blijft nodig

Door de verbreding en verdieping van de Berwijn zullen de frequent voorkomende overstromingen vermeden worden en kan een belangrijke verlaging van het waterpeil bij grote stormen gerealiseerd worden.

Maar het zal niet volstaan om overstromingen bij grote stormen zoals in juni 2018 of juli 2021 te vermijden. Daarom werkte de Vlaamse Milieumaatschappij de voorbije jaren het project ‘Preventie overstromingsschade’ uit voor de inwoners uit Moelingen. Deskundigen onderzochten gratis een 40-tal woningen. Nadien kregen ze een voorstel voor maatregelen om overstromingsschade aan de woning te voorkomen of beperken, samen met een schatting van de kosten. 

Meer informatie op www.preventieoverstromingsschade.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.