Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Uitstoot ammoniak

Uitstoot ammoniak (NH₃)

 • Landbouw veroorzaakt merendeel van de uitstoot, hoofdzakelijk door de veeteelt.
 • Er is een daling met 31 % ten opzichte van 2000, voornamelijk dankzij een emissiedaling in de veeteelt.
 • Maatregelen zijn nodig om doel 2030 uit de definitief vastgestelde PAS te halen.
Laatst bijgewerkt: mei 2023
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

 Volgens de definitief vastgestelde Stikstofdecreet):

2030
NH3 (t.o.v. 2015)  - 40 %

toestandToestand in 2021

Toetsing aan de definitief vastgestelde PAS toont dat de uitstoot met 5 % daalde in de periode 2015-2021. Maatregelen zijn dan ook nodig om de doelstelling tegen 2030 (40 % afname t.o.v. 2015) te halen.

Het overgrote deel van de uitstoot (94 %) was te wijten aan de landbouw:

 • De veeteelt was goed voor 86 % van de totale Vlaamse uitstoot, vooral door rundvee- en varkensstallen.
 • Mestverwerking en kunstmest veroorzaakten 9 % van de Vlaamse uitstoot.

De andere sectoren hadden een aandeel van maximaal 2 % in de Vlaamse uitstoot.

 evolutieEvolutie

De totale NH3-emissie in Vlaanderen nam af met 31 % in de periode 2000-2021: 

 • Het grootste deel van de daling van de uitstoot werd gerealiseerd in de veeteelt tussen 2000-2007 door de afbouw van de veestapel, de verhoogde voederefficiëntie, de invoering van emissiearme stallen en de emissiearme aanwending van dierlijke mest.
 • De uitstoot bleef eerder stabiel na 2007 omdat het effect van emissiereducerende maatregelen gecompenseerd werd door een nieuwe toename van de veestapel en dit vooral bij het pluimvee.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De landbouw veroorzaakt het merendeel van de ammoniakuitstoot. Volgende maatregelen uit het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 dragen bij tot een vermindering van de uitstoot:

 • Elektronisch monitoringssysteem op bestaande en nieuwe luchtwassers.
 • Hoger verwijderingsrendement bij nieuwe luchtwassers.
 • Toepassen van de meest efficiënte technieken voor emissiearme aanwending van mengmest op akkerland.
 • Betere voorschriften voor het gebruik van ureum als kunstmest.

Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Het stikstofbeleid (Stikstofdecreet) omvat extra maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, waaronder de verdere inzet op emissiearme stallen en afbouw van de veestapel.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.