Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Lucht / Fijn stof / Emissies fijn stof

Emissies fijn stof

Heel wat activiteiten geven aanleiding tot primaire stofemissies. Zo speelt het verwarmen van onze huizen een niet te onderschatten rol. Ook de industrie en het verkeer dragen hun steentje bij. Niet voor de weg bestemde machines, waaronder heftrucks of grasmaaiers, maar ook het voederen van dieren in de stal, brengen stofemissies met zich mee.

Naast primaire stofemissies bestaan er ook secundaire stofemissies. Secundaire deeltjes ontstaan in de atmosfeer door chemische reacties uit gasvormige componenten zoals SO2, NH3 en NOx.

Een blik op het verloop van de emissies tussen 2000 en 2016:

  • Lichte daling van de land- en tuinbouwemissies. Toe te schrijven aan een lager stookolieverbruik.
  • Sterk dalende uitlaatemissies van het verkeer en dit ondanks een stijgend aantal auto’s. Dit komt vooral door het invoeren van milieuvriendelijkere voertuigen, denk daarbij aan de roetfilter.
  • Sterke stijging van de emissies door huishoudelijke verwarming, door een hoger verbruik van brandhout.

Een volledige bespreking van de emissies van TSP, PM10 en PM2,5 vind je in het rapport Lozingen in de lucht.

 

TSP

De TSP-emissie is met 8% afgenomen tussen 2000 en 2016. De emissies van de huishoudelijke verwarming zijn sterk gestegen door een hoger verbruik van biomassa.

De uitlaatemissies door verkeer kennen een grote daling door de introductie van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen. Ook de elektriciteitscentrales en raffinaderijen leveren een niet te verwaarlozen bijdrage aan de daling van de totale TSP-emissie.

De emissies door handel en diensten zijn gedaald doordat de emissies van de crematoria sterk gedaald zijn door het invoeren van emissiereductiemaatregelen in 2003. De emissies door land- en tuinbouw kennen een lichte daling, vooral door verminderen van het energieverbruik. De emissies door verkeer niet-uitlaat, resuspensie en industrie blijven vrij stabiel.

Evolutie van de TSP-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

PM10

De PM10-emissie daalt in de periode 2000-2016 met 11%. De uitlaatemissies door verkeer kennen een grote daling door de introductie van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen. Ook de energiesector levert een niet te verwaarlozen bijdrage aan de daling van de emissies. De emissies door land- en tuinbouw en off-road nemen ook af. Dit is niet het geval voor de niet-uitlaatemissies door verkeer die licht stijgen door het toenemend aantal voertuigen. Net zoals bij TSP zien we ook hier een stijging van de emissies door huishoudelijke verwarming. De emissies van industrie en handel en diensten blijven vrij stabiel.

Evolutie van de PM10-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

PM2,5

De PM2,5-emissie daalt in de periode 2000-2016 met 13%. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de uitlaatemissies door verkeer en dit door de introductie van milieuvriendelijkere en efficiëntere voertuigen. Ook de energiesector levert een niet te verwaarlozen bijdrage aan de daling van de emissies. De emissies door huishoudelijke verwarming daarentegen kennen een heel sterke stijging door een hoger verbruik van biomassa. De emissies door land- en tuinbouw, off-road en industrie nemen ook af. Dit is niet het geval voor de niet-uitlaatemissies die licht toenemen door het stijgend aantal voertuigen.

Evolutie van de PM2,5-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Elementair koolstof (EC)

De totale EC-emissie is aanzienlijk gedaald  in de periode 2000 - 2016. Dit is vooral te danken aan de sterk dalende EC-emissies door de verkeerssector. Deze afname is vooral te situeren bij het wegverkeer en is te wijten aan de meer recente EURO-klasse van de nieuwe wagens.

Ook de emissies door de huishoudens bevatten heel wat EC. De emissies van deze sector fluctueren vrij sterk van jaar tot jaar. Deze schommelingen worden in grote mate veroorzaakt door klimatologische omstandigheden, waarbij strenge winters zorgen voor een verhoogd verbruik aan fossiele brandstoffen en brandhout. 

Evolutie van de EC-emissie (ton) door de verschillende sectoren in Vlaanderen

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid