Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Waterkwaliteitsmodellen

Waterkwaliteitsmodellen

Met verschillende modellen evalueert en simuleert de VMM de waterkwaliteit in heel Vlaanderen. De modellen worden ook ingezet om scenario’s door te rekenen voor de voorbereiding van het waterbeleid, meer bepaald de stroomgebiedbeheerplannen.

In het maatregelenprogramma van de SGBP worden acties geformuleerd om de goede toestand te behalen in oppervlaktewaterlichamen. Daarnaast bieden deze modellen ook gebiedsgerichte informatie die gebruikt kan worden om te weten welke acties waar nodig zijn om de biologische en de fysisch-chemische waterkwaliteit te verbeteren.

4 modellen vormen een modelketen voor de evaluatie van de waterkwaliteit.

4 modellen gebruikt om waterkwaliteit te simuleren.

Bekijk hier hoe ze op elkaar voortbouwen.

Bemestingsallocatiemodel / BAM Rekent de hoeveelheid gebruikte mest per landbouwbedrijf om naar de hoeveelheid mest per landbouwperceel. De basisgegevens komen van de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij.
Nutriëntenemissiemodel / NEMO Gebruikt de hoeveelheid mest per landbouwperceel om de verliezen van de nutriënten stikstof en fosfor naar de waterlopen in te schatten. NEMO bepaalt via welke routes de nutriënten in de waterlopen terechtkomen. Zo wordt ook duidelijk welke deelstromen de belangrijkste verliezen met zich meebrengen
Planification et Gestion de l'Assainissement de Eaux /PEGASE Berekent de waterkwaliteit in de waterloop voor de zuurstofhuishouding en de nutriënten stikstof en fosfor. De invoergegevens voor dit model zijn onder andere de nutriëntverliezen uit NEMO en de lozingen vanuit huishoudens, waterzuiveringsinstallaties en industrie.
Ecologisch Model / ELMO Modelleert de verspreiding van biologische organismen langs de waterlopen op basis van de fysisch-chemische waterkwaliteit (zuurstof, nutriënten, …) en de hydromorfologische kwaliteit (oeverstructuur, stromingskenmerken, bedding,…).

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.