Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Wetgeving kwaliteit waterlopen

Wetgeving kwaliteit waterlopen

Wetgeving, omzendbrieven, adviezen,...
Titel Beschrijving
Decreet Integraal Waterbeleid Juridisch kader voor het integraal waterbeleid in Vlaanderen
Europese kaderrichtlijn Water Waterkwaliteit, oppervlaktewater, grondwater, maatregelenprogramma, milieukwaliteitsnormen
Besluit milieukwaliteitsnormen Milieukwaliteitsnormen; kwaliteit oppervlaktewater; waterkwaliteit; waterbodemkwaliteit; grondwaterkwaliteit
Europese richtlijn stedelijk afvalwater Deadlines opvang en behandeling stedelijk afvalwater, lozingsnormen stedelijke waterzuivering
PRTR-Protocol Pollutant Release and Transfer Register, verplichte rapportering emissiegegevens.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid