Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot verzurende stoffen

Uitstoot verzurende stoffen

 • verzuring is het proces waarbij stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2) uit de lucht leiden tot de verzuring van de bodem en het water
 • verzuring tast het milieu en gebouwen aan en leidt tot de vorming van ozon, fijn stof en wintersmog
 • de uitstoot wordt uitgedrukt in (potentiële) zuurequivalenten, omdat niet alle polluenten evenveel bijdragen aan de verzuring
 • landbouw is de belangrijkste bron, gevolgd door transport en industrie
 • de verzurende emissie is gehalveerd sinds 2000, vooral dankzij afname bij transport, energie en industrie
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 • momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de totale uitstoot van verzurende stoffen
 • de doelstellingen voor de uitstoot van NOx, NH3 en SO2 afzonderlijk zijn te vinden in de indicator uitstoot fijnstofprecursoren

toestandEmissiebron (2019) 

De landbouw vormt de belangrijkste bron, gevolgd door transport en industrie:

 • landbouw (44 %): vooral uitstoot van NH3
 • transport (29 %): vooral uitstoot van NOx 
 • industrie (15 %): derde belangrijkste sector met vooral uitstoot van NOx en SO2
 • de bijdrage van NOx (45 %) en NH3 (42 %) aan de verzurende emissie is het grootst; de uitstoot van SO2 is veel beperkter (13 %)

 evolutieEvolutie 

In 2019 is de totale verzurende emissie 54 % lager dan in 2000:

 • halvering vooral te danken aan een daling van de SO2-uitstoot en in mindere mate de NOx-uitstoot
 • sterke daling bij de sectoren energie en industrie dankzij emissiereducerende maatregelen
 • ook belangrijke afname bij transport vooral wegens strengere emissienormen
 • de uitstoot door de landbouw daalde tussen 2000 en 2008 en bleef daarna stabiel om vanaf 2017 terug licht te dalen

aanpakHoe pakken we dit aan?

Maatregelen om de uitstoot van verzurende stoffen te verminderen, moeten zich in de eerste plaats richten op de landbouw, de belangrijkste bron (NH3), gevolgd door transport (NOx) en industrie (SO2/NOx). 

 • de maatregelen bij de landbouw worden opgesomd in de indicator uitstoot ammoniak door de landbouw
 • bij het wegverkeer (daling uitstoot stikstofoxiden) focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometer over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer)
 • een lagere uitstoot door de industrie kan bekomen worden door aanpassing van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden volgens de laatste stand der techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Programmatische Aanpak Stikstof  - PAS) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.