Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Uitstoot van luchtverontreinigende stoffen

Uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door de industrie

 • De uitstoot van de sector industrie ontstaat tijdens de verbranding van brandstoffen (verbrandingsemissies) of zijn inherent aan het industriële proces (procesemissies).
 • Belangrijke industriële sectoren zijn: ijzer- en staalindustrie, non-ferro-industrie, (petro)chemische industrie en minerale niet-metaalproductenindustrie.
 • De industrie was in 2022 een belangrijke bron van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en zware metalen in Vlaanderen.
 • De uitstoot van de meeste luchtverontreinigende stoffen door de industrie daalde in de periode 2005-2022.
Laatst bijgewerkt: mei 2024
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Europa legt zowel luchtkwaliteitsnormen als emissiedoelstellingen op voor de polluenten SO2, NOx, NH3, NMVOS, PM2,5, ozon, PAK’s en zware metalen. Daarnaast zijn in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 en in de VLAREM-wetgeving specifieke doelstellingen opgenomen die o.a. gericht zijn op de vermindering van de impact op gezondheid en natuur. Aangezien de industrie een relevante bijdrage levert aan de totale Vlaamse uitstoot, is het belangrijk dat de uitstoot door de industrie verder wordt ingeperkt.

toestand Toestand in 2022

Het aandeel van de industrie in de totale Vlaamse uitstoot varieerde sterk tussen de luchtverontreinigende stoffen. Enkele van de belangrijkste stoffen uitgestoten door de industrie zijn:

 • SO2 (56 %): vooral afkomstig van de ijzer- en staalindustrie.
 • NOx (16 %): merendeel uitstoot afkomstig van de chemische industrie.
 • PM2,5 (19 %): vooral afkomstig van minerale niet-metaalproducten.
 • Zware metalen: industrie heeft voor de meeste zware metalen een groot aandeel in de emissies. Meer informatie over zware metalen vind je hier.

evolutie Evolutie

De uitstoot door de industrie daalde in de periode 2005-2022:

 • SO2: daling met 66 %. Vooral de uitstoot van de deelsector minerale niet-metaalproducten daalde sterk door saneringsmaatregelen opgelegd aan de steenbakkerijen. Ook de uitstoot door de chemische industrie daalde sterk door de stopzetting van een zwavelszuur-productie-eenheid (H2SO4), genomen zuiveringsmaatregelen en het gebruik van brandstoffen met een lager zwavelgehalte.
 • NOx: daling met 40 % door een daling van de uitstoot in de chemische industrie en de minerale niet-metaalproductenindustrie.
 • PM2,5: daling met 43 % door invoering van zuiveringsmaatregelen.
 • Zware metalen: de emissies van de zware metalen zijn door inspanningen in de industriële sector reeds sterk gedaald.
 • Uitstootschommelingen komen door wisselende economische omstandigheden. Er was een sterke daling in 2009 door een verminderde productie tijdens de economische crisis en ook in 2020 ten gevolge van de coronoacrisis.

aanpak Hoe pakken we dit aan? 

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen. Voor de sector industrie worden o.a. volgende maatregelen voorzien:

 • De wetgeving wordt zo snel mogelijk in lijn gebracht met nieuwe Europese BBT-conclusies. Het restende kosteneffectieve reductiepotentieel wordt in de vergunning verankerd.
 • De emissiegrenswaarden voor stookinstallaties worden in VLAREM aangescherpt voor SO2, NOx en PM2,5.
 • Nageschakelde techieken voor een aantal relevante procesemissies van SO2, NOx en NH3 worden aan bedrijven opgelegd.
 • Via wetgeving of vergunningen worden maatregelen opgelegd die de uitstoot van niet-geleide NMVOS verminderen.

Algemene maatregelen om de uitstoot van zware metalen te verlagen komen in het luchtbeleidsplan niet aan bod, omdat een verhoogde uitstoot en blootstelling zich voordoet in specifieke zones waarvoor specifieke actieplannen worden opgesteld. Dit is o.a. het geval voor Hoboken waar emissiereductiemaatregelen voor lood, arseen en cadmium worden genomen.

Een bespreking van de voortgang van de maatregelen staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Info Meer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.