Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Hermeandering Zwarte Beek

Beekherstelproject Zwarte Beek in Beringen en Lummen

De VMM startte in september 2016 met een grootschalig herstelproject aan de Zwarte Beek in Beringen en Lummen. Historische meanders worden opnieuw opengelegd en 2 vismigratieknelpunten worden opgelost.

De Zwarte Beek in Limburg is een van de ecologisch meest waardevolle waterlopen van Vlaanderen. Toch bleken ook daar werkeLuchtfoto werken Zwarte Beekn nodig om de waterkwaliteit en het visbestand verder te verbeteren. Het afwaarts gedeelte van de Zwarte Beek werd in het verleden rechtgetrokken, Er werden stuwen gebouwd waardoor het contact tussen de waterloop en haar vallei verloren ging.

De Zwarte Beek is een "speerpuntgebied" in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dit zijn waterlopen waaraan prioriteit wordt gegeven om de doelstellingen vanuit de Europese kaderrichtlijn water in 2021 te realiseren via gebiedsgerichte investeringen.


De VMM startte daarom in september 2016 met een groot herstelproject. In totaal worden dertig meanders hersteld in de 'Bocht van Laren' en 'Schurftert'. Het traject van de Zwarte Beek wordt zo meteen 850 meter langer.

Nieuwe kansen voor fauna en flora

Het beekherstelproject van de Zwarte Beek zal de structuurkwaliteit van de waterloop verbeteren over een lengte van meer dan 2,5 km. In het deelgebied 'Schurftert' zijn de historische meanders al terug uitgegraven en de rechtgetrokken delen van de Zwarte Beek (gedeeltelijk) gedempt. Sinds midden november zijn gelijkaardige werken gestart aan het deelgebied 'Bocht van Laren'.

Foto nieuwe meander Zwarte BeekDe Zwarte Beek krijgt daardoor haar stromende karakter terug. De afwisseling tussen binnen- en buitenbochten met bijhorende variatie in stroomsnelheid, erosie- en sedimentatieprocessen creëert nieuwe kansen voor stroomminnende vissoorten zoals kopvoorn en serpeling en andere waterminnende planten en dieren.


De vismigratieknelpunten aan de stuw ter hoogte van de Gestelse Heide en aan de Gestelse molen worden vispasseerbaar gemaakt. Zo kunnen vissen vanaf de monding in de Demer heel de Zwarte Beek (1ste categorie) bereiken. Naast een verbetering van de waterloopstructuur zorgt het project ook voor een verhoging van het waterbergend vermogen van de vallei en een herstel van de landschappelijke en ecologische waarden in het natuurgebied.

De VMM voert dit project uit in samenwerking met de provincie Limburg en Natuurpunt.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid