Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Zuunbeek Sint-Pieters-Leeuw

Herinrichting Zuunbeek Sint-Pieters-Leeuw

De Vlaamse Milieumaatschappij werkte in 2017 aan een integraal herinrichtingproject langs de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. De werken beperken de wateroverlast in Negenmanneke en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek.

Meer ruimte voor de Zuunbeek

In het verleden werd het natuurlijke stroomgebied van de Zuunbeek sterk aangepast om bijvoorbeeld watermolens van voldoende water te voorzien. Een goede veertig jaar geleden werd de beek rechtgetrokken en verdiept om een snelle waterafvoer mogelijk te maken, Moerasgebieden werden gedempt en de verharde oppervlakte, door nieuwe wegen en huizen, nam toe. De versnelde afvoer en de toegenomen verharding zorgden stroomafwaarts in Negenmanneke voor wateroverlast.

Extra waterberging

De Zuunbeek en haar vallei zijn nu beter ingericht. Er kwam meer ruimte voor waterberging door de beek te laten kronkelen of meanderKaart projectgebieden Zuunbeek Sint-Pieters-Leeuwen en overstromingsgebieden aan te leggen. Meanders zorgen voor diversiteit door steile en zachte oevers, diepe en ondiepe delen. Zo komen er stukken waar het water sneller en trager doorstroomt. Dit verhoogt het zelfreinigend vermogen van de waterloop en verhoogt de biodiversiteit in de beek en haar oevers.

De werken werden opgedeeld in vier deelprojecten

Projectgebied 1: Volsembroek

In het deelproject Volsembroek zijn nieuwe meanders gegraven. De rechtgetrokken Zuun is deels gedempt, maar op de meeste plaatsen is de rechtgetrokken Zuun behouden en zal deze dienen als noodloop bij hoog water. Helemaal stroomopwaarts het projectgebied worden geen nieuwe meanders gegraven maar zijn "stroomdeflectoren" in het water geplaatst. Door deze hindernissen in het water moet de waterloop een andere weg zoeken en zo zal de waterloop uit zichzelf beginnen kronkelen.

Foto bouw stuw Zuunbeek Sint-Pieters-LeeuwNabij het bestaande wachtbekken Volsem kwam een nieuwe stuw die de waterstand stroomopwaarts kan regelen. Daarnaast werd ook een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Dit overstromingsgebied heeft een capaciteit van 204 000 m³, omgerekend zo'n 204 miljoen liter water.

 

Projectgebied 2: Gaspeldoornbeek

Het deelproject Gaspeldoornbeek voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien werd een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.

Projectgebied 3: Heidries

Deelproject 3 Heidries was een hermeandering van de rechtgetrokken waterloop. Hierbij werd het historische tracé waar mogelijk gevolgd. Net zoals in de andere deelprojecten werd ook hier door middel van drempels het waterpeil in de rechtgetrokken Zuun en de meanders geregeld.

Projectgebied 4: Oude Zuun

In deelproject 4 Oude Zuun werd de historische loop van de Oude Zuun hersteld, enerzijds door ruiming daar waar de Oude Zuun nog in het landschap aanwezig is, anderzijds door het uitgraven van nieuwe aansluitingen op de rechtgetrokken Zuun.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.