Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten

Meer polluenten

(Niet-methaan) vluchtige organische stoffen ((NM)VOS) zijn gasvormige stoffen die vooral opgebouwd zijn uit koolstof- en waterstofatomen. Ze zijn vaak slecht voor de gezondheid en/of het milieu. Sommige VOS (bv. benzeen) zijn kankerverwekkend, andere bedreigen de ozonlaag.

Zwaveldioxide (SO2) kan ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen die zwavel bevatten. Dit gas zorgt mee voor verzuring van bodem en water. Verzuring is nadelig voor het milieu en tast gebouwen aan.

Koolstofmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding. Hoge concentraties vinden we vooral in slecht verluchte ruimten met oude verwarmingsinstallaties. Blootstelling aan CO kan tot de dood leiden.

Dioxines en PCB’s (polychloorbifenylen) ontstaan bij onvolledige verbranding van organisch materiaal dat chloor bevat. We vinden ze ook terug in schroot. Als deze stoffen via de lucht in ons water en voedsel terechtkomen, kunnen ze zich opstapelen in ons vetweefsel en de gezondheid schaden.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) omvatten meer dan 6000 chemische stoffen. Ze komen van nature niet voor in het milieu

Uitstoot en hoeveelheid vluchtige organische stoffen

Uitstoot NMVOS

Concentratie vluchtige organische stoffen (VOS)

Uitstoot en hoeveelheid zwaveldioxide

Uitstoot zwaveldioxide

Concentratie zwaveldioxide

Uitstoot en hoeveelheid en koolstofmonoxide

Uitstoot koolstofmonoxide

Concentratie koolstofmonoxide

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.