Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Uitstoot NMVOS

Uitstoot niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)

 • niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) komen als gassen of dampen in de omgevingslucht voor
 • methaan wordt apart beschouwd omdat dit een belangrijk broeikasgas is
 • landbouw en industrie zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de Vlaamse uitstoot
 • sterke daling van de emissies sinds 2000 dankzij afnames in verschillende sectoren
Laatst bijgewerkt: mei 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen

Volgens het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030*:

20202030
NMVOS (t.o.v. 2005) Goed - 22 % Goed - 37 %

*Bij de evaluatie van de doelstellingen wordt de uitstoot van natuurlijke oorsprong, uit mestbeheer (stalemissies) en landbouwgronden en door de luchtvaart cruise en de internationale zeevaart niet meegeteld. 

toestandToestand in 2020

Toetsing aan het Vlaams luchtbeleidsplan toont dat de uitstoot met 47 % daalde in de periode 2005-2020. De doelstellingen tegen 2020 en 2030 (respectievelijk 22 % en 37 % afname t.o.v. 2005) zijn dus gehaald.

Verschillende sectoren hadden een belangrijk aandeel in de Vlaamse NMVOS-uitstoot:

 • grootste bijdrage door de industrie (24 %)  met de chemie als belangrijkste emissiebron
 • de landbouw kwam op de tweede plaats (25 %), vooral door mestopslag
 • de huishoudens (20 %) hadden ook een groot aandeel door het gebruik van producten op solventbasis, zoals lijm en verf
 • 19 % van de uitstoot was afkomstig van de natuur en dus niet van menselijke oorsprong

 evolutieEvolutie 

Sterke daling van de emissies in de periode 2000-2020:

 • industrie: daling dankzij verandering van techniek en/of grondstof, de installatie van naverbranders of andere nageschakelde technieken en voor sommige sectoren ook door een afname van de activiteiten (bv. automobielindustrie)
 • energie: daling dankzij de invoering van emissiereducerende maatregelen (o.a. gebruik van opslagtanks met vlottende daken en/of betere  afdichtingen) bij de petroleumraffinaderijen en lekdetectie en herstelprogramma’s
 • transport: daling vooral gesitueerd bij wegverkeer. De NMVOS emissie door wegtransport is in 2020 minder dan een tiende van de emissie in 1990. Benzinevoertuigen zijn verantwoordelijk voor 80-90 % van de NMVOS uitstoot door wegverkeer. Door strengere emissienormen is de uitstoot in de loop der jaren gevoelig afgenomen. 
 • opname van de 'solventrichtlijn' (Europese richtlijn 99/13/EG, nu Richtlijn Industriële Emissies) in Vlaamse wetgeving in 2001 zorgde voor een sterke daling van het gebruik van organische oplosmiddelen en inzet van nageschakelde technieken vanaf 2002 in o.a. de droogkuis-, coating- en grafische sector

aanpakHoe pakken we dit aan?

Voor NMVOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie, meer bepaald bij enkele specifieke industriële processen en bij op- en overslagactiviteiten van vluchtige (petro)chemische producten en bij specifieke huishoudelijke producten.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

InfoMeer informatie

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.