Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Depositie

Depositie

We onderscheiden twee vormen van depositie: natte depositie (in regen, sneeuw of hagel) en droge depositie (in gasvorm of bij neerslag van aerosoldeeltjes).

Natte depositie

Natte depositie is de aanvoer van stoffen via regen, sneeuw of hagel. Natte depositie is het resultaat van uitregenen of uitwassen. Uitregenen speelt zich af in de wolken, uitwassen eronder. Bij uitregenen trekken de verontreinigende polluenten, in de vorm van condensatiekernen water aan en helpen zo wolken vormen. Bij uitwassen nemen neervallende neerslagdruppels op lage hoogte de verontreinigende polluenten op.

Droge depositie

Droge depositie is de aanvoer van gassen en deeltjes tijdens droge periodes. Droge depositie gebeurt door het afzetten van een verontreinigende stof op een oppervlak. Dit kan gebeuren door:

  • absorptie van gassen door vochtige oppervlakken (bladeren, takken, bodem, gebouwen, …);
  • bezinking van aerosoldeeltjes door de zwaartekracht;
  • de wind die de aerosolen tegen een oppervlak blaast.

Droge depositie is een complex proces dat moeilijk nauwkeurig te meten is. Een reden hiervoor is dat er veel polluenten bij betrokken zijn. Stikstof en zwavel komen allebei voor in de lucht als gas en als deeltje. De VMM meet enkel de concentraties van de belangrijke gassen zoals ammoniak, stikstofdioxide en zwaveldioxide. De deposities worden berekend aan de hand van de bekomen concentraties in de lucht.

Totale depositie

Meetstation gelegen in het natuurgebied De Doornpanne.

De totale depositie is de som van de natte en de droge depositie. Op basis van metingen in het meetnet verzurende en vermestende depositie en modelberekeningen bepaalt de VMM de totale depositie op de meetplaatsen. De depositie drukken we uit in hoeveelheid aan zuurequivalenten per hectare en per jaar, afgekort Zeq/(ha.jaar). De mate van mogelijke (potentiële) verzuring door SO2, NOx en NH3 wordt berekend en opgeteld. We gebruiken de term ‘potentieel’ omdat het verzurende effect ook afhangt van processen die zich in de bodem en het (oppervlakte)water afspelen. De meetresultaten aangevuld met modelberekeningen geven een idee over de toestand in Vlaanderen.

Meetnet verzurende en vermestende depositie

Op 9 plaatsen in Vlaanderen meet de VMM de aanvoer van verzurende en vermestende stoffen in de neerslag, natte depositie genoemd. Dit gebeurt met een natte depositievanger en een pluviometer. Op deze locaties meten we ook de concentratie van verzurende en vermestende stoffen in de lucht (ammoniak, zwaveldioxide en stikstofdioxide). Dit gebeurt met passieve samplers. De meetplaatsen bevinden zich in natuurgebied omdat deze gebieden gevoelig zijn voor verzurende en vermestende deposities. De metingen worden gebruikt om de gemodelleerde deposities in Vlaanderen te kalibreren.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.