Vlaanderen.be www.vmm.be

Veelgestelde vragen

Hier beantwoorden we enkele van de gestelde vragen tijdens het webinar peilbeheer in de praktijk.

Welke criteria gelden voor peilbesluiten in prioritaire gebieden?

De minister bepaalt de gebieden waar prioritair een peilbesluit moet worden opgemaakt en houdt daarbij rekening met de volgende criteria:

  • De aanwezigheid van regelbare constructies;
  • Het belang van peilbeheer voor doelstellingen van het integraal waterbeleid en het natuurbeleid;
  • Het belang van peilbeheer voor milieu, natuur, landschap, economie, landbouw en waterveiligheid in een gebied;
  • De vaststelling van verdroging en het risico op waterschaarste in een gebied.

Binnen welke termijn worden peilbesluiten in prioritaire verwezenlijkt?

Voor prioritaire gebieden moet de waterbeheerder binnen een termijn van 2 jaar na de aanduiding een ontwerp van peilbesluit voorleggen aan de minister. Verlenging is mogelijk door een gemotiveerd verzoek in te dienen. De minister weigert of aanvaardt dit verzoek binnen de 3 maanden.

Naast deze prioritaire gebieden kunnen waterbeheerders zelf het initiatief nemen voor gebieden waar ze een peilbesluit wenselijk achten.

Welke prioritaire gebieden werden benoemd en hoeveel zijn er?

Er zijn 26 prioritaire gebieden in Vlaanderen bepaald. De minister besliste over de aanduiding ervan. De prioritaire gebieden vind je terug in het ministerieel besluit

Wat zijn de pilootgebieden en waarvoor dienen ze?

Een projectgroep van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid besliste om voor 5 gebieden op korte termijn een peilbesluit op te maken. Het gaat over volgende gebieden:

  • Blankaart (waterbeheerders: VMM en Zuidijzerpolder)
  • Oudlandpolder (waterbeheerders: VMM en Nieuwe Polder van Blankenberge)
  • Langemeersen (waterbeheerder: Provincie Oost-Vlaanderen)
  • Berlare Broek/Donkmeer (waterbeheerder: Polder tussen Schelde en Durme)
  • Maatjes/Darmloop (waterbeheerder: Provincie Antwerpen)

De waterbeheerders bouwen in deze pilootgebieden kennis op en wisselen die met elkaar uit. De bedoeling is dat het goede voorbeelden zijn voor toekomstige peilbesluiten. In het kader van deze opdracht worden ook type-documenten opgemaakt.

Zijn er voorwaarden voor de samenstelling van overlegorganen die tot een peilbesluit moeten komen?

Het besluit bevat geen specifieke voorwaarden voor de samenstelling van het overlegorgaan. Het is van belang om alle relevante actoren binnen een gebied vanaf het begin te betrekken in het proces. Een goed peilbesluit heeft een sterk draagvlak en houdt rekening met alle noden binnen een gebied. Onvoldoende betrokkenheid in de beginfase verhoogt de kans op opmerkingen in een latere fase bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek.  

Hoe ga je om met vismigratieknelpunten door de aanleg van stuwen en pompgemalen?

In eerste instantie is het de bedoeling om de peilinstellingen van bestaande stuwen en pompgemalen te optimaliseren. De aanleg van nieuwe constructies om een aangepast peilbeheer op maat van de peilzones te realiseren kan nodig zijn. Het voorkomen van andere problemen is noodzakelijk. Vismigratie is hierbij één belangrijk aandachtspunt. Voor waterlopen die van belang zijn voor vismigratie spreekt het voor zicht dat ook een visdoorgang wordt voorzien.

Wat als er te weinig kennis van een gebied aanwezig is?

Met onvoldoende kennis over de peilen in een gebied kom je niet tot goede peilafspraken en dus niet tot een goed onderbouwd peilbesluit. In gebieden met weinig kennis is informatieverzameling de aangewezen eerste stap.

Niet in alle gebieden is er momenteel voldoende kennis beschikbaar om tot een goed onderbouwd peilbesluit te komen. In die gebieden is het belangrijk om op korte termijn de nodige initiatieven te nemen rond kennisopbouw (bv. plaatsen van peilmeters) om met voldoende informatie onderbouwde beslissingen te nemen.

De aanvraag van een termijnverlenging voor opmaak van een peilbesluit is voorzien in het besluit peilbeheer.

De VMM beheert de onbevaarbare waterlopen, met inbegrip van investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer.

>> Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.