Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Oproep projecten 2020

Oproep Proeftuinen Droogte 2020

Samenwerkingsverbanden van meer dan twee bedrijven die op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering opnemen, kunnen tot uiterlijk 30 september 2020 een aanvraag voor een projectsubsidie indienen bij proeftuinendroogte@vmm.be.

Wat zijn Proeftuinen Droogte?

Om waterschaarste in Vlaanderen te voorkomen, moeten we met zijn allen inspanningen leveren. Dat betekent anders omgaan met afvalwater en regenwater, vernieuwende manieren van werken hanteren en innovatieve technieken inzetten. Met de Proeftuinen Droogte bouwen we kennis op over praktische en technische uitdagingen en oplossingen en onderzoeken we beleidsmatige en administratieve hindernissen en mogelijkheden.  Begin 2020 gingen de eerste 8 Proeftuinen Droogte van start.

Nieuwe oproep voor proeftuinen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir maakt in augustus 2020 opnieuw 4 miljoen euro vrij om innovatieve projecten die het risico op waterschaarste verminderen, te ondersteunen. Deze actie is een onderdeel van de Blue Deal die de Vlaamse Regering eind juli 2020 bekendmaakte en waarmee ze de strijd tegen de droogte wil aangaan.

 • De oproep is beperkt zich tot bedrijven, zowel industrie als landbouw.
 • Werk met ten minste drie bedrijven een gezamenlijke oplossing uit, om in de toekomst beter voorbereid te zijn op lange periodes van droogte en zo waterschaarste in de toekomst te beperken.
 • Projecten komen in aanmerking vanaf een vereist subsidiebudget van 75.000 euro.
 • Maximaal subsidiepercentage is 75 % van de projectbegroting.
 • Uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring moet het project afgerond zijn. Het samenwerkingsverband en het behaalde resultaat moeten voor een periode van minimum 10 jaar behouden blijven.
 • De initiatiefnemer wordt een ambassadeur 'Proeftuinen Droogte' en engageert zich om actief deel te nemen aan het communicatie- en participatietraject.

Voorbeelden van projecten

 • Drie lokale bedrijven investeren in een gezamenlijk bekken waar het regenwater opgevangen wordt. Naast de opvang voorzien ze ook het nodige netwerk zodat dit water verdeeld kan worden op de momenten van waterschaarste.
 • Op momenten van waterschaarste kan er verzilting optreden. Verschillende partners dringen verzilting terug door de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten.
 • Binnen een cluster van bedrijven worden de afvalwaterstromen en waterbehoeften van de verschillende bedrijven integraal bekeken. Zo worden er mogelijke interessante combinaties gemaakt.
 • Bedrijven beslissen gezamenlijk om de nodige voorzieningen te treffen om in periodes met wateroverschot meer water te laten infiltreren. Dat dan kan opgepompt worden op het moment van droogte.
 • ...

Ontdek de 8 lopende proeftuinen in de brochure Proeftuinen Droogte >>

Procedure

De procedure voor het indienen van een subsidieaanvraag vind je in het subsidiereglement.

Download het subsidiereglement >>

De voorlopige aanvraag moet je uiterlijk op 30 september 2020 indienen door het ingevulde aanvraagformulier met financieringsplan te versturen naar proeftuinendroogte@vmm.be.
De definitieve, ondertekende aanvraag moet ten laatste op 15 oktober verstuurd worden naar proeftuinendroogte@vmm.be.
Download:

De initiatiefnemer engageert zich om het project binnen de vijf jaar na goedkeuring uit te voeren en het behaalde resultaat voor minimaal 10 jaar te behouden.

Download:

Indicatieve timing

Tot en met 30 september 2020 Kandidaten dienen voorlopig aanvraagformulier - oproep proeftuinen droogte 2020 in.
9 oktober 2020 VMM bezorgt feedback bij voorstel.
15 oktober 2020 Kandidaten dienen definitief aanvraagformulier in.
27 of 29 oktober Kandidaten lichten projectvoorstel toe aan jury.
November - december  2020 Jury evalueert de ingediende projectvoorstellen en maakt voorstel van beslissing. Beslissing door minister of Vlaamse Regering.
December 2020 - januari 2021 Uitbetaling voorschot subsidie aan de geselecteerde kandidaten.
Januari 2021 - december 2025 Realisatie van het project, meewerken aan de kennisverspreiding en het ambassadeurschap.
Ten laatste december 2025 Indienen van de betalingsaanvraag en afronding van het project.

Veelgestelde vragen

Welke kosten komen in aanmerking? Enkel investeringskosten - geen grondaankopen - kan je inbrengen in het sjabloon. Daarnaast is voorzien dat je tot 20 % van de investeringskost als te verantwoorden kosten voor omkaderende activiteiten kunt inbrengen.
3 bedrijven moesten samenwerken. Kan één van die bedrijven een technologieleverancier zijn? 

Er moeten drie bedrijven zijn die water leveren of afnemen. Een technologiecomponent kan daarbij niet worden meegeteld.

Een technologiebedrijf kan natuurlijk wel deelnemen als partner.
Kunnen studiebureaus ook een subsidieaanvraag indienen?

Studiebureaus en andere organisaties kunnen geen subsidieaanvraag indienen. Zij kunnen wel deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Je kunt tot 20 % van het investeringsbedrag extra inbrengen voor omkaderende activiteiten. Die kunnen uitgevoerd worden door een studiebureau, een vzw of andere instantie.
Wat zijn omkaderende activiteiten? Dit zijn kosten gemaakt voor een voorbereidende studie, projectcoördinatie bv, het inhuren van een facilitator voor het oprichten van het samenwerkingsverband, ondersteunende activiteiten zoals het organiseren van een evenement om partners te zoeken … 
Bij het indienen van de aanvraag mag het project nog niet gestart zijn op het terrein. Wat betekent dit? De grondwerken mogen nog niet gestart zijn. Voorbereidende studies, overlegmomenten om tot een samenwerkingsverband te komen, … mogen allemaal al vooraf gebeuren.
Hoeveel subsidie is ter beschikking voor deze projectoproep? Hoeveel projecten kunnen subsidie ontvangen? Er is 4 miljoen euro ter beschikking. Het minimumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro. Dit betekent dat maximaal 53 projecten gesubsidieerd kunnen worden.
Het projectvoorstel dat we in gedachten hebben is kleinschalig. We komen niet aan een bedrag van 75.000 euro subsidie. Mogen we gelijkaardige projecten clusteren? Gelijkaardige projecten mogen geclusterd worden. De voorwaarde is natuurlijk wel dat er een oplossing voor het probleem gegeven wordt.
Wat is de timing van de goedkeuring? Zie timing hierboven
Hoelang mag de pitch duren? Tijdens de pitch stel je jouw project beknopt voor aan de jury. Hoelang deze pitch mag duren hangt af van het aantal ingediende voorstellen. We brengen je op de hoogte van zodra de selectie gebeurd is van de initiatieven. Hou alvast 27 en 29 oktober vrij.
Moeten we al in de fase voor 30 september engagementsverklaringen toevoegen van bedrijven of partners? Neen, dat is niet verplicht. Je somt wel in punt 3 van het aanvraagformulier de bedrijven en de andere partners op. Je kan wel engagementsverklaringen toevoegen, die hoeven nog niet formeel ondertekend zijn. Dat moet wel gebeuren in de definitieve aanvraag tegen 15 oktober.
Mogen we ons eigen aanvraagformulier opmaken en indienen?

Neen, de aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier dat je hierboven vindt. Dit aanvraagformulier overloopt alle aspecten die je moet invullen en zorgt er zo voor dat het indienen van een volledig dossier gemakkelijker wordt.

Je kan wel foto’s, situering en andere toevoegen als bijlage.

Waar vind ik meer informatie over de staatssteunregeling?

Landbouwbedrijven kunnen terecht bij Departement Landbouw en Visserij.

Meer algemene info over staatssteun lees je via Vlaio.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Lees meer in de brochure

Cover Proeftuinen Droogte

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.