Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Herinrichting Kalkense Meersen

Meer waterrijke natuur in Kalkense Meersen

De openlegging van een oude Scheldemeander en het verhogen van het waterpeil moeten een einde maken aan de verdroging van de Kalkense Meersen, één van de laatste grote openruimtegebieden in Vlaanderen. Wetlands zoals deze meersen wapenen ons tegen droogte en zijn tegelijk een natuurlijke buffer tegen hevige regenval. Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos zorgen we zo voor meer waterrijke natuur.

Natuurherstel en vernatting noodzakelijk

De Kalkense Meersen strekt zich uit over een oppervlakte van zeshonderd ha in de provincie Oost-Vlaanderen en loopt door Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren. Een oude Scheldemeander en de zestiende-eeuwse Kalkenvaart doorsnijden het voormalige overstromingsgebied. Vanaf de jaren 70 zorgde een pompstation voor de ontwatering van het gebied. Decennialang zijn de Kalkense Meersen drooggelegd voor het landbouwgebruik. Daar maakt deze openlegging en herinrichting komaf mee. Het project kaderde in een investeringsprogramma voor natuurherstel, en in het Sigmaplan dat het Scheldebekken beschermt tegen overstromingen.

Foto uitgegraven Scheldemeander met zachte oevers

Structuurkwaliteit verbeteren en nieuw ecosysteem creëren 

De VMM legde zich bij de werken vooral toe op de kwaliteit van de waterloop en de strijd tegen de verdroging .  Door de pompen zo te regelen dat ze Overzichtsfoto van het natuurgebied Kalkense Meersenpas in werking treden bij een peil dat 20 cm hoger is dan voorheen, vernatten we  de omgeving waardoor een nieuw ecosysteem ontstaat. Aan de Kalkenvaart is een plasberm van zes meter breed en 700 meter lengte uitgegraven waar zich nu al een mooie rietkraag ontwikkelt. Bovendien kan het water nu gravitair geloosd worden naar de Schelde. Dat betekent minder pompen en dus een lager energieverbruik van het pompgemaal.

Vismigratie bevorderen en exoten bestrijden

Via de Kalkenvaart staat de uitgegraven Scheldemeander nu opnieuw in verbinding met de huidige Foto van de krabbensleuf in de Kalkense Meersenloop van de Schelde. De Driessesloot vormt een bypass waarlangs vissen vanuit de Schelde naar het poldergebied kunnen migreren via een vistrap. Om de verspreiding van de invasieve Chinese wolhandkrab tegen te gaan plaatste de VMM hier ook een krabbenval. Tijdens de piek van de krabbenmigratie worden soms duizenden krabben per dag gevangen. Deze extra investering levert dus snel resultaat op.”

Recreatieve meerwaarde

Zeshonderd hectaren natuur, water en open ruimte zijn een magneet voor fiets- en wandeltoeristen. Om de stromen in goede banen te leiden, plaatste ANB een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Kalkenvaart. In het stiltegebied is alleen doorgaand zacht verkeer mogelijk. Een netwerk van recreatieve assen sluit de Kalkense Meersen aan op de omringende natuurgebieden tussen Dendermonde en Gent. 

Foto wandelaars Kalkense Meersen

 

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.