Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Depositie

Depositie

We onderscheiden twee vormen van depositie: natte depositie (in regen, sneeuw of hagel) en droge depositie (in droge periodes).

Stikstofdepositie

Natte depositie

Natte depositie is de aanvoer van stoffen via regen, sneeuw of hagel. Dit gebeurt door uitregenen of uitwassen:

  • Uitregenen speelt zich af in de wolken: verontreinigende stoffen in de vorm van condensatiekernen trekken water aan en helpen zo wolken vormen.
  • Uitwassen gebeurt onder de wolken: neervallende neerslagdruppels nemen op lagere hoogte verontreinigende stoffen op.

Natte depositie hangt af van de neerslag (hoeveelheid, intensiteit, ...) en de luchtconcentratie in de volledige atmosferische kolom.

Droge depositie

Droge depositie is de aanvoer van stoffen die tijdens droge periodes rechtstreeks uit de lucht worden afgezet op het oppervlak. Dit gebeurt door meerdere processen:

  • afzetting van stoffen door willekeurige beweging (diffusie) en botsingen (interceptie, impactie).
  • bezinking van deeltjes door de zwaartekracht.
  • absorptie van gassen.

Droge depositie hangt af van de concentratie en turbulentie in de onderste luchtlagen, en is daardoor afhankelijk van het type oppervlak (bos, grasland, water, ...). Droge depositie van stikstof gebeurt door meerdere gassen en deeltjes en is moeilijk nauwkeurig te meten. De VMM meet de concentratie van de belangrijkste stikstofgassen (ammoniak en stikstofdioxide). De droge deposities worden berekend aan de hand van luchtconcentraties en modelresultaten voor de depositiesnelheid. Sinds eind 2021 meten we wel de droge depositie van ammoniak.

Totale depositie

Staalname Lucht Stikstof

De totale depositie is de som van de natte en de droge depositie. De depositie van stikstof drukken we uit in kilogram stikstof per hectare en per jaar, afgekort als kg N/(ha.jaar). Elke stikstokvorm (bv. ammoniak en stikstofoxiden) wordt hierbij dus omgerekend naar de hoeveelheid stikstof.

De gezamenlijke depositie van stikstof en zwavel is de potentieel verzurende depositie. Dit drukken we uit in zuurequivalenten per hectare en per jaar, afgekort als Zeq/(ha.jaar). De term 'potentieel' geeft aan dat het verzurende effect ook afhangt van processen die zich in bodem en water afspelen.

Meetnet verzurende en vermestende depositie

Op 9 plaatsen in Vlaanderen meet de VMM de aanvoer van verzurende en vermestende stoffen in de neerslag, natte depositie genoemd. Dit gebeurt met een natte depositievanger en een pluviometer. Op deze locaties meten we ook de luchtconcentratie van ammoniak en stikstofdioxide. Dit gebeurt met passieve samplers. De meetplaatsen bevinden zich in natuurgebied omdat deze gebieden gevoelig zijn voor de depositie van stikstof en potentieel verzurende stoffen. De metingen worden gebruikt om de gemodelleerde deposities in Vlaanderen te kalibreren. Sinds eind 2021 meten we ook de droge depositie van ammoniak op twee locaties (Kalmthout en Maasmechelen).

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.