Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater

Emissies van zware metalen naar oppervlaktewater door bedrijven

 • Metalen zijn niet afbreekbaar en (bio)accumuleren in het aquatisch milieu. Een aantal ervan is essentieel voor diverse biochemische processen in organismen. Bij hogere concentraties kunnen ze toxisch worden voor waterorganismen. 
 • Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • Bedrijven hebben voor de meeste metalen een klein aandeel in de netto-emissies naar oppervlaktewater.
 • Zowel de bruto- als de netto-emissies van de meeste zware metalen door bedrijven zijn gedaald.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023

toestandToestand

 • Bedrijven hebben meestal een klein aandeel in de emissies van zware metalen naar oppervlaktewater in Vlaanderen. Hun aandeel in de netto-emissies bedraagt voor geen enkel metaal meer dan 10%.
 • Enkele deelsectoren hebben vaak een belangrijk aandeel in de emissies van zware metalen door bedrijven.
  • De deelsector Handel & diensten heeft een belangrijk aandeel in de bruto-emissies van koper en zink. Omdat bedrijven van deze sector vaak lozen in een riool die is aangesloten op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn haar aandelen in de netto-emissies veel lager.
  • De deelsector Metaal heeft een belangrijk aandeel in de netto-emissies van alle metalen. De aandelen in de bruto-emissies liggen lager.
  • De deelsector Chemie heeft een belangrijk aandeel in de netto-emissies van arseen, chroom, kwik, nikkel en zink. De aandelen in de bruto-emissies liggen lager.
  • De deelsector Afval en afvalwater heeft een opvallend groot aandeel in de emissies van cadmium.

evolutieEvolutie

 • Dankzij de inspanningen van de bedrijven zijn de bruto-emissies van bijna alle zware metalen aanzienlijk gedaald in periode 2010-2022, die daling varieerde tussen 27% voor koper en zink en 76% voor cadmium.
 • De netto-emissies zijn vaak nog sterker gedaald, van 23% voor zink tot 79% voor cadmium. Naast de inspanningen van de bedrijven speelt de uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering hier ook een rol. 
 • De opvallende stijging van zowel de bruto- als de netto-emissies van arseen zijn grotendeels terug te brengen tot de lozingen van 2 specifieke bedrijven.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

 InfoMeer info

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.