Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Chemie / Pesticiden

Pesticiden

Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in land- en tuinbouw, maar ook door overheden, huishoudens en industrie.

Pesticiden en hun afbraakproducten zorgen voor een significante belasting van het oppervlaktewater in Vlaanderen. De effluenten van RWZI's hebben voor deze stoffen een mogelijk belangrijk aandeel in de totale belasting van het oppervlaktewater in Vlaanderen.

Lees het rapport Pesticiden in oppervlaktewater en RWZI's 2014

Pesticiden in oppervlaktewater

In oppervlaktewater zorgt een beperkt aantal pesticiden voor heel wat overschrijdingen van de MKN, PNEC of MAC.

In 2014 waren de gemiddelde concentraties van het insecticide imidacloprid en van de herbiciden diflufenican en flufenacet in respectievelijk 100 %, 68 % en 41 % van de meetplaatsen te hoog. De maximale concentraties van diflufenican en flufenacet waren in respectievelijk 72 % en 37 % van de meetplaatsen te hoog.

Voor stoffen waarvoor gebruiksbeperkingen en/of verbodsbepalingen zijn ingevoerd, daalt op lange termijn de gemiddelde concentratie in oppervlaktewater. Voor 3 van deze stoffen is in een beperkt aantal meetplaatsen de concentratie te hoog. Voor de meeste erkende stoffen of afbraakproducten schommelen de laatste jaren de gemiddelde concentraties rond dezelfde waarde of zijn ze voor sommige stoffen gedaald.

bestrijdingsmiddelen per meetplaats

Pesticiden in RWZI's

Op RWZI's werden in de periode 2010-2014 ruim één op drie van de onderzochte pesticiden en afbraakproducten teruggevonden in meer dan 5 % van de metingen op influent en/of effluent.

De vaakst aangetroffen stoffen zijn AMPA, glyfosaat, oxadiazon, MCPA, diuron en mecoprop. Van de 30 vaakst op RWZI's teruggevonden stoffen werden de effluentconcentraties getoetst aan de MKN, MAC of PNEC voor oppervlaktewater. Deze toetsingen houden geen rekening met de verdunning die optreedt wanneer het effluent geloosd wordt in het oppervlaktewater, maar kan toch als indicatief worden beschouwd voor de relevantie van deze stoffen in het effluent.

De individuele gemeten effluentconcentraties overschrijden bij 17 van deze 30 stoffen minstens één keer de maximum MKN of MAC. Daarvan vertoont diflufenican met 38 % het hoogste percentage MAC-overschrijdingen. De gemiddelde effluentconcentratie voor alle metingen op RWZI's samen overschrijdt de PNEC-waarde voor 4 van deze 30 stoffen: diflufenican, dimethenamid, flufenacet en oxadiazon. De jaargemiddelde MKN wordt hierbij nergens overschreden.

Aantal pesticiden per RWZI

De gemiddelde effluentconcentratie per RWZI overschreed voor 15 van deze 30 stoffen de PNEC of jaargemiddelde MKN op 1 of meerdere RWZI's.

Van de 30 vaakst op RWZI's aangetroffen stoffen worden er 22 ook in meer dan 50% van de metingen in oppervlaktewater vastgesteld. Tevens toont een vergelijking van influent- en effluentconcentraties dat de meeste van deze stoffen niet of slechts in zeer beperkte mate verwijderd worden op RWZI's.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid