Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Meer polluenten / Concentratie vluchtige organische stoffen (VOS)

Concentratie vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht

 • Vluchtige organische stoffen (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van gasvormige stoffen die vooral uit koolstof- en waterstofatomen bestaan.
 • Sommige VOS (bv. benzeen) zijn kankerverwekkend, andere bedreigen dan weer de ozonlaag.
 • De grens- en advieswaarden van alle gemeten VOS zijn in 2022 op alle meetplaatsen gehaald.
 • De hoogste benzeenconcentraties werden in 2022 gemeten in de Antwerpse haven (nabij petrochemische bedrijven) en in Zelzate (woonzone).
 • De benzeenconcentraties daalden t.o.v. 2000 en bleven constant t.o.v. 2021.
 • Van alle gemeten componenten (polluent) met samplers namen we in 2022 de hoogste jaargemiddelden in woonzones waar voor aceton+acroleïne, formaldehyde en tolueen.
 • De automatische monitoren meten vijf componenten en staan nabij industriële bronnen. Op de meeste locaties levert tolueen de grootste bijdrage.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffecten

VOS komen in ons lichaam door ze in te ademen. In eerste instantie veroorzaken ze geurhinder, maar de ene is al problematischer voor de gezondheid dan andere:

 • Het kan tijdelijke klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, en irritatie van de neus, keel en ogen.
 • Langdurige blootstelling aan VOS zoals benzeen, formaldehyde en vinylchloride verhoogt het risico op kanker.
 • Formaldehyde en andere VOS kunnen op lange termijn ook effecten op de luchtwegen (bvb. astma) veroorzaken.
 • VOS draagt bij tot de vorming van ozon en secundair fijn stof, wat schadelijk is voor de gezondheid, gewassen en materialen.

doelstellingDoelstellingen 

NaamPolluentDoelstellingMeetplaatsen die doelstelling halen in 2022
EU-jaargrenswaarde Benzeen 5 μg/m³ (o.b.v. uur- en dagwaarden) Groene vink 13/13
VLAREM II-jaargrenswaarde Benzeen 50 μg/m³ als P98 (o.b.v. dagwaarden) Groene vink 5/5
WGO-advieswaarde  Tolueen 260 μg/m³ per week
1000 μg/m³ per half uur
Groene vink 5/5
Groene vink 5/5

Tetrachlooretheen 250 μg/m³ per jaar Groene vink 8/8

toestandToestand in 2022

Alle grens- en advieswaarden zijn op alle meetplaatsen gehaald in 2022.

Benzeen:

De VMM mat het hoogste jaargemiddelde voor benzeen (2,52 µg/m³) op de Polderdijkweg in de Antwerpse haven. De P98-waarde bedroeg er 7,68 µg/m³.

 • Deze meetplaats ligt in industriegebied en is dus minder representatief voor de menselijke gezondheid.
 • De luchtkwaliteit op deze meetplaats wordt sterk beïnvloed door de petrochemische industrie.

Het tweede hoogste jaargemiddelde (1,45 µg/m³) werd gemeten in Zelzate. De P98-waarde bedroeg er 7,61 µg/m³.

 • Deze meetplaats ligt in een woongebied. 
 • De nabijgelegen teerraffinaderij Rain Carbon heeft een invloed op de gemeten concentraties

Tolueen:

De VMM registreerde:

 • De hoogste halfuurwaarde voor tolueen (307 µg/m³) in het industriegebied van Genk.
 • In Geel namen we de hoogste halfuurwaarde (120 µg/m³) representatief voor de bevolking waar, ook nabij industriële bronnen. Het hoogste weekgemiddelde voor tolueen (10,7 µg/m³) in Genk.
 • Het hoogste weekgemiddelde (3,94 µg/m³) in de woonzone in Antwerpen-Luchtbal. Deze locatie wordt sterk beïnvloed door de Antwerpse haven.

Tetrachlooretheen:

 • Het hoogste jaargemiddelde voor tetrachlooretheen bedroeg 0,13 µg/m³ en namen we waar op de Antwerpse locatie Borgerhout (woongebied).

evolutieEvolutie

De benzeenconcentraties daalden sinds 2000:

 • De meetplaatsen en meetmethoden wijzigden over de jaren.
 • Tot 2016 maten we met automatische monitoren.
 • Vanaf 2017 berekenen we het jaargemiddelde met samplermetingen op landelijke, stedelijke en voorstedelijke meetplaatsen.
 • T.o.v. 2021 bleven de benzeenconcentraties constant.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Voor VOS is er vooral reductiepotentieel bij de industrie, meer bepaald bij enkele specifieke industriële processen en bij op- en overslagactiviteiten van vluchtige (petro)chemische producten en bij specifieke huishoudelijke producten.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is staat in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Op basis van de VOS-meetcampagne in de Antwerpse haven stelde de VMM een actieplan op om de bronnen in kaart te brengen en de uitstoot terug te dringen. Hiervoor werkt ze samen met andere Vlaamse entiteiten en het Havenbedrijf.

InfoMeer informatie 

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.