Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Publicaties waterlopen

Publicaties waterlopen

Alle rapporten en publicaties op een rijtje.
Titel Beschrijving Verschenen op
Waterbalansstudie Oudlandpolder Deze waterbalansstudie van de Oudlandpolder (tussen Bredene en Zeebrugge) werd opgemaakt in functie van een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de langetermijndoelstellingen voor landbouw en natuur. Het rapport werd opgesteld door Sumaqua, de Universiteit Antwerpen en Inagro, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij en met de steun van Interreg North Sea Region SalFar. 18-10-2023
De Gaverbeek, in galop naar een goed watersysteem Hoe de VMM in de omgeving van de Gaverbeek precies inzet op beter water, welke acties we ondernemen en vooral: waarom we dat doen? Dat ontdek je in deze brochure! 01-06-2023
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied – 2021-2022 De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de doelstellingen en normen voor nitraat en orthofosfaat in kader van het mestbeleid. 23-12-2022
Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied Resultaten 2020-2021 De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaardes voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat 17-12-2021
Sedimentmeetnet onbevaarbare waterlopen 2020 In dit samenvattingsrapport analyseert de VMM het gehalte aan zwevende stoffen in de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen en wordt gezocht naar trends en verklarende factoren. Sinds 2002 heeft de VMM een meetnet waarmee op verschillende locaties continu het gehalte aan zwevende stoffen gemeten wordt. 21-05-2021
Participatie in gebiedsgerichte werking rond water De VMM heeft een handboek en toolboek laten samenstellen voor participatie in gebiedsgerichte werking rond water. Dit instrument helpt je om een participatietraject in goede banen te leiden. 30-04-2021
Flyer ecologische herinrichting Schulensmeer Download onze flyer over de natuurherstellingswerken in het Schulensbroek. 16-03-2021
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2019 Dit rapport geeft een overzicht van de afbouw van het pesticidegebruik door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2019 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen. 22-12-2020
Onderzoek naar het verdwijnen van de macrofyten op de Grote Nete Deel 1 Uitvoeren van densiteitsbepaling en veldproeven met betrekking tot de mogelijke invloed van Chinese wolhandkrabben op de macrofyten in het Netebekken. 07-07-2020
Onderzoek naar het verdwijnen van de macrofyten op de Grote Nete Deel 2 Uitvoeren van de ecotoxiciteittesten en TIE naar aanwezige fytotoxische stoffen 07-07-2020
VMM vernieuwt Grote Steunbeer in Diest In 1960 werd de Demer in Diest gedempt en rond de stad geleid. Het water vloeit sindsdien via de oude stuw de Grote Steunbeer door de vroegere vestinggrachten. De komende jaren wordt de Grote Steunbeer gerestaureerd: de dichtgemetselde doorgangen worden heropend en er komen geautomatiseerde stuwconstructies. Samen met de heropening van de Demer in de stad zal de vernieuwing van de Grote Steunbeer Diest en omgeving nog beter beschermen tegen overstromingen. 03-07-2020
Duurzaam gebruik van pesticiden - 2018 Dit rapport brengt een overzicht van de afbouw van het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2018 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen.. 20-01-2020
Opmaak van een kaart met pluviale overstromingsgebieden in Vlaanderen De pluviale overstromingskaarten hebben tot doel een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen op te maken om overstromingen door intense neerslag weer te geven. Dit zijn de zones die een verhoogde kans op wateroverlast vertonen ten gevolge van de directe afstroming van neerslag over het maaiveld en overstromingen uit kleinere waterlopen. 20-12-2019
Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek Onderzoeken of woningen individueel beschermd kunnen worden; bijkomend bufferen van water; opmaken van hemelwaterplannen; plaatsen van extra waterpeilmeters; … Dat is maar een greep uit de meer dan 50 maatregelen die zijn vastgelegd in het riviercontract. Het doel: het overstromingsrisico verder verminderen in Sint-Michiels (Brugge) en Zedelgem. 17-04-2018
Aanmaak van een afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen Dit rapport beschrijft de methodiek die gevolgd werd bij de opmaak van een gebiedsdekkende afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen. Deze kaart geeft de gebieden weer die een verhoogde kans op wateroverlast vertonen ten gevolge van directe afstroming van neerslag. 04-04-2018
Pesticiden in de waterketen 2015 - 2016 Dit rapport bespreekt het voorkomen van pesticiden in oppervlaktewater, aan de innamepunten van de drinkwaterwinningen, waterbodem, biota en de verspreiding via bedrijven en RWZI. 25-01-2018
Bronnen van waterverontreiniging 2016 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, gezinnen en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit het afvalwatermeetnet van de VMM van 2016. 12-12-2017
Duurzaam pesticidegebruik 2016 Dit rapport toont hoe de openbare besturen in Vlaanderen de wetgeving duurzaam gebruik van pesticiden in praktijk brengen en het pesticidegebruik steeds meer terugdringen. 05-12-2017
Afvalwaterstromen Pukkelpop 2017 Ook dit jaar onderzochten we de afvoersystemen voor het afvalwater tijdens het festival Pukkelpop. We gingen na of er een impact was op de waterkwaliteit van de twee waterlopen. Onze medewerkers inspecteerden twee campings en het festivalterrein zelf. Na onderzoek kon de VMM vaststellen dat de afvalwaterstromen correct afgevoerd worden via riolering of met containers. Zo blijven de twee waterlopen in de buurt gevrijwaard van vervuiling. 19-10-2017
Duurzaam gebruik pesticiden 2015 Dit rapport toont hoe de wetgeving duurzaam gebruik van pesticiden in praktijk leidt tot een sterke afbouw in het pesticidengebruik in 2015. Het biedt verder een volledig overzicht van afwijkingen en pesticidengebruik bij openbare besturen in 2015. 15-12-2016
Heraanleg van de Demer door Diest In dit rapport lees je over het verleden van de Demer in Diest, de redenen om de rivier rond de stad te leiden, de redenen waarom de VMM de waterloop heeft heropend, de gebruikte werkwijze en de voordelen voor de stad en de omgeving. 02-09-2016
Diest aan de Demer In 1960 verdween de Demer uit het centrum van Diest. De rivier was een open riool en stroomde regelmatig over. De VMM brengt de rivier nu opnieuw naar de binnenstad, deze keer proper en veilig. 02-09-2016
Een nieuwe toekomst voor de Winterbeek Tussen 2017 en 2021 wordt 17 kilometer in en langs de Winterbeek gesaneerd. De brochure licht toe hoe de verontreinigde (water)bodem wordt aangepakt. 25-03-2016
Pesticiden in oppervlaktewater en RWZI’s 2014 Dit rapport geeft je een beeld van de aanwezigheid van pesticiden in de Vlaamse waterlopen en in RWZI’s. 24-09-2015
Bronnen van waterverontreiniging 2014 Dit rapport bespreekt de verontreiniging van oppervlaktewater door bedrijven, landbouw, huishoudens en incidentele verontreinigingen op basis van gegevens uit het oppervlaktewatermeetnet van de VMM van 2014. 24-09-2015
Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied 2014 Dit rapport beschrijft de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het MAP-meetnet oppervlaktewater voor het winterjaar 2014 - 2015. 24-09-2015
Jaarverslag Water 2014 Dit rapport geeft je een algemeen overzicht van de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen, de bronnen van waterverontreiniging en de zwemwaterkwaliteit in Vlaanderen op basis van de cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij in 2014. 24-09-2015
De Dijle in Leuven, een vloek en een zegen Een relaas van meer dan 120 jaar waterbeheersing 1891-2014 01-06-2015
Handleiding vismigratiedatabank In de vismigratiedatabank wordt informatie over vismigratieknelpunten in Vlaanderen verzameld. Deze handleiding maakt je wegwijs in de databank. 01-01-2015
Verrekijker november 2014 In deze editie: Diest maakt oude rivierbedding weer open - 20 jaar waterzuivering - Herstelplan grondwater - GOG Vondelbeek - Broeikasgassen verstoren klimaat - Op stap met de rioolkeurder - Techniek en natuur zijn bondgenoten in de Gulke Putten 07-11-2014

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.