Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot verzurende stoffen

Uitstoot verzurende stoffen

 • Verzuring is het proces waarbij stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2) uit de lucht leiden tot de verzuring van de bodem en het water.
 • Verzuring tast het milieu en gebouwen aan en leidt tot de vorming van ozon, fijn stof en wintersmog.
 • De uitstoot wordt uitgedrukt in (potentiële) zuurequivalenten, omdat niet alle polluenten evenveel bijdragen aan de verzuring.
 • Landbouw is de belangrijkste bron, gevolgd door transport en industrie.
 • De verzurende emissie is met 59 % gedaald sinds 2000, vooral dankzij afname bij transport, energie en industrie.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor de totale uitstoot van verzurende stoffen. De doelstellingen voor de uitstoot van NOx, NH3 en SO2 afzonderlijk zijn te vinden in de indicatoren van de afzonderlijke polluenten.

toestandToestand in 2021

De landbouw vormt de belangrijkste bron, gevolgd door transport en industrie:

 • Landbouw (48 %): vooral uitstoot van NH3.
 • Transport (27 %): vooral uitstoot van NOx
 • Industrie (14 %): derde belangrijkste sector met vooral uitstoot van NOx en SO2.
 • De bijdrage van NOx (44 %) en NH3 (46 %) aan de verzurende emissie is het grootst; de uitstoot van SO2 is veel beperkter (10 %).

 evolutieEvolutie 

In 2021 is de totale verzurende emissie 59 % lager dan in 2000:

 • Afname vooral te danken aan een daling van de SO2-uitstoot en in mindere mate de NOx-uitstoot.
 • Sterke daling bij de sectoren energie en industrie dankzij emissiereducerende maatregelen.
 • Ook belangrijke afname bij transport vooral wegens strengere emissienormen.
 • In 2020 was er een sterke daling van de NOx-uitstoot t.o.v. 2019 door minder verkeer omwille van de coronamaatregelen.
 • De uitstoot door de landbouw daalde tussen 2000 en 2008 en bleef daarna stabiel om vanaf 2014 terug licht te dalen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Maatregelen om de uitstoot van verzurende stoffen te verminderen, moeten zich in de eerste plaats richten op de landbouw (NH3), gevolgd door transport (NOx) en industrie (SO2/NOx). 

 • De maatregelen bij de landbouw worden opgesomd in de indicator uitstoot ammoniak door de landbouw.
 • Bij het wegverkeer focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometer over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).
 • Door de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden aan te passen volgens de laatste stand van de techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties, kunnen we een lagere uitstoot krijgen bij de industrie (zie indicator uitstoot door de industrie).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Daarnaast voorziet het stikstofbeleid (Programmatische Aanpak Stikstof - PAS) in een reeks maatregelen die vooral impact hebben op de NH3-uitstoot.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.