Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Verzurende depositie

Verzurende depositie

 • Verzurende depositie is de aanvoer van stikstof en zwavel vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …
 • Verzuring tast ecosystemen aan en vermindert de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit.
 • Stikstof heeft naast verzurende ook vermestende effecten; zwavel werkt enkel verzurend.
 • De hoogste verzurende depositie vindt plaats in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburg.
 • Verzurende depositie daalt gemiddeld met 45 % sinds 2000.
 • Er is vooral een sterke afname van de zwaveldepositie.
Laatst bijgewerkt: september 2022
Actualisatie: Jaarlijks

doelstellingDoelstellingen 

toestandToestand in 2021

 • Hoogste verzurende depositie in gebieden met intensieve veeteelt in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburg.
 • Verzurende depositie bestaat gemiddeld voor 48 % uit NHx (afkomstig van ammoniak), 25 % uit NOy (afkomstig van stikstofoxiden), 13 % uit zwavel (SOx) en 14 % uit halogeenzuren en organische zuren (HZ + OZ).
 • 62 % van de NHx-depositie in Vlaanderen komt door Vlaamse emissies, vooral van de landbouw.
 • 67 % van de NOy--depositie en 55 % van de SOx-depositie in Vlaanderen is afkomstig van emissies buiten Vlaanderen. Het Vlaamse deel van deze deposities wordt vooral veroorzaakt door de sectoren transport (NOy) en industrie (SOx). 

 evolutieEvolutie

In 2000-2021 daalt de verzurende depositie met 45 %:

 • De zwaveldepositie is het sterkst afgenomen (-74 %).
 • Sinds 2015 is er weinig verandering in de verzurende depositie.
 • In 2021 is de gemiddelde verzurende depositie 3 % hoger dan in 2016-2020.
 • De verzurende depositie daalt sterker dan de stikstofdepositie.
 • Lokaal kan de verzurende depositie anders evolueren dan het Vlaamse gemiddelde door het effect van lokale emissiebronnen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Maatregelen om de uitstoot van verzurende stoffen te verminderen, moeten zich in de eerste plaats richten op de landbouw, de belangrijkste bron (NH3), gevolgd door transport (NOx) en industrie (SO2/NOx). 

 • De maatregelen bij de landbouw worden opgesomd in de indicator uitstoot ammoniak door de landbouw.
 • Bij het wegverkeer (daling uitstoot stikstofoxiden) focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometers over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).
 • Een lagere uitstoot door de industrie kan bekomen worden door aanpassing van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden volgens de laatste stand der techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Programmatische Aanpak Stikstof - PAS) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.