Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

 • Stikstofdepositie of vermestende depositie is de aanvoer van stikstof vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …
 • Vermesting verstoort ecologische processen, tast ecosystemen aan en vermindert de waterkwaliteit en de biodiversiteit.
 • Stikstof heeft naast vermestende ook verzurende effecten.
 • Hoogste stikstofdepositie in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburg.
 • Stikstofdepositie daalt gemiddeld met 35 % sinds 2000. Sinds 2015 varieert de stikstofdepositie weinig.

Wat is depositie? »

Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffect & Natuurimpact

Ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) dragen bij tot:

 • De vorming van secundair fijn stof, wat schadelijk is voor de gezondheid.
 • Verzuring en vermesting: stikstofdepositie vermindert de plantendiversiteit en maakt planten gevoeliger voor stress door bv. droogte en insecten.
 • Daling van de kwaliteit van het grondwater door uitspoeling van nitraat en metalen.

doelstellingDoelstellingen 

toestandToestand in 2021

Hoogste stikstofdepositie in gebieden met intensieve veeteelt:

 • Vooral in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburg.
 • Stikstofdepositie bestaat gemiddeld voor 62 % uit NHx (afkomstig van ammoniak), 29 % uit NOy (afkomstig van stikstofoxiden) en 9 % uit opgeloste organische stikstof (DON).
 • 63 % van de NHx-depositie in Vlaanderen komt door Vlaamse emissies, vooral van de landbouw.
 • 76 % van de NOy-depositie in Vlaanderen is afkomstig van emissies buiten Vlaanderen. De sector transport is de belangrijkste bron van het binnenlandse gedeelte van de NOy-depositie.

 evolutieEvolutie

In 2000-2021 daalt de stikstofdepositie in Vlaanderen gemiddeld met 35 %:

 • Sinds 2015 is er weinig variatie in de stikstofdepositie.
 • In 2021 is de gemiddelde stikstofdepositie 1 % hoger dan in 2016-2020.
 • Stikstofdepositie daalt minder snel dan verzurende depositie.
 • Lokaal kan de stikstofdepositie anders evolueren dan het Vlaamse gemiddelde door het effect van lokale emissiebronnen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Een daling van de stikstofdepositie kan vooral bereikt worden door een daling van de uitstoot door de landbouwsector (NH3) en het wegverkeer (NOx).

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Stikstofdecreet) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

InfoMeer informatie 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.