Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Emissies fijn stof

Emissies fijn stof

Heel wat activiteiten geven aanleiding tot primaire stofemissies. Zo speelt het verwarmen van onze huizen een niet te onderschatten rol. Ook de industrie en het verkeer dragen hun steentje bij. Niet voor de weg bestemde machines, waaronder heftrucks of grasmaaiers, maar ook het voederen van dieren in de stal, brengen stofemissies met zich mee.

Naast primaire stofemissies bestaan er ook secundaire stofemissies. Secundaire deeltjes ontstaan in de atmosfeer door chemische reacties uit gasvormige componenten zoals SO2, NH3 en NOx.

Een blik op het verloop van de emissies tussen 2000 en 2018:

  • Sterk dalende uitlaatemissies van het verkeer en dit ondanks een stijgend aantal auto’s. Dit komt vooral door het invoeren van milieuvriendelijkere voertuigen, denk daarbij aan de roetfilter.
  • Sterk wisselend verloop van de emissies door huishoudelijke verwarming. Dit komt doordat deze emissie sterk gerelateerd is aan het verbruik van brandhout en dit verbruik afhankelijk is van de weersomstandigheden.
  • Lichte daling van de emissie van de energiesector. Toe te schrijven aan een lager stookolie- en steenkoolverbruik.

Lees het jaarrapport Lucht

TSP

De TSP-emissie is behoorlijk gedaald tussen 2000 en 2018. De uitlaatemissies door verkeer kennen een grote daling door de introductie van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen. De niet-uitlaatemissies stegen echter licht door het toenemend aantal voertuigen. Ook de energiesector, elektriciteitscentrales en raffinaderijen, leveren een niet te verwaarlozen bijdrage aan de daling van de totale TSP-emissie. De emissies door land- en tuinbouw kennen een lichte daling, vooral door het verminderen van het brandstofverbruik. De emissies door industrie, offroad en handel en diensten blijven vrij stabiel. De emissies van de huishoudelijke verwarming kennen een wisselend verloop door de jaren heen. Dit is vooral de wijten aan meteorologische omstandigheden, waarbij strenge winters zorgen voor een verhoogd verbruik van brandhout.

Evolutie van de TSP-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

PM10

De PM10-emissie daalt in de periode 2000-2018. De uitlaatemissies door verkeer kennen een grote daling door de introductie van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen. Ook de energiesector levert een niet te verwaarlozen bijdrage aan de daling van de emissies. De emissies door land- en tuinbouw, off-road en industrie blijven vrij stabiel. Dit is niet het geval voor de niet-uitlaatemissies door verkeer die licht stijgen door het toenemend aantal voertuigen. Net zoals bij TSP zien we ook hier een fluctuerend verloop van de emissies bij de huishoudens door het verbruik van brandhout bij huishoudelijke verwarming.

Evolutie van de PM10-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

PM2,5

De PM2,5-emissie daalt sterk in de periode 2000-2018. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de uitlaatemissies van verkeer door de introductie van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen. Ook de energiesector levert een niet te verwaarlozen bijdrage aan de daling van de emissies. De emissies door land- en tuinbouw, off-road en industrie blijven vrij stabiel. Dit is niet het geval voor de niet-uitlaatemissies van verkeer die licht toenemen door het stijgend aantal voertuigen. De emissies door huishoudelijke verwarming kennen een wisselend verloop door de jaren heen doordat deze emissie vooral afhankelijk is van het verbruik van biomassa.

Evolutie van de PM2,5-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Elementair koolstof (EC)

De totale EC-emissie is aanzienlijk gedaald in de periode 2000-2018. Dit is vooral te danken aan de sterk dalende EC-emissies door de verkeerssector. Deze afname is vooral te situeren bij het wegverkeer en is te wijten aan de meer recente EURO-klasse van de nieuwe wagens. Ook de emissies door de huishoudens bevatten heel wat EC. De emissies van deze sector fluctueren vrij sterk van jaar tot jaar. Deze schommelingen worden in grote mate veroorzaakt door klimatologische omstandigheden, waarbij strenge winters zorgen voor een verhoogd verbruik aan brandhout.

 

Evolutie van de EC-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.