Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Ecologische toestand

Ecologische toestand (2012-2018)

 • De Europese kaderrichtlijn Water stelt als doel voor de oppervlaktewaterlichamen o.a. een goede ecologische toestand  voorop. De biologische kwaliteitselementen fytoplankton, macrofyten, fytobenthos, macro-invertebraten en vissen, en een aantal hydromorfologische en fysisch-chemische parameters bepalen de ecologische toestand. 
 • Het doel wordt bijna nergens bereikt.
 • De toestand verbetert langzaam.
Laatst bijgewerkt: april 2020

toestandToestand

Het vooropgestelde doel wordt quasi nergens al gehaald. 

 • Van de 506 waterlichamen zijn er slechts 2 (0,4 %) die de goede toestand of, in het geval van kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen, het goede ecologische potentieel halen bij de meest recente evaluatie.
 • Geen enkel waterlichaam haalt de zeer goede toestand.
 • 75 % van de waterlichamen wordt als slecht of ontoereikend beoordeeld wat impliceert dat er nog ingrijpende maatregelen nodig zijn om er de goede toestand te halen.
 • De grotere, Vlaamse waterlichamen scoren over het algemeen wat beter dan de wat kleinere lokale waterlichamen van eerste orde.

evolutieEvolutie

Uit de beoordeling van de waterlichamen in 2012, 2015, 2018 blijkt dat:

 • de toestand langzaam verbetert;
 • de snelheid waarmee de verbetering zich voltrekt, ruim onvoldoende is om alle waterlichamen tegen 2027 in een goede toestand te brengen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de ecologische toestand van de waterlopen te verbeteren, is het vooral nodig:

 • de stikstof- en fosforverliezen uit de landbouw verder aan te pakken;
 • de openbare waterzuivering verder uit te breiden en te verbeteren;
 • de hydromorfologische kwaliteitselementen van de waterlopen, zoals oeverstructuur en meandering, verder te verbeteren.

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma

Naarmate de ecologische kwaliteit van de waterlopen verbetert, wordt het steeds belangrijker om incidentele verontreinigingen snel aan te pakken en de ecologische schade in te perken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.