Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Macrofyten

Macrofyten (2007-2018)

  • Macrofyten zijn de met het blote oog zichtbare planten die, geheel of gedeeltelijk, leven onder water, op het wateroppervlak of langs de oever.
  • Slechts 20 % van de beoordeelde waterlichamen haalt de doelstelling voor macrofyten.
  • De toestand verbetert langzaam.
Laatst bijgewerkt: januari 2020
Actualisatie: Driejaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Om te voldoen aan de vereisten van de Europese kaderrichtlijn Water zouden alle waterlichamen minstens goed moeten scoren voor elk kwaliteitselement, dus ook voor de macrofyten . 

toestandToestand

In de periode 2016-2018 haalde slechts 20 % van de 146 beoordeelde Vlaamse waterlichamen, de grotere watersystemen met een afstroomgebied groter dan 50 km², de vooropgestelde goede toestand (klassen “goed” en “zeer goed”).

De bekkens met de beste kwaliteit voor macrofyten zijn die van Dijle-Zenne, Maas, Demer en Nete.

evolutieEvolutie

Uit de vergelijking van de laatste 4 bemonsteringscycli blijkt dat de biologische kwaliteit van de Vlaamse waterlichamen op basis van macrofyten duidelijk verbetert.

  • Het percentage waterlichamen met een slechte kwaliteit is afgenomen van 36 % in de eerste cyclus (2007-2009) tot 25 % in de laatste cyclus (2016-2018).
  • Het percentage waterlichamen met een goede of zeer goede kwaliteit meer dan verdubbeld, van 8 % in 2007-2009 naar 20 % in 2016-2018.

Deze positieve evoluties zijn o.a. het resultaat van de uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering en van de inspanningen van de bedrijven en de landbouw. Die inspanningen hebben geleid tot een daling van de emissies waardoor de fysisch-chemische kwaliteit is verbeterd, wat met enige vertraging ook leidt tot een verbetering van de biologische kwaliteitselementen.

 aanpakHoe pakken we dit aan?

Om de ecologische toestand van de waterlopen te verbeteren, is het vooral nodig:

  • de stikstof- en fosforverliezen uit de landbouw verder aan te pakken;
  • de openbare waterzuivering verder uit te breiden en te verbeteren;
  • de hydromorfologische kwaliteitselementen van de waterlopen, zoals oeverstructuur en meandering,  verder te verbeteren.

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor de biologische kwaliteitselementen zijn vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater, Groep 8A - Hydromorfologie en Groep 8B - Waterbodem van belang.

Naarmate de ecologische kwaliteit van de waterlopen verbetert, wordt het steeds belangrijker om incidentele verontreinigingen snel aan te pakken en de ecologische schade in te perken.

 InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.