Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot stikstofoxiden

Uitstoot stikstofoxiden (NOₓ)

 • Stikstofoxiden (NOx) ontstaan bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen. Stikstofmonoxide (NO) wordt in de atmosfeer omgezet tot stikstofdioxide (NO2).
 • NO2 leidt tot irritatie van de luchtwegen en astma.
 • NOx draagt bij aan de vorming van secundair fijn stof, speelt een rol bij verzurende en vermestende depositie en fotochemische smogvorming.
 • Wegverkeer is belangrijkste bron van NOx.
 • Daling van 57 % ten opzichte van 2000, vooral dankzij minder vervuilende wagens (minder dieselwagens).
 • Doel 2030 uit de definitief vastgestelde PAS lijkt haalbaar.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Volgens de definitief vastgestelde Stikstofdecreet:

2030
NO2 (t.o.v. 2015) - 45 %

toestandToestand in 2021

Toetsing aan de definitief vastgestelde PAS toont dat de uitstoot met 29 % daalde in de periode 2015-2021. Het doel tegen 2030 (afname met 45 % t.o.v. 2015) lijkt dus haalbaar

Transport leverde de grootste bijdrage, industrie was de tweede belangrijkste bron:

 • Transport (58 %): ongeveer de helft van de transportemissies waren afkomstig van het wegverkeer en een kwart van de internationale zeescheepvaart.
 • Industrie (16 %): de meeste uitstoot was afkomstig van de chemische industrie.

 evolutieEvolutie

In 2021 ligt de NOx-uitstoot 57 % lager dan in 2000:

 • Vooral door het gebruik van minder vervuilende wagens (minder dieselwagens).
 • In 2020 en 2021 was er een sterke daling van de NOx-uitstoot door minder verkeer omwille van de coronamaatregelen. In 2021 namen de emissies opnieuw toe (4%) doordat er opnieuw meer kilometers worden gereden. Dankzij de verdere ontdieseling liggen de emissies in 2021 wel nog steeds lager dan in 2019.
 • Sterke daling van emissies in de energiesector door inspanningen bij de elektriciteitscentrales, o.a. overschakeling naar aardgas.
 • Afname van de uitstoot van de industrie en de huishoudens.

aanpakHoe pakken we dit aan? 

Voor stikstofoxiden gaat de meeste aandacht naar het wegverkeer, dat verantwoordelijk is voor het merendeel van de uitstoot. Bij industrie is het potentieel beperkter. Volgende maatregelen dragen bij tot de daling van de uitstoot van NOx: 

 • Bij het wegverkeer focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometer over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).
 • Door de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden aan te passen volgens de laatste stand van de techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties, kunnen we een lagere uitstoot krijgen bij de industrie.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Stikstofdecreet) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.