Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Nutriënten in oppervlaktewater

Nutriënten in oppervlaktewater (2007-2020)

 • Een overmaat aan nutriënten (bv. nitraat en/of fosfaat) in het oppervlaktewater kan leiden tot overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt.
 • Heel wat Vlaamse waterlichamen kampen nog steeds met te hoge nutriëntenconcentraties. De totale hoeveelheid fosfor aanwezig in het oppervlaktewater (fosfor totaal) is de meest problematisch parameter: slechts 10 % van de Vlaamse waterlichamen voldeed aan de norm in 2020.
 • Met uitzondering van nitraat is de toestand verbeterd sinds 2007.
Laatst bijgewerkt: augustus 2021
Actualisatie: Jaarlijks

toestandToestand

Heel wat Vlaamse waterlichamen kampen nog steeds met te hoge nutriëntenconcentraties. In 2020 bedroeg het percentage waterlichamen dat aan de norm voldoet:

 • Nitraat: 58 %;
 • Stikstof totaal: 35 %;
 • Fosfaat: 28 %;
 • Fosfor totaal: 10 %.

Huishoudens hebben het grootste aandeel in de netto-emissies naar het oppervlaktewater met fosfor, landbouw heeft het grootste aandeel in de stikstofverontreiniging.

 

evolutieEvolutie

De toestand voor stikstof totaal, fosfor totaal en fosfaat is verbeterd.

 • Dat blijkt zowel uit de evolutie van de gemiddelde concentraties, het percentage waterlichamen dat voldoet aan de norm als uit de verhouding statistisch significante dalingen ten opzichte van stijgingen.
 • De uitbouw van de openbare waterzuivering en de inspanningen van de bedrijven en de landbouw hebben bijgedragen aan die gunstige evoluties.

De laatste jaren evolueert de toestand voor nitraat niet gunstig:.

 • De lange droogteperiodes in de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn in de aansluitende winterperiodes gevolgd door meer overschrijdingen van de drempelwaarde. Lange droogteperiodes in het groeiseizoen leiden tot minder opname van stikstof door de landbouwgewassen en bijgevolg tot een hogere bodemvoorraad nitraat, In de winterperiode spoelt de nitraatvoorraad uit, als er met de teeltkeuze en bemesting geen rekening wordt gehouden met de geringe opname in de zomerperiode.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogrammaVooral van belang voor deze indicator is Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater en meer bepaald de verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering.

Het 6de mestactieplan voor de periode 2019-2022 (MAP 6) moet ervoor zorgen dat minder nitraten en fosfaten uit meststoffen in het water terechtkomen. Belangrijke elementen zijn o.a.:

 • bemesten met de meest geschikte mestsoort en bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip,
 • de bodemkwaliteit verbeteren;
 • de directe verliezen van nutriënten tegengaan;
 • de gebiedsgerichte aanpak.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.