Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Emissies van nutriënten naar oppervlaktewater

Emissies van nutriënten naar oppervlaktewater door bedrijven (2010-2021)

 • Een overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt en de zuurstofhuishouding problematisch kan worden.
 • Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • Het aandeel van de bedrijven in de netto-emissies van stikstof (N) en fosfor (P) naar oppervlaktewater is beperkt.
 • Zowel de bruto- als de netto-emissies van stikstof en fosfor door bedrijven zijn gedaald, maar in 2021 zette die daling zich niet door.
Laatst bijgewerkt: oktober 2022
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

 • Het aandeel van de bedrijven in de netto-emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater is beperkt tot 5% voor stikstof en 12% voor fosfor.
 • De deelsector Handel & diensten heeft het grootste aandeel in de bruto-emissies van stikstof en fosfor, maar komt slechts op de derde (fosfor) of vierde (stikstof) plaats bij de netto-emissies. Dat komt omdat veel bedrijven van deze deelsector in een riolering lozen die aangesloten is op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • Het omgekeerde geldt voor de deelsector Chemie die het grootste aandeel heeft in de netto-lozingen en op de derde plaats komt bij de bruto-lozingen. Dat komt omdat veel bedrijven van deze deelsector hun afvalwater, na het zelf gezuiverd te hebben, rechtstreeks in oppervlaktewater lozen.

evolutieEvolutie

 • In de periode 2010-2021 daalden de emissies van bedrijven:
  • Stikstof: bruto-emissies -28%, netto-emissies -31%
  • Fosfor: bruto-emissies -26%, netto-emissies: -25%
 • De inspanningen van de bedrijven zorgden voor de dalingen van de bruto-emissies. 
 • De netto-emissies zijn sterker gedaald dan de bruto-emissies. Bovenop de inspanningen van de bedrijven speelt hier ook de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering.
 • Die gunstige trend heeft zich in 2021 niet doorgezet. Dat heeft vooral te maken met de lagere zuiveringsrendementen van de openbare RWZI’s. Door de hoge neerslag en bijhorende verdunning van het afvalwater verloopt het zuiveringsproces immers minder optimaal. Ook de heropleving van de economie na de COVID-19-crisis in 2020 speelt wellicht een rol.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

InfoMeer info

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.