Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Kaarten & cijfers / Emissie inventaris water

Emissie inventaris water

Welke stoffen (concentraties en debieten) komen via de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater terecht? De VMM meet aan de bron bij bedrijven en RWZI's en schat met het WEISS-model de vuilvrachten in wanneer er geen meetresultaten beschikbaar zijn.

Meetresultaten bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties

De waterdatabank van VMM bevat concentraties en debieten uit metingen bij bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties. De meetresultaten zijn per locatie raadpleegbaar via het geoloket waterkwaliteit, meetnet afvalwater.

Ga naar het geoloket waterkwaliteit >>

Bekijk hier hoe je vlot gegevens opzoekt op het geoloket waterkwaliteit

Specifieke datasets:

Geaggregeerde jaargegevens rioolwaterzuiveringsinstallaties

Dit rapport toont zowel de influent en effluent jaargegevens per RWZI. Zuiveringsrendementen zijn hier niet in opgenomen.

Bekijk de emissies rioolwaterzuiveringsinstallaties >>

Gemodelleerde vuilvrachten

Als de VMM geen meetresultaten heeft, worden vuilvrachten gemodelleerd. Daarvoor gebruiken we het WEISS-model. Daarin worden vuilvrachten op basis van metingen en modellering samengebracht.

Het WEISS Geoloket

Via het WEISS Geoloket visualiseren we de vuilvrachten die gemodelleerd zijn vanuit het WEISS-model. D.m.v. filters op parameter, (sub)sector, jaar, bruto/netto kunnen de gewenste rasterkaarten van Vlaanderen bekeken worden.

Je kan inzoomen op gemeentes, bekkens, zuiveringsgebieden of waterlichamen. Naast de rasterkaarten is er ook de mogelijkheid om tabellen en grafieken voor Vlaanderen en voor gekozen geografische gebieden te bekijken.

Ga naar het WEISS Geoloket >>

Evolutie netto emissies

Dit rapport toont de evolutie van de netto emissies vanaf 2010 per sector voor een gebied naar keuze.

Bekijk de netto emissies naar oppervlaktewater >>

Aandelen sectoren in vuilvrachten

Dit rapport toont de aandelen van de sectoren in de netto emissie en op het influent RWZI voor een gebied naar keuze.

Methodiek WEISS-model

WEISS staat voor ‘Water Emission Inventory Support System’. Het  is een model dat significante bronnen en hun bijdrage aan de waterverontreiniging in kaart brengt.

De emissies die vrijkomen aan de bron, bereiken geheel of gedeeltelijk het oppervlaktewater. De rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater dat via de riolen aangevoerd wordt en lozen het daarna in het oppervlaktewater. Afhankelijk van de route die het afvalwater volgt, kunnen er ook verliezen optreden door infiltratie in de bodem, door verdamping naar de lucht, door afstroming naar het buitenland of door lekkage van riolen.

De netto emissie is het gedeelte van de bruto emissie dat daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt. Andere gangbare begrippen voor de netto emissie zijn de druk, de belasting van het oppervlaktewater of de inworp in het oppervlaktewater.

In WEISS onderscheiden we puntbronnen en diffuse bronnen. Puntbronnen zijn individuele bronnen met gekende x/y-coördinaten en emissiewaarden uit metingen. Alle anderen bronnen zijn diffuse bronnen omdat hun exacte locaties of exacte emissiewaarden niet gekend zijn.

De emissie van een diffuse bron wordt berekend vanuit een bottom-up benadering, vertrekkend vanuit de gedetailleerde ligging van de bron, gevolgd door de berekening van de bruto emissie door de vermenigvuldiging van een emissie verklarende variabele (EVV) met een emissiefactor (EF):

 • De EVV definieert de entiteit, het object of de activiteit verantwoordelijk voor de emissie, zijn situering in de omgeving, en zijn gewicht (grootte).
 • De EF definieert de precieze hoeveelheid van een verontreinigende stof per eenheid van de EVV per jaar.

Het begroten van de bruto emissie wordt gevolgd door berekening  van het eventuele transport (via afstroming of via riolering) en de uiteindelijke bijdrage in de waterverontreiniging.

De berekeningen in WEISS op bron niveau gebeuren op rasterkaarten met een resolutie van 1 hectare. De cijfers kunnen nadien geaggregeerd worden naar gebiedsindelingen naar keuze of naar hoger liggende sector indelingen. Op het hoogste niveau onderscheiden we in WEISS 9 verschillende sectoren:

 1. Bevolking: onder andere de diffuse bron huishoudelijk afvalwater en toerisme;
 2. Bodem: de diffuse bron erosie bodem;
 3. Depositie: de diffuse bron atmosferische depositie;
 4. Energie: de gemeten puntbronnen en de bijschattingen van de energie sector;
 5. Handel & diensten: de gemeten puntbronnen en de bijschattingen van de sector handel & diensten;
 6. Industrie: de gemeten puntbronnen en de bijschattingen van de industrie;
 7. Infrastructuur: onder andere de diffuse bronnen corrosie van leidingen en corrosie van gebouwen;
 8. Landbouw: de diffuse bron uit- en afspoeling nutriënten uit landbouwbodems (bron: NEMO-model);
 9. Transport: de subsectoren wegverkeer, beroepsvaart en railverkeer.
Stroomdiagram WEISS-model

De VMM, jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.