Vlaanderen.be vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / ScaldWIN, naar goede ecologische waterlopen

ScaldWIN, naar goede ecologische waterlopen

Met steun van het Europese project ScaldWIN realiseerde de VMM de hermeandering van de Marke en pakte ze de abdijsite van Herkenrode onder handen. Op beide sites werd gewerkt aan de vispasseerbaarheid en het ecologisch herstel van de waterlopen.

De VMM voerde zowel op de Marke als in Herkenrode verschillende werken uit om de vroegere toestand te herstellen.Ter hoogte van Moerbeke-Viane zijn op dKaart werken VMM ScaldWIN Marke e Marke tien oude meanders terug aangesloten op de hoofdwaterloop. De VMM graafde een aantal van deze meanders opnieuw uit en legde overstroombare dammen zodat het water bij hevige regenval niet geblokkeerd wordt. De automatische klepstuw ter hoogte van dit traject ligt nu permanent neer zodat vissen daar vrij kunnen migreren. De oude loop van de Marke (de Oude Marke) werd ook opnieuw aangesloten aan de Marke via een nieuwe verbinding.  De VMM bouwde ook een V-vormige vistrap rond de klepstuw op de Marke in Galmaarden. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de Marke bereikbaar is voor migrerende vissen.

Aan de abdijsite Herkenrode in Hasselt werkten de VMM en het  Agentschap Natuur en Bos Schematische tekening site Herkenrode project Scaldwin(ANB) samen aan een ingrijpend beekherstelproject. De VMM herstelde de verbinding van de Tuilterdemer naar de Tuiltermolen, zorgde voor een nieuwe verbinding tussen de Demer en de Tuilterdemer en legde een vistrap aan rond de Tuiltermolen. De heringerichte Tuilterdemer en de vistrap bieden nieuwe kansen aan de vismigratie en de populatie van onder meer het bermpje, de serpeling, de snoek en de kwabaal. Verder zijn nieuwe visvijvers aangelegd en is het grachtenstelsel rondom de abdijsite opgewaardeerd. Op verschillende plaatsen zijn nieuwe bruggen gebouwd of bestaande bruggen aangepast om recreatie (fiets- en wandelplezier) te bevorderen.

ScaldWIN: wat en waarom? 

Binnen het Europese project ScaldWIN worden een aantal kosteneffectieve, innovatieve en grensoverschrijdende acties uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het oplossen van vismigratieknelpunten en het herstel van het natuurlijk overstromingsregime.  Deze maatregelen helpen zo een goede toestand van oppervlakte- en grondwaterlichamen te bereiken. De grensoverschrijdende aanpak binnen dit project zorgt ervoor dlogo Scaldwinat de maatregelen beter op elkaar afgestemd zijn en dat partners kunnen leren van elkaars oplossingen. Door de effecten van al deze acties te monitoren, ontstaat een opvolgingssysteem voor het stroomgebied van de Schelde.

De Europese kaderrichtlijn Water bepaalt namelijk dat alle waters een goede ecologische toestand moeten behalen tegen 2015. De meeste grensoverschrijdende waterlichamen binnen het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde lopen het risico om die doelstelling niet te halen. Daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Doel van ScaldWIN

Binnen dit project zoeken verschillende partners de beste beschikbare maatregelen voor het verbeteren van oppervlaktewater, waterbodems en grondwater.

Om dit doel te bereiken wordt gewerkt aan:

  1. het verbeteren van de biodiversiteit en de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door rivierecosysteemontwikkeling;
  2. het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door sedimentbeheer;
  3. duurzaam watervoorradenbeheer voor grondwaterlichamen;
  4. beoordelen van de implementatie van de  maatregelenprogramma’s binnen de kaderrichtlijn Water;
  5. het publieke bewustzijn verhogen.


De belangrijkste acties zijn:

  1. de implementatie en monitoring van grensoverschrijdende maatregelen voor rivierecosysteemontwikkeling en de uitwerking van een inventaris van de prioritaire vismigratieknelpunten;
  2. de grensoverschrijdende monitoring van sedimentenvrachten;
  3. de aanleg van een sedimentvang met de grensoverschrijdende monitoring en modellering van twee grondwatersystemen als basis.


ScaldWIN in Europa

De verbetering van de toestand van grensoverschrijdende waterlopen en grondwaterlagen vereisen een grensoverschrijdende aanpak.

Het Europese project ScaldWIN (INTERREG IVB NWE) streeft naar een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

Projectpartners

 België

Vlaamse Milieumaatschappij (Lead Partner), Leefmilieu Brussel (IBGE-BIM), Direction générale opérationnelle Agriculture, Resources Naturelles, Environnement (DGARNE)

Frankrijk

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nord-Pas-de-Calais (DREAL), Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)

     
Nederland
Waterschap Scheldestromen (WS), Provincie Zeeland, Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Water

logo interreg rgb
Type project:      INTERREG IVB North West Europe

Looptijd:           1 januari 2009 – 30 juni 2015 

De VMM heeft een belangrijke inbreng in de internationale beleidsadvisering en zorgt voor de uitvoering van Europese milieuverplichtingen. Daarnaast stimuleert en organiseert de VMM internationale samenwerking en kennisuitwisseling via talrijke grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid