Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Meetresultaten kwaliteit waterlopen

Meetresultaten kwaliteit waterlopen

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Bovengemeentelijk indicatorenkader De VMM beoordeelt de werking en het beheer door de NV Aquafin van het bovengemeentelijke stelsel aan de hand van het indicatorenkader.
Databank vismigratie Op het geoloket vismigratie kan je knelpunten of gerealiseerde visdoorgangen opzoeken.
Emissies bedrijven Afvalwaterlozingen worden per bedrijf of geaggregeerd voor Vlaanderen gerapporteerd.
Emissies bedrijven per subsector Dit rapport toont de emissies (afvalwaterlozingen) van de bedrijven geaggregeerd per (sub)sector obv Nace.
Emissies rioolwaterzuiveringsinstallaties Dit rapport toont de influent en effluent jaargegevens per RWZI.
Geoloket stroomgebiedbeheerplannen De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en het daaruit voortvloeiende decreet integraal waterbeleid.
Geoloket waterkwaliteit Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.
Geoloket zonering en uitvoeringsplannen Raadpleeg het zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) voor jouw gemeente. Op kaart tonen we je waar en wanneer er riolering of individuele waterzuivering (IBA) komt.
IMJV-databestand Het integraal milieujaarverslag bevat een overzicht van de verontreinigende stoffen die rapporteringsplichtige bedrijven uitstoten. De VMM verwerkt de gegevens voor afvalwater, grondwater en luchtverontreiniging.
Moneos Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie.
Vlaamse Hydrografische Atlas De VHA beschrijft de toestand van de waterlopen en de wijze waarop ze beheerd worden.
Waterstanden en overstromingsvoorspeller Waterinfo.be toont alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen van de Vlaamse waterbeheerders. De website biedt je ook informatie over neerslag en droogte, getijden en risicokaarten voor overstromingen.
WEISS - Water Emissions Inventory Support System Het WEISS geoloket toont de bijdrage van verschillende bronnen aan de waterverontreiniging.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid