Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Zware metalen / Uitstoot zware metalen

Uitstoot zware metalen (As, Cd, Hg, Pb en Ni)

 • de industrie is de belangrijkste bron van arseen (As), cadmium (Cd), kwik (Hg) en lood (Pb)
 • nikkel (Ni) wordt voornamelijk uitgestoten door de scheepvaart
 • dalende trend voor alle zware metalen sinds 2000 dankzij maatregelen getroffen in energie- en industriesector
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

Op internationaal niveau werden doelstellingen voor de uitstoot van enkele zware metalen vastgelegd.

 • het protocol “zware metalen” van het LRTAP-verdrag: de uitstoot van cadmium, lood en kwik blijven beneden hun respectievelijke niveaus van het referentiejaar 1990. Daarnaast legt het protocol een aantal emissiegrenswaarden en productmaatregelen vast ter beperking van de uitstoot van deze zware metalen.
 • Minamata Conventie: dit verdrag heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen antropogene uitstoot en het vrijkomen van kwik en kwikverbindingen. Het verdrag bevat hiertoe een reeks van maatregelen.

toestandToestand in 2020

 • arseen: de uitstoot werd voor 59 % veroorzaakt door de industrie, met de non-ferrosector als voornaamste bron 
 • cadmium: het merendeel van de uitstoot was afkomstig van de industrie (43 %) en de huishoudens (28 %) 
 • kwik: de industrie was de belangrijkste bron (53 %), voornamelijk door non-ferrosector
 • lood: uitstoot voor 71 % afkomstig van de industrie, voornamelijk van non-ferrosector
 • nikkel: het transport, met de scheepvaart als grootste bron, was goed voor 76 % van de uitstoot 

 evolutieEvolutie

Daling van de uitstoot van alle vijf de zware metalen ten opzichte van 2000:

 • arseen: de uitstoot nam af met 67 %, vooral dankzij de daling van de industriële emissies bij de non-ferro sector
 • cadmium: de uitstoot daalde met 52 % dankzij zuiveringstechnieken toegepast in de raffinaderijen (energiesector) en de industrie. De uitstoot van de industrie schommelt sterk tussen de jaren.
 • kwik: afname van de uitstoot met 75 % dankzij maatregelen in de ijzer- en staalindustrie en vanaf 2005 door forse afname van de verbranding van kolen in de energiesector
 • lood: daling van de uitstoot met 85 % volledig toe te schrijven aan de invoering van zuiveringstechnieken in de industriesector
 • nikkel: afname van de uitstoot met 81 % vooral gerealiseerd door de energiesector door een verminderd stookolieverbruik in de raffinaderijen 

aanpakHoe pakken we dit aan?

Het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 bevat maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Algemene maatregelen om de uitstoot, concentratie en depositie van zware metalen te verlagen komen niet aan bod, omdat een verhoogde uitstoot en blootstelling zich voordoet in specifieke zones. Voor de specifieke zones werden er met de betrokken bedrijven actieplannen opgesteld o.a. voor Hoboken (lood, arseen en cadmium). 

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.