Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Lokale projecten / Dijkherstel De Zegge

Dijkherstel De Zegge (Kasterlee - Geel)

In het gebied De Zegge bevinden zich heel wat dijken langs de Kleine Nete. Deze dijken hebben echter te lijden onder erosie (uitspoeling). Daarom gaat de VMM hier verbeteringswerken uitvoeren waarvoor een aantal onteigeningen noodzakelijk zijn.

Het dijkherstel binnen De Zegge omvat de aanleg van nieuwe dijken op zowel linker- als rechteroever binnen een bufferzone van 15 meter langs beide zijden van de waterloop. De dijken worden landinwaarts verplaatst, waardoor we op beide oevers van de Kleine Nete een winterbedding creëren. Dit geeft meer ruimte aan de rivier en binnen de dijken ontstaat er een langgerekt overstromingsgebied.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat de kracht van het water op de dijken vermindert en erosie minder snel kan optreden. Door het naar achter plaatsen van de dijken worden de taluds aan rivierzijde van de dijk minder steil. Hierdoor ontstaat een dijk die breder is vergeleken met de huidige dijken en die beter bestand is tegen erosie. Dit is noodzakelijk voor de stabiliteit van de dijken. Om deze werken te kunnen uitvoeren zijn een aantal onteigeningen noodzakelijk.

Definitief onteigeningsbesluit

Op 13/08/2020 heeft de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het definitieve onteigeningsbesluit vastgesteld voor de onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen nodig voor de uitvoering van het project “Dijkherstel en aanleg van een actieve overstromingszone in de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 en het Olens Broek”.

Iedere belanghebbende kan, binnen een termijn van 45 dagen, dewelke ingaat de dag na kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging wordt per beveiligde zending ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Geen resultaten gevonden.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.