Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Beheer waterlopen / Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed over peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het instrument voorziet in een procedure om peilafspraken uit te werken en ze juridisch te verankeren. Zo pakken we verdroging aan en houden we het water zoveel mogelijk vast volgens de noden in een gebied.

Waarom dit besluit?

Met peilbeheer oefenen we een invloed uit op oppervlaktewater en onrechtstreeks ook op grondwaterstanden in een afgebakend gebied. Dat gebeurt via regelbare constructies, zoals pompen en stuwen, op onbevaarbare waterlopen en grachten.

Peilbeheer is vooral belangrijk in vlakke gebieden waarbij de werking van pompgemalen en stuwen het peil in een gebied bepalen.

Iedereen betrokken

De waterbeheerder is verantwoordelijk voor de opmaak van het peilbesluit. Samen met de betrokken actoren en gebruikers in een gebied maakt hij oriëntatienota op met alle nodige informatie en doelstellingen. Samen zorgen ze daarin voor een evenwicht tussen milieu, natuur, landschap, economie en waterveiligheid.

De betrokken administraties en lokale overheden geven vervolgens advies over deze oriëntatienota waarna het peilbesluit wordt opgemaakt. Daarin wordt vastgelegd welke peilen in een afgebakend gebied nagestreefd worden en hoe en in welke periode die peilen moeten bereikt worden. Het peilbesluit wordt om de zes jaar geëvalueerd.

Hoe pas je het besluit toe?

Wat houdt goed peilbeheer precies in? Hoe pas je het toe in de praktijk? De VMM licht het toe in dit webinar.

Download de slides van het webinar in pdf »

Een vraag over de toepassing? Neem even contact met ons op via peilbeheer@vmm.be.

Besluit Vlaamse Regering en aanduiding prioritaire gebieden

De Vlaamse Regering keurde een besluit goed over peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Het instrument voorziet in een procedure om peilafspraken uit te werken en ze juridisch te verankeren. Raadpleeg de publicatie in het Staatsblad, het uitvoeringsbesluit en verslag van de Vlaamse Regering »

Via een Ministerieel Besluit werden de prioritaire gebieden voor de opmaak van een peilbesluit aangeduid. Raadpleeg het Ministerieel Besluit en overzicht van prioritaire gebieden »

Kaart van Vlaanderen met de prioritaire gebieden voor peilbesluiten.

Nummer Naam gebied
1 Oude Veurnevaart-Langeleed-Lenspolder
2 Blankaart
3 Oudlandpolder
4 Isabellavaart-Zwinnevaart
5 Polder van Maldegem
6 Scheldemeersen - Meldenmeersen - Langemeersen
7 Oude Kale
8 Damvallei
9 Moervaart-Zuidlede
10 Kalkense Vaart
11 Leeggoed -Turfput - Berlarebroek en Donkmeer
12 De Konkel
13 Moerzeke-Gespoelde Put/Grembergen
14 Sint-Onolfspolder en Meirdam
15 Vlassenbroek
16 Denderbellebroek
17 Zandbergenplein
18 Klakvijver
19 Oudbroek-Schellandpolder
20 PS Darmloop - De Maatjes
21 De Zegge
22 De Liereman (Oud-Turnhout / Arendonk)
23 Vallei Laambeek
24 Wik, Bokrijk, Kiewit: Zusterkloosterbeek, Schrijnebroeksbeek
25 Roosterbeek, Slangbeek en vijvercomplex Midden-Limburg
26 Schietveld - landbouwgebied van Peer

Veelgestelde vragen

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

Dit initiatief maakt deel uit van de Blue Deal. Een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.