Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Stikstof / Verzurende depositie

Verzurende depositie

 • Verzurende depositie is de aanvoer van stikstof en zwavel vanuit de atmosfeer naar bodem, water, vegetatie, …
 • Verzuring tast ecosystemen aan en vermindert de bodem- en waterkwaliteit en de biodiversiteit.
 • Stikstof heeft naast verzurende ook vermestende effecten; zwavel werkt enkel verzurend.
 • De hoogste verzurende depositie vindt plaats in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburg.
 • Verzurende depositie daalt gemiddeld met 44 % sinds 2000.
 • Er is vooral een sterke afname van de zwaveldepositie.

Wat is depositie? »

Laatst bijgewerkt: oktober 2023
Actualisatie: Jaarlijks

icoonGezondheidseffect & Natuurimpact

Ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) dragen bij tot:

 • De vorming van secundair fijn stof, wat schadelijk is voor de gezondheid.
 • Verzuring en vermesting: stikstofdepositie vermindert de plantendiversiteit en maakt planten gevoeliger voor stress door bv. droogte en insecten.
 • Daling van de kwaliteit van het grondwater door uitspoeling van nitraat en metalen.

doelstellingDoelstellingen 

toestandToestand in 2021

 • Hoogste verzurende depositie in gebieden met intensieve veeteelt in het centrum van West-Vlaanderen, N-Antwerpen en NO-Limburg.
 • Verzurende depositie bestaat gemiddeld voor 49 % uit NHx (afkomstig van ammoniak), 23 % uit NOy (afkomstig van stikstofoxiden), 14 % uit zwavel (SOx) en 14 % uit halogeenzuren en organische zuren (HZ + OZ).
 • 63 % van de NHx-depositie in Vlaanderen komt door Vlaamse emissies, vooral van de landbouw.
 • 76 % van de NOy--depositie en 62 % van de SOx-depositie in Vlaanderen is afkomstig van emissies buiten Vlaanderen. Het Vlaamse deel van deze deposities wordt vooral veroorzaakt door de sectoren transport (NOy) en industrie (SOx). 

 evolutieEvolutie

In 2000-2021 daalt de verzurende depositie met 44 %:

 • De zwaveldepositie is het sterkst afgenomen (-72 %).
 • Sinds 2015 is er weinig verandering in de verzurende depositie.
 • In 2021 is de gemiddelde verzurende depositie 4 % hoger dan in 2016-2020.
 • De verzurende depositie daalt sterker dan de stikstofdepositie.
 • Lokaal kan de verzurende depositie anders evolueren dan het Vlaamse gemiddelde door het effect van lokale emissiebronnen.

aanpakHoe pakken we dit aan?

Maatregelen om de uitstoot van verzurende stoffen te verminderen, moeten zich in de eerste plaats richten op de landbouw, de belangrijkste bron (NH3), gevolgd door transport (NOx) en industrie (SO2/NOx). 

 • De maatregelen bij de landbouw worden opgesomd in de indicator uitstoot ammoniak door de landbouw.
 • Bij het wegverkeer (daling uitstoot stikstofoxiden) focussen de maatregelen op een modale verschuiving, minder kilometers over de weg en een vergroening van de vloot (zie indicatoren samenstelling wagenpark en activiteiten wegverkeer).
 • Een lagere uitstoot door de industrie kan bekomen worden door aanpassing van de milieuwetgeving en vergunningsvoorwaarden volgens de laatste stand der techniek, door extra rookgaszuivering bij grote bedrijven en de plaatsing van katalysatoren op stookinstallaties.

Een volledig overzicht van de maatregelen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaanderen vind je in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. Een bespreking van de voortgang van de maatregelen is terug te vinden in het voortgangsrapport over het luchtbeleidsplan 2030.

Ook het stikstofbeleid (Stikstofdecreet) omvat maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen met behoud van economische ontwikkeling.

InfoMeer informatie

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.