Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot ammoniak

Uitstoot ammoniak (NH₃)

 • landbouw veroorzaakt merendeel van de uitstoot, hoofdzakelijk door de veeteelt
 • er is een daling met 31 % ten opzichte van 2000, voornamelijk dankzij een emissiedaling in de veeteelt
 • doel 2020 uit het Vlaams luchtbeleidsplan is gehaald
Laatst bijgewerkt: september 2021
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030:

 • tegen 2020: afname met 7 % t.o.v. 2005
 • tegen 2030: afname met 12 % t.o.v. 2005
 • bij de evaluatie van de doelstellingen telt de uitstoot van ammoniak door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart niet mee

toestandEmissiebron (2019)  

Toetsing aan het Vlaams luchtbeleidsplan toont dat de uitstoot met 13 % daalde in de periode 2005-2019. De doelstellingen tegen 2020 en 2030 (respectievelijk 7 % en 12 % afname t.o.v. 2005) zijn dus gehaald.

Het overgrote deel van de uitstoot (95 %) was te wijten aan de landbouw:

 • de veeteelt was goed voor 86 % van de totale Vlaamse uitstoot, vooral door rundvee- en varkensstallen
 • mestverwerking en kunstmest veroorzaakten 9 % van de Vlaamse uitstoot

De andere sectoren hadden een aandeel van maximaal 2 % in de Vlaamse uitstoot.

 evolutieEvolutie

De totale NH3-emissie in Vlaanderen nam af met 31 % in de periode 2000-2019: 

 • het grootste deel van de daling van de uitstoot werd gerealiseerd in de veeteelt tussen 2000-2007 door de afbouw van de veestapel, de verhoogde voederefficiëntie, de invoering van emissiearme stallen en de emissiearme aanwending van dierlijke mest
 • de uitstoot bleef eerder stabiel na 2007 omdat het effect van emissiereducerende maatregelen gecompenseerd werd door een toename van de veestapel

aanpakHoe pakken we dit aan?

De landbouw veroorzaakt het merendeel van de ammoniakuitstoot. Volgende maatregelen dragen bij tot een vermindering van de uitstoot:

 • elektronisch monitoringssysteem op bestaande en nieuwe luchtwassers
 • hoger verwijderingsrendement bij nieuwe luchtwassers
 • toepassen van de meest efficiënte technieken voor emissiearme aanwending van mengmest op akkerland
 • betere voorschriften voor het gebruik van ureum als kunstmest

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Programmatische Aanpak Stikstof  - PAS) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.